Senioři mezi námi aneb s babičkou do školy

12. 1. 2004 | | Nezařazené

Univerzity třetího věku (U3V) jako součásti systému celoživotního vzdělávání existují po celém světě a jsou určeny pro seniory a jiné důchodce. Na rozdíl od běžného studia si nekladou za cíl profesní přípravu na budoucí povolání. Senioři především mají kam jít a co dělat, naskytne se jim příležitost ke komunikaci s lidmi a k navázání sociálních kontaktů.

Univerzity třetího věku (U3V) jako součásti systému celoživotního vzdělávání existují po celém světě a jsou určeny pro seniory a jiné důchodce. Na rozdíl od běžného studia si nekladou za cíl profesní přípravu na budoucí povolání. Senioři především mají kam jít a co dělat, naskytne se jim příležitost ke komunikaci s lidmi a k navázání sociálních kontaktů. Obeznámení se s novými technologiemi a aktuálními problémy v měnícím se světě jim usnadňuje integraci do společnosti a zlepšuje mezigenerační komunikaci, včetně komunikace prarodičů s vnuky.

VŠE se účastní programu vzdělávání seniorů U3V od roku 1988, tj. už 15 let. S tímto počinem u nás jako první přišla Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. V současné době i celá řada dalších českých vysokých škol (namátkou České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická) organizuje jedno-, dvou- i vícesemestrální studium různých oborů.

Univerzita třetího věku

Výuka seniorů na VŠE podléhá prorektorovi pro pedagogickou práci profesoru Vojtěchu Krebsovi. Gestorem projektu je profesor Stanislav Jireš, který vyučuje informatické předměty. Přijímací řízení zahrnuje pouze výběr kurzů a vyplnění závazné přihlášky s místopřísežným prohlášením o tom, že uchazeč není výdělečně činný. Za vzdělávání se neplatí, hradí se pouze organizační poplatek, jehož výše odpovídá délce a náročnosti kurzu. Pohybuje se od 100 do 450 korun za rok. Financování výuky probíhá na základě projektů předkládaných Ministerstvu školství a tělovýchovy (MŠMT) a část nákladů nese i samotná VŠE. Grant na tento projekt činil v r. 2002/2003 413 000 Kč a letos je to 320 000 Kč. V tomto semestru studuje v různých kurzech asi 350 posluchačů.

Univerzita třetího věku

Studium pro seniory je tvořeno dvěma skupinami předmětů: 1. skupina společensko-vědní a 2. skupina informatická. Konkrétní složení první skupiny je proměnlivé semestr od semestru. Vyučovaly se například kurzy: Aktuální otázky ČR a jejího vstupu do EU, Problémy současných civilizací, Česká diplomacie, Dějiny světové politiky a diplomacie, Ekonomické myšlení 20. století, Veřejné finance v ČR. Ve druhé skupině je možno navštěvovat kurz Dialog s počítačem 1, 2 a 3 (podle stupně pokročilosti – od úplných začátečníků až k tvorbě webu) a podílet se na tvůrčí vzdělávací činnosti v Senior Internet Klubu (SIK). Členové klubu vedou první webové stránky tohoto druhu v ČR. (http://www.vse.cz/senior/). K těmto kurzům bylo vytištěno 14 didaktických sešitů, které senioři dostávají zdarma. Vedle toho existuje ještě sada kurzů distančního studia – e-learningu „Základy informatiky“ (vhodná pro důchodce zdravotně postižené, s vlastním počítačem). Každý senior může studovat vždy jeden informatický kurz plus nanejvýš dva předměty společensko-vědní. Kurz soudobé mobilní komunikace, který zajišťuje největší český mobilní operátor, lze přibrat navíc.

V letním semestru 2001/2002 VŠE jako první v ČR zpřístupnila seniorům studium kurzů bakalářského studia. Předpokladem je středoškolské nebo vysokoškolské vydělání či praxe v ekonomickém oboru. Senioři studují společně s řádnými studenty, mohou si však zvolit nanejvýš dva předměty za semestr (např. bankovnictví a účetnictví). Získávají tak statut mimořádných studentů.

Senioři spolupracují se zahraničím (univerzita v Ulmu) a v loňském roce se prezentovali prostřednictvím vybrané frekventantky na Mezinárodním kongresu U3V, uskutečněném na Mallorce.

Mohlo by vás zajímat: