Metodický pokyn k organizaci zkušebního období

23. 4. 2002 | | Nezařazené

Metodický pokyn prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost k organizaci zkušebního období: vypisování řádných termínů pro ověřování znalostí, náhradní termín, zapisování výsledků, zastupování vyučujícího, zápis výsledků po uplynutí zkušebního období.

Metodický pokyn prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost k organizaci zkušebního období:

1. Vypisování řádných termínů pro ověřování znalostí

V zájmu rovnoměrnějšího rozložení studijní zátěže vypisují katedry pro předměty celoškolského povinného základu (s výjimkou jazykové výuky), u nichž probíhá ověřování znalostí ve 13. nebo 14. týdnu výuky formou závěrečného testu další řádné termíny minimálně v 1. a 2. týdnu zkušebního období, a to v každém z těchto týdnů. Student má v rámci těchto řádných termínů možnost volby. Za organizaci přihlašování na jednotlivé termíny odpovídá garant předmětu.

2. Náhradní termín

V posledním týdnu zkušebního období vypisují katedry pro celoškolsky povinné předměty náhradní termín. Účast na náhradním termínu je podmíněna předchozí omluvou z účasti na termínu řádném.

3. Zapisování výsledků

Zapisování výsledků organizují katedry (vyučující) tak, aby byly minimalizovány ztrátové časy na straně akademických pracovníků i studentů. Mohou přitom využívat poslucháren (po předchozí rezervaci na pedagogickém oddělení), sjednávat se studenty individuálně termíny projednání a zápisu výsledků v závislosti na podmínkách předmětu.

4. Zastupování vyučujícího

Vyučující, který není během zkušebního období přítomen ve vyhlášených konzultačních hodinách, musí být oficiálně zastupován, a to v době shodné s vyhlášenými konzultacemi. Informace o zastupování musí být zveřejněna.

5. Zápis výsledků po uplynutí zkušebního období

Student je povinen si v souladu s článkem 6 platného studijního a zkušebního řádu nechat zapsat výsledek hodnocení v předmětu do indexu vyučujícím nejpozději do 2 týdnů po skončení zkušebního období. V případě překážek v práci na straně studenta (např. dlouhodobější nemoci) je student povinen nechat si zapsat výsledek vyučujícím do indexu neprodleně po skončení těchto překážek v práci. Omlouvá se přitom přímo u  vyučujícího.

V Praze dne 12. dubna 2002

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Mohlo by tě zajímat: