Chybějící prostředky na projekt seženete z grantu

26. 11. 2008 | | Kariéra

Možností získat grant je mnoho. Interní grantová agentura VŠE (IGA) například každým rokem vyhlašuje soutěž o grant na realizaci vědeckého projektu. K jeho získání je třeba splnit několik podmínek.

Možností získat grant je mnoho. Interní grantová agentura VŠE (IGA) například každým rokem vyhlašuje soutěž o grant na realizaci vědeckého projektu. K jeho získání je třeba splnit několik podmínek.

1. Projekt
Pro získání grantu je třeba vypracovat kvalitní projekt, který bude hodnotit Grantová komise VŠE. V přihlášce musíte jako přílohu dodat odůvodnění, proč jste vytvořili právě takový projekt, cíle projektu, jaký očekáváte teoretický a praktický přínos, průběh řešení projektu a v neposlední řadě důvod, proč by měl být projekt financován z IGA.

Grantová komise je složena z devíti členů, jejichž funkční období je tříleté. Předsedkyní komise je prorektorka pro vědu a výzkum, profesorka Stanislava Hronová. Návrhy komise hodnotí na základě vědecké hodnoty projektu a jeho přínosu, odbornosti a předpokladech navrhovatele a
přiměřenosti finančních požadavků.

Pokud se vám nezdá výsledek výběrového řízení, můžete zažádat
o odborný posudek vašeho návrhu. Po získání návrhu má komise dohled nad vaším projektem a pokud má pocit, že dochází k porušení stanovených podmínek, může financování projektu ukončit.

2. Dosažené vzdělání
Žadatel o grant musí být doktorandem v prezenční formě studia nebo mladým akademickým pracovníkem VŠE. Mladým akademickým pracovníkem se rozumí každý zaměstnanec VŠE, který ještě nedosáhl 35 let. Na grant tedy nemají nárok studenti navazujícího magisterského programu ani externí doktorandi. Do řešitelského týmu však takové studenty zapojit můžete, omezení se vztahuje pouze na posluchače bakalářského stupně, kteří se na výzkumném projektu zúčastnit již nemohou.

Významnou osobou při podávání žádostí a následné realizace projektu je odborný garant. Může jím být školitel nebo habilitovaný pracovník. Garant se nesmí podílet na řešení projektu, ale spolu s navrhovatelem zodpovídá za kvalitu projektu, finanční stránku a dodržení pracovně-právních vztahů.

3. Rozpočet
Při vypracovávání rozpočtu, kde se peněžní částky zaokrouhlují na celé tisícovky, je třeba mít na paměti, že prostředky jsou rozvrhnuty na každý kalendářní rok zvlášť. Peníze je nutné vyčerpat do konce kalendářního roku, protože nemohou být převedeny. Je tedy dobré si uvědomit, že první období realizace (většinou od září do prosince) trvá podstatně kratší dobu než to druhé.

Na konci prvního roku řešitel většinou nemá vše zpracované tak, aby mohl svoje výsledky prezentovat na konferencích, proto se v mnohých případech doporučuje počítat s náklady na služební cesty až v druhé etapě realizace projektu.

4. Přihláška
Pokud žadatel o grant splní předchozí podmínky, může si podat přihlášku, kterou lze také stáhnout z internetu. Do přihlášky uvede všechny členy týmu, rozpočet, odůvodnění projektu a podobně. Přihláška se neobejde bez data a podpisů navrhovatele, garanta, proděkana pro vědu a výzkum a zástupce interního nositele (razítko fakulty).

5. Oponentní řízení
Po skončení prací na projektu musí řešitel vypracovat závěrečnou zprávu, kterou pak prezentuje před radou oponentů na své fakultě. Členy této rady tvoří významný odborník
v dané oblasti, který ovšem není akademickým pracovníkem VŠE, odborník
z tématicky příslušné katedry, zástupce Grantové komise a proděkan pro vědu a výzkum, případně jiný předem určený akademický pracovník. Rada projekt hodnotí na stupnici od A (nejlepší) po D (nesplněno).

IGA však není jedinou institucí,u které se můžete ucházet o grant. Další tvoří například šestý a sedmý rámcový program EU. Různé granty poskytují i jednotlivá ministerstva.

Hlavní tematické okruhy IGA roku 2008
Finance a účetnictví, Mezinárodní ekonomické a politické vztahy, Podniková ekonomika a management, Informatika a statistika, Výzkum pro inovaci výuky, Evropská unie, Regionalistika a životní prostředí, Ekonomie a hospodářská politika.

Mohlo by tě zajímat: