Cíle ve studijní a pedagogické oblasti

27. 3. 2003 | | Nezařazené

Požádali jsme nového prorektora pro studijní a pedagogickou činnost doc. Petra Musílka, aby čtenáře seznámil s cíli, se kterými vstupuje do své funkce.

Požádali jsme nového prorektora pro studijní a pedagogickou činnost doc. Petra Musílka, aby čtenáře seznámil s cíli, se kterými vstupuje do své funkce.

Modernizace forem výuky

Stávající formy výuky (přednášky pro 200-450 studentů, zkoušky převážně formou testů na základě výběru z nabízených variant, povinnost studentů absolvovat 7-10 předmětů za semestr, 3 týdny zkouškové období atd.) nemohou v žádném případě podporovat analytické a tvůrčí myšlení studentů. Tuto archaickou formu výuky je nutné co nejdříve opustit.

Moderní forma výuky musí být založena na aktivním přístupu studentů ke studované problematice, pravidelném řešení případových studií, rozvoji analytických činností, průběžném zpracovávání projektů a jejich vyhodnocování při současném intenzivním využívání moderních informačních technologických prostředků. Studenti nemohou studovat desítky různorodých předmětů (většinou se však jedná pouze o základy různorodých a zcela nekompatibilních disciplín).

Studijní programy je nutné koncipovat tak, aby umožnily studentům soustředit se každý semestr na tři až čtyři klíčové předměty, které však budou studovat velmi podrobně a precizně. Klíčové předměty nemohou být založeny pouze na profesorském typu přednášek, ale musí být doplněny cvičeními, zaměřených na praktickou aplikaci teoretických poznatků, řešení případových studií a prezentaci vyřešených projektů studenty. Zkouškové období je nezbytné prodloužit tak, aby umožnilo studentům důkladnější přípravu na jednotlivé zkoušky.

Na celoškolské úrovni je potřebné modernizovat celoškolský základ, výrazně redukovat volitelnou část studia a uvažovat o zrušení vedlejší specializace. Celoškolské povinnosti by neměly tvořit více než třetinu celkových povinností studentů. Na oborové úrovni je nezbytné podporovat koncipování rozsáhlých (šestikreditových) předmětů, kde již nebude platit pravidlo, že hodina přímé výuky se rovná jednomu kreditu. Na oborové úrovni je nutné výrazně redukovat dílčí předměty, které se navíc velmi často překrývají. Jsem toho názoru, že celková přímá zátěž studentů by měla přibližně klesnout o čtvrtinu.

Modernizace studijní administrativy

Současná studijní administrativa je nadměrně složitá, často duplicitní a nadměrně zatěžuje nejen studenty, ale i pedagogické pracovníky. Cílem je tedy výrazné zjednodušení studijní agendy.

Petr Musílek

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

Mohlo by tě zajímat: