Neetické chování může vést až před disciplinární komisi

26. 9. 2011 | | Nezařazené

Škola se chystá uveřejnit Etický kodex členů akademické obce VŠE. Ten
se bude vztahovat k pedagogické a tvůrčí práci i přístupu ke studiu.
Dokument ale nezaručuje, že se každý zaměstnanec a student VŠE bude chovat
eticky.

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ) a Fakulta informatiky a statistiky
(FIS) již mají svůj vlastní etický kodex. Počátkem března loňského
roku se začalo v Akademickém senátu (AS) VŠE jednat o vytvoření kodexu
pro celou školu. Jeho návrh zpracoval profesor Petr Berka z FIS a postupně
se upravuje na základě připomínek členů akademické obce.

Připomínky k dokumentu se mohly podávat nejdéle v květnu
2010. Z důvodu jejich nízkého počtu ovšem nebylo přijímání
připomínek ukončeno v tomto původním termínu. „Připomínek či
námětů k původnímu návrhu Etického kodexu se sešlo ve stanovené
lhůtě oproti mému očekávání velmi málo,“ uvádí člen AS a vedoucí
katedry podnikového a evropského práva docent Zbyněk Švarc a dodává, že
ani přes prodloužení lhůty se počet připomínek výrazně nezvýšil.

Kodex kromě preambule a obecných zásad pojednává především
o pedagogické, vědecké, umělecké a další tvůrčí práci a přístupu
ke studiu. Podle závěrečných ustanovení pak neetické jednání například
v případě plagiátorství bude chápáno jako disciplinární přestupek ve
smyslu Disciplinárního řádu studentů VŠE.

Je zde také uvedeno, že jednání porušující etický kodex, které je
současně jednáním v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a
vnitřními předpisy univerzity, zakládá právní odpovědnost členů
akademické obce VŠE. Děkan FFÚ docent Petr Dvořák, jehož fakulta má
svůj kodex již několik let, si ovšem myslí, že taková věta je v tomto
kodexu skoro zbytečná. „Pokud porušení kodexu je zároveň i porušení
nějakého právního předpisu, potom ho lze trestat. To ale nevyplývá
primárně z kodexu, neboli na to kodex nepotřebujeme,“ říká docent
Dvořák.

Děkan také upozorňuje, že ačkoliv dokument obsahuje vše podstatné, je
tam toho až příliš. „Kodex je nadmíru dlouhý, to povede k tomu, že si
jej jen málokdo přečte. Je tam zbytečně moc proklamací, u kterých potom
ani nelze říci, zda byly či nebyly porušeny,“ konstatuje děkan
Dvořák.

Zaměstnanci školy považují zavedení etického kodexu za vhodné,
i když není nezbytné. „Důležité je, aby byl specifický a neopakoval
obecnosti vydané jinými institucemi,“ říká docent Jan Vláčil
z katedry práva.

Kodex ovšem nezaručuje převrat v postoji posluchačů a pracovníků
k výuce. Místopředseda AS Michal Bobek říká, že jde o dlouhodobý
proces, kdy si lidé začnou nebo budou muset začít uvědomovat, že některé
chování, ač není protizákonné, je mimo všeobecně přijímaná pravidla.
„Kromě etického kodexu by mělo působit i sociální prostředí, kde by
lidé na škole více odmítali chování, které není v mezích těchto
norem,“ uvádí Bobek.

Podle docenta Švarce bude text projednaný a upravený legislativní komisí
AS předložen na příštím jednání AS VŠE, který by měl také rozhodnout
o dalším postupu projednávání. „Legislativní komise předpokládá, že
Etický kodex projednají AS všech fakult a budou se zabývat i otázkou jeho
závaznosti. Přijetí a účinnost tohoto dokumentu předpokládá konsensus
všech fakult,“ myslí si docent Švarc.

Dle tvůrce návrhu dokumentu profesora Berky bude kodex zveřejněn na
úřední desce VŠE. Ten také předpokládá, že se kodex po přijetí stane
součástí oficiálních dokumentů školy. „Dovedu si představit i to, že
součástí imatrikulačního slibu bude slib dodržovat etický kodex,“
dodává profesor Berka.

Mohlo by tě zajímat: