AS VŠE opět projednává návrh na jmenování členů Vědecké rady VŠE

23. 5. 2022 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

V pondělí 23. května od 13 hodin proběhne páté zasedání Akademického senátu (AS VŠE) v letošním roce. Jelikož začíná druhý týden zkouškového období a většina z vás se kvůli velkému množství učiva nemůže dostavit, přinášíme vám online záznam.

Program dnešního jednání:

1. Návrh na jmenování členů Vědecké rady VŠE
2. Změna Statutu Centra informatiky
3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2021
4. Situační zpráva k průběhu rekonstrukcí studentských kolejí v kampusu Jarov k 30. 4. 2022
5. Různé

14:41 Předseda ještě jednou vyzývá senátory k předávání návrhů členů do RVH VŠE a zasedání ukončuje.

14:40 Senátor Hulínský se ptá jak návrh Rady EU o zatajování informací ukrajinským a běloruským studentům ovlivní studenty těchto národností na VŠE. Rektor vysvětluje, že se tato citlivá situace řeší.

14:37 Slova se ujal prorektor Hnát, který hlásí pozitivní trend přihlášek o studium na českých i anglických programech.

14:36 Přechází se k bodu Různé. Předseda žádá senátory, aby navrhovali členy do Rady pro vnitřní hodnocení VŠE, které z 1/3 navrhuje senát.

14:35 Senát jednohlasně návrh přijal.

14:34 Nikdo se nehlásí o slovo, tudíž předseda žádá tajemníka o spuštění hlasování o přijetí návrhu.

14:33 Dále mluví o investičních akcích hrazených z kolejí. Pro letošní rok jsou investiční akce u konce.

14:32 Slova se ujal kvestor. Mluví o zahájení druhé fáze rekonstrukce Eislerovy koleje. Všechny výdaje se vejdou do rozpočtových návrhů.

14:31 Přechází se k bodu Situační zpráva k průběhu rekonstrukcí studentských kolejí v kampusu Jarov k 30. 4. 2022.

14:30 Stříteský hlásí konec hlasování. Návrh byl přijat 24 hlasy.

14:29 Nikdo se nehlásí o slovo, takže senát přechází k hlasování o schválení zprávy o hospodaření VŠE za rok 2021.

14:28 Slova se ujímá senátorka Vančurová. Tvrdí, že Finanční komise nemá ke zprávě námitek.

14:27 Slova se ujímá kvestor Zouhar. Vysvětluje, že rok 2021 byl oproti ostatním atypický. I napříč tomu označuje loňský rok za relativně dobrý.

14:24 Senát se přesouvá k třetímu bodu Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2021.

14:23 Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat 22 senátory. Nidl děkuje za schválení.

14:22 Spouští se hlasování o změně statutu Centra informatiky.

14:19 Otevřela se diskuze. Senátor Pažitný se dotazuje na fungování a zlepšení InSISu. Nidl mu jej osvětluje.

14:15 Senátor Bič představuje připomínku ohledně zpracovávání dat z Insisu. Nidl mu ji osvětluje.

14:12 Prorektor pro informatiku a digitalizaci Milan Nidl představuje změny ve Statutu Centra informatiky. Jde o nasazení LMS na VŠE, převod AVO do Centra informatiky a jeho sloučení s provozem a správou učeben a studoven do oddělení Technická
podpora učeben, organizační řešení oblasti BI, datové analytiky a reportingu pro podporu rozhodování i plnění zákonných povinností
v oblasti kybernetické bezpečnosti.

14:11 Přistupuje se k druhému bodu programu Změna Statutu Centra informatiky.

14:10 Členství všech externích členů bylo taktéž schváleno. Stříteský konstatuje, že senát schválil všech 41 členů Vědecké rady. Dvořák senátorům děkuje za důvěru.

13:59 Akademický senát schválil jmenování všech navržených interních členů do Vědecké rady VŠE.

13:51 Zatím bylo odsouhlaseno všech 14 členů, kteří byli dosud prezentováni.

13:47 Tajemník ukazuje výsledky hlasování u jednotlivých navržených členů. Členství všech prorektorů ve Vědecké radě bylo senátem odsouhlaseno.

13:43 Předseda prosí tajemníka Drábka, aby na plátně promítl výsledky hlasování.

13:42 Hlasování je ukončeno.

13:39 Předseda vyzývá senát, aby do 3 minut dohlasoval.

13:33 Někteří senátoři už mají odhlasováno. Stříteský oznamuje, že do konce hlasování zbývá 10 minut.

13:26 Senátoři hlasují o jednotlivých členech na svých počítačích prostřednictvím systému InSIS.

13:18 Marek připomíná, že rektor je členem Vědecké rady ze zákona, tudíž o jeho členství nelze hlasovat. Předseda Stříteský mu dává za pravdu a o skutečnosti obeznamuje senátory.

13:17 Stříteský žádá tajemníka o zahájení jmenovitého hlasování o 42 navržených členech. Vyhrazuje na něj čas 25 minut.

13:15 Senátor Marek připomíná hlasování po jménech.

13:14 Pan rektor představuje první bod programu. Konstatuje, že předložil upravený seznam. První změnou je odebrání docenta Ševčíka ze seznamu na jeho žádost z důvodu mediální kauzy týkající se jeho zvolení děkanem NF.

13:11 Hlasuje se o projednání návrhu. Akademický senát projednání schvaluje.

13:10 Předseda představuje první bod programu Návrh na jmenování členů Vědecké rady VŠE.

13:10 Účastní se 25 členů. Senát je usnášeníschopný.

13:06 Tajemník Drábek kontroluje prezenci senátorů.

13:05 Stříteský představuje pět bodů programu.

13:04 Předseda AS Stříteský zahajuje zasedání.

12:56 Místnost se pomalu zaplňuje senátory.

Mohlo by tě zajímat: