AS VŠE chce zvýšit efektivitu svých zasedání

30. 9. 2019 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Dnes ve 13:06 začalo první zasedání Akademického senátu VŠE v tomto školním roce. AS dnes schválil Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze. Debata se mezi senátory rozpoutala u bodu dva, Plán realizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2020. Zazněl návrh na rozšíření návrhu o péči o doktorandské studenty, potřebu zavedení motivačních rozhovorů pro zahraniční studenty za účelem získání statutu studenta VŠE či kritika financování výstavby kolejí v Jindřichově Hradci. Diskuze se stočila také k předmětové anketě a Metodice 17+, která vyvolala mezi přítomnými nesouhlas a následné pozastavení nad tím, co by na zasedání mělo a nemělo být projednáváno. Třetí i čtvrtý bod programu byly jednomyslně přijaty.

On-line přenos:

13:06 Zasedání začalo. Přítomno je 22 senátorů. Ke schválení návrhů je potřeba 16 hlasů. Vedení univerzity včetně rektorky Machkové ale nechybí.

13:08 Agendu zasedání představuje předseda akademického senátu Stříteský. Senátoři jednomyslně přijímají program.

13:10 Slova se ujímá rektorka Machková a probírá první bod programu. Popisuje strukturu materiálů pro získání akreditace a průběh jejich přijímání. Zpráva se týká kroků, které univerzita podstoupila pro zlepšení kvality.

13:13 Diskuse se účastní pouze senátorka Peterková za FMV.

13:15 Akademický senát jednomyslně přijímá usnesení a návrh byl schválen.

13:17 Rektorka Machková představuje druhý bod programu – Plán strategického záměru VŠE. Slovo předává prorektorce a prorektorovi Musílkovi, který návrh podrobněji představuje a doplňuje o informaci, že škola vytváří nový výzkumný materiál do března 2019.

13:20 Slova se ujímá předseda finanční komise Král a vznáší námitku k trvalému zvyšování kvality. Navrhuje rozšíření návrhu o péči o doktorandské studenty především v rámci péči o rodinu. Dále navrhuje škrtnout větu „podporovat vyrovnané zastoupení mužů a žen v rozhodovacích pozicích“. Posty jsou obsazované volbami, proto by nemělo docházet k diskriminaci. Rektorka Machková tento návrh podporuje, avšak zmiňuje, že věta byla do návrhu vnesena na žádost Ministerstva školství.

13:24 Předseda finanční komise Král navrhuje zařazení motivačních rozhovorů k prověření správné motivace studentů v rámci udělení režimu studenta pro zahraniční studenty (rozšíření strategického cíle). Senátoři diskutují o návrhu a celkově o zařazení udělení režimu studenta do strategického plánu pro rok 2020.

13:29 Předseda finanční komise Král a senátor za FFÚ doporučuje vyškrtnout události k oslavě výročí Sametové revoluce, jelikož to patří do roku 2019. Závěr finanční komise je doporučení k přijetí daného dokumentu i přes dané námitky.

13:31 Rozpravy se účastní doktor Váňa a má připomínku k výstavbě kolejí v Jindřichově Hradci, které by měly být renovovány ,,pouze ze státního rozpočtu“. Dále nesouhlasí s metodikou 17+ (Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací pozn.red.). Musílek oponuje, že toto usnesení přijala vláda i přes několik pozměňujících návrhů ze strany RVŠ. Ke kolejím v JH se vyjadřují další senátoři.

13:36 Senátor Mazouch za FIS a člen finanční komise vznáší dotaz na prorektora Dvořáka ohledně předmětové ankety a její zanesení do plánu. Anketa bude aktualizována a probíhat bude hlavně v roce 2020. Mazouch dále zmiňuje další body strategického plánu, například International Advisory Board, a vznáší dotaz na jejich zařazení do plánu. Zároveň dodává, že ani on přes usnesení vlády nesouhlasí s metodikou 17+, která je podle něj nerealizovatelná.

13:43 Slova se ujal místopředseda senátu Vondráček zdůrazňuje záměr senátu, kterým by mělo být přijetí nebo nepřijetí návrhu na doporučení nebo nedoporučení komisí. Obsahové argumenty by měly být projednány na jiné platformě. Senátor Mazouch doporučuje rozesílat materiály s předstihem a zároveň zasílat strategický plán i kolegiu rektorky. Dochází k výměně názorů mezi místopředsedou Vondráčkem, senátorem Mazouchem a prorektorkou Štěrbovou.

13:54 Předseda Stříteský navrhuje schválení Plánu realizace dlouhodobého záměru na rok 2020. Pro přijetí usnesení je 12 senátorů, nikdo není proti. Hlasování se zdrželo 10 senátorů. Návrh nebyl přijat.

13:57 Předseda Stříteský přechází ke 3. bodu programu – Výroční zprávy útvarů VŠE. Rektorka Machová uvádí tyto zprávy a je otevřená připomínkám pro zpracovatele těchto zpráv. Diskuse se nekoná a přestupuje se k hlasování.

14:01 Senát přijímá jednomyslně všechna usnesení o schválení výročních zprávách za útvarů VŠE za rok 2018. Senátor Marek má připomínku ke sjednocení výhledu jednotlivých útvarů do budoucna pro zlepšení orientace ve výročních zpráv.

14:06 AS se přesunuje ke 4. bodu programu. Tento bod je tu opakovaně, jelikož minulé zasedání nebyl přijat. Slova se ujímá kvestor Zouhar. Mimo jiné zmiňuje přítomnost senátora při sestavování komise. Legislativní komise nemá výhrad k návrhu. Senátor Marek připomíná počet členů komise, který by měl být sudý.

14:09 Návrh byl jednomyslně přijat.

14:10 Předseda navrhl projednání bodu Různé. Mluví místopředseda Vondráček a doporučuje do budoucna vznášet obsahové poznámky k tématům před zasedáním AS v rámci komisí, které se poté zakomponují dále do dokumentu, který bude předložen k projednání a schválení AS VŠE. Takto by došlo k zefektivnění práce AS VŠE. Senátor Marek, předseda Stříteský a senátor Mazouch diskutují o fungování zasedacího řádu AS VŠE, především o lhůtě k projednání materiálů a dokumentů.

14:19 Senátor Pažitný namítá, že práce AS VŠE by neměla být hodnocena jako co nejefektivnější, ale co nejkvalitnější, tudíž projednávat i menší změny v návrzích, aby se zvýšila pravděpodobnost přijetí usnesení. Na toto téma se poté do diskuse přidává i prorektor Dvořák, rektorka Machková, prorektorka Štěrbová a předseda Stříteský. Diskuse se týká především formální stránky projednávání materiálů, průběhu dalšího zasedání a jeho zefektivnění.

14:32 Posledním bodem diskuse je pozvánka od rektorky Machkové na oslavy 30. výročí Sametové revoluce, Hokejovou bitvu, Absolventský večer, Konferenci k velké české transformaci nebo na Ples VŠE. Bod Různé byl tímto uzavřen.

14:34 Zasedání AS VŠE končí. Body 5 a 6 nebyly projednány. Další zasedání se bude konat 21.10.2019.

 

Program zasedání:

1. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze
2. Plán realizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2020
3. Výroční zprávy pracovišť VŠE
4. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
VŠE

 

Mohlo by tě zajímat: