Evropská komise hodnotí nový program jako neobvyklý

16. 3. 2009 | | Zprávy ze školy

Zdlouhavý proces vyjasňování pravidel pro čerpání finančních
prostředků z Evropské unie komplikuje dostupnost informačních zdrojů pro
vědu a výzkum. Program INFOZ dosud prochází notifikačním řízením
v Evropské komisi a MŠMT to tak donutilo přijmout náhradní řešení.

Program Informační zdroje pro vědu a výzkum INFOZ, který měl vstoupit
v latnost k 1. lednu 2009, měl nahradit čtyřletý program Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) Informační infrastruktura
výzkumu – program 1N, který skončil k poslednímu dni roku 2008 a
z něhož bylo na VŠE financováno celkem třináct licencovaných
zdrojů.

Kvůli dosud probíhajícímu notifikačnímu řízení v Evropské komisi
(EK) však muselo MŠMT připravit náhradní řešení pro zajištění
informačních zdrojů v letošním roce. Podle zprávy ministerstva má
dočasné opatření zabezpečit přístup k nejdůležitějším informačním
zdrojům v rozsahu projektů programu 1N, a to prostřednictvím veřejných
vysokých škol a Státní technické knihovny, jimž budou poskytnuty
finanční prostředky a možní přístup ostatním uživatelům.

Některé změny již přišly

Konkrétními dopady na informační zdroje na VŠE je rušení některých
z nich a jejich nahrazování jinými. Byla již vyřazena databáze DSI Campus
Solution, a to především z toho důvodu, že v roce 2009 už nebude
poskytovat nejvíce žádané statistiky OECD, následuje zrušení ViewsWire.
Z větší části je může zastoupit databáze GMID (Global Market
Information Database), která „zpřístupňuje zhruba čtyři miliony
statistik a patnáct tisíc analýz o spotřebitelích, průmyslových
odvětvích, podnicích a zemích světa včetně komentářů od expertů pro
dané oblasti,“ uvádí zpráva Centra informačních a knihovnických služeb
VŠE (CIKS).

Ukončení se pravděpodobně dočkají i ExpresExec,
Ulrich´s Inter­national Periodicals Directory a Taylor&Francis e-books.
Poslední jmenovaný nahradí obsáhlejší Safari Books Online. Jana
Hartmanová, ředitelka CIKS, k těmto změnám vyjádřila: „Vycházím
však ze všeobecného předpokladu, že z náhradního financování se budou
hradit všechny požadované zdroje. To ale zatím ministerstvo takto do detailu
nepotvrdilo. Dokud nebude opravdu zahájena realizace a nebudou kontaktováni
jednotliví řešitelé projektu, jedná se pouze o můj předpoklad.“
Ministerstvo školství nyní žádá o provedení rozpočtového opatření ze
strany ministerstva financí, aby bylo možné náhradní řešení
uskutečnit.

Schválení stále vázne

Program INFOZ byl schválen již v únoru loňského roku a notifikační
formulář, vypracovaný za spolupráce MŠMT a Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, byl v květnu zaslán EK. První kolo notifikačního
řízení skončilo v červenci, následovaly však dotazy ze strany EK,
prezenční projednávání a další žádosti o informace.

„Dne 30. prosince 2008 jsme zaslali Evropské komisi další
doplňující informace a nyní běží dvouměsíční lhůta pro jejich
odpověď,“ upřesňuje Jana Říhová, ředitelka Odboru programů výzkumu a
vývoje MŠMT. Jak vysvětluje zpráva M ŠMT, program není pro EK obvyklý a
jeví se jí specifický. Dotazy se týkají například vlivů opatření na
hospodářskou soutěž v ČR a v zahraničí, hospodářských výhod a
dopadů na společný i tuzemský trh a obchod, okruhu příjemců a okruhu
uživatelů informačních zdrojů, jejich postavení na trhu nebo jejich
hospodářských činností a tak dále.

Po obdržení souhlasného stanoviska EK k programu INFOZ vyhlásí MŠMT
veřejnou soutěž s minimální možnou soutěžní a hodnotící lhůtou, aby
poskytování podpory mohlo být zahájeno co nejdříve.

Důvodem, proč vůbec program prochází notifikačním řízením, je
ustanovení ve Smlouvě o založení Evropského společenství týkající se
státních podpor. Komise musí posoudit, zda záměr o udělení či
pozměnění podpory odpovídá principům společného trhu.

Mohlo by tě zajímat: