Rozvleklá diskuze, tříkolová volba a skandál lokálního významu

24. 11. 1999 | | Nezařazené

Většina z vás už jistě ví, že se 8. listopadu 1999 konala na VŠE volba rektora. V minulém čísle jste si mohli přečíst, jak jednotliví uchazeči o tento post prezentovali sebe a své programy. Že Akademický senát VŠE zvolil do této funkce poprvé ženu, je nyní všeobecně známo. Ne už tak některé zajímavé momenty, které samotnou volbu ono listopadové odpoledne předcházely.

Většina z vás už jistě ví, že se 8. listopadu 1999 konala na VŠE volba rektora. V minulém čísle jste si mohli přečíst, jak jednotliví uchazeči o tento post prezentovali sebe a své programy. Že Akademický senát VŠE zvolil do této funkce poprvé ženu, je nyní všeobecně známo. Ne už tak některé zajímavé momenty, které samotnou volbu ono listopadové odpoledne předcházely.

Volbě rektora bylo zasvěceno 25. zasedání Akademického senátu (AS) VŠE. První byli v zasedací místnosti rektora, kde se celá akce odehrávala, senátoři z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Stejně jako po celou dobu zasedání působili dojmem uzavřené a rozhodnuté skupiny. “Místní” senátoři si naopak dávali načas a někteří z nich ještě těsně před třináctou hodinou, kdy mělo zasedání začít, kvapně odcházeli na oběd. Ke cti všech členů AS VŠE je ovšem nutno dodat, že se téměř všech významných momentů tohoto zasedání zúčastnili v plném počtu, tj. 31.

Kandidáti, v různém stupni rozrušení, se dostavili těsně před začátkem zasedání. Jako poslední přišel nonšalantní prof. Jindra, považovaný za jednoho z největších favoritů volby. Kdyby se volilo podle oblečení, dopadli by zřejmě nejlépe prof. Žák a doc. Pichanič, odění do perfektních tmavých obleků.

Veřejné zasedání AS zahájil přesně ve 13 hodin a 5 minut jeho předseda doc. Králíček. Trochu nervózně uvítal všechny členy AS, především nově zvoleného zástupce druhé fakulty z řad studentů Michala Matějku, dále přítomné hosty a jmenovitě předsedkyni volební komise prof. Pražskou. Ve stejném okamžiku se svého nelehkého úkolu postarat se o blaho přítomných zhostila i sekretářka rektora, která začala kandidáty a vážené senátory – jednoho po druhém, a že jich není málo – zásobovat kávou, čajem či alespoň vodou. Doc. Králíček následně otevřel diskuzi, která měla i nadále probíhat pod jeho taktovkou.

Všech sedm kandidátů na funkci rektora si nejdříve, jak káže volební a jednací řád, vylosovalo pořadí, ve kterém budou odpovídat na dotazy členů AS VŠE. Každý senátor má právo položit dvě otázky pro jednoho či všechny kandidáty a odpověď na každou otázku by neměla přesáhnout časový limit dvou minut. Až na malé výjimky neměl nikdo s délkou svých odpovědí problémy. Jednička, jako číslo pořadové a – jak se později ukázalo – i číslo symbolické, připadla doc. Durčákové. “Šťastnou” sedmičku si vylosoval prof. Jindra.

Krátce po zahájení zasedání dorazil i senátor Miroslav Ševčík, který měl v následující diskuzi sehrát významnou roli. Mezi hosty se objevil také kvestor Jiří Kříž, jenž si byl jistě vědom, že se v tuto chvíli rozhoduje mimo jiné i o jeho dalším setrvání ve funkci.

Na některých místech v zasedací místnosti mezitím zavládla nálada méně oficiální. Senátoři z řad studentů i pedagogů v předtuše dlouhého jednání svorně navrhovali o volbě se dohodnout a co nejdříve odejít. Nicméně diskuze pokračovala a na otázky, z nichž řada už zazněla na veřejné prezentaci 22. října, odpovídali kandidáti statečně téměř tři hodiny. Je namístě se ptát, proč diskuse trvala tak dlouho, když nám po skončení voleb všichni senátoři potvrdili, že byli o své volbě rozhodnuti již několik dnů.

Otázek pro všechny kandidáty padlo celkem 14. S dotazem na pouze jednoho kandidáta přišel “nováček” M. Matějka, který doc. Pichaniče požádal o upřesnění jeho představ o “virtuální fakultě”.

Do monotónního a ubíjejícího průběhu diskuze, během níž postupně kandidáti na rektora při odpovědích přestali vstávat, začali se bezděčně houpat a jeden začal dokonce hlasitě chroupat kostky cukru, vnesla průlom až otázka Miroslava Ševčíka.

Ing. Ševčík sám označil svojí otázku za “odlehčení atmosféry”. V zájmu objektivnosti požádal kandidáty o písemnou odpověď a hned jim také rozdal připravené papírky. Dotaz se týkal makroekonomických ukazatelů ČR – míry inflace v říjnu 1999 a velikosti HDP v roce 1998. Zasedací místností vzápětí proběhla vlna vzrušení a bylo jasné, že diskuze právě dosáhla svého vrcholu.

Z titulu své funkce moderátora a předsedy AS zareagoval nejrychleji doc. Králíček. Avizované “odlehčení” podle něj překročilo určitou míru a proto navrhl hlasovat o stažení položené otázky. Většina kandidátů byla otázkou zaskočena a očividně se stažením otázky souhlasili. Řada senátorů, především studenti, byli proti tomuto hlasování o stažení otázky. Přesto se jej předsednictvu podařilo prosadit. Pro stažení otázky hlasovalo 12 senátorů, na jejím zodpovězení trvalo 8 senátorů a 7 se hlasování zdrželo. V zasedací místnosti zavládl zmatek, neboť nebylo jasné, co vlastně výsledek znamená. Stačí k přijetí tohoto návrhu, aby pro hlasovala většina z přítomných, či je nutná většina ze všech členů AS? Hlasování bylo kvůli problémům s vyhodnocením opakováno, do řízení diskuze poprvé rázně zasáhla prof. Pražská. Při opakovaném hlasování zvedlo pro stažení otázky ruku 15, zdrželo se 7 a proti hlasovalo 8 členů AS – studenti a samozřejmě tazatel. Ukázalo se, že sami senátoři dostatečně neznají pravidla hlasování. Patovou situaci se rozhodl vyřešit doc. Králíček dočasným vyloučením kandidátů na rektora a veřejnosti ze zasedání. Proti tomuto opatření vystoupila řada senátorů, opět především studenti. Nejaktivněji, ale bez úspěchu, vystoupil proti vyloučení veřejnosti Michal Uryč-Gazda, student národohospodářské fakulty.

Doc. Durčáková přestávky využila k pozvání svých kolegů kandidátů na skleničku do své kanceláře, která je hned naproti zasedací místnosti. Na adresu M. Ševčíka zatím na chodbě padaly nelichotivé poznámky, přičemž zmiňovány byly především jeho problémy se zákonem.

Po jednání za zavřenými dveřmi se Miroslav Ševčík „dobrovolně“ rozhodl svou otázku stáhnout. Po obnovení diskuze doba i stupeň únavy přítomných pokročily. Dotazy, jejichž zodpovězení trvalo další hodinu, již padaly víceméně setrvačně. Jistý předvídavý senátor, který se vybavil na dlouhé jednání svačinou, vytáhl makové buchty a podělil se se sousedy.

Před položením poslední otázky si ještě jednou vzal slovo Ing. Ševčík: “Chtěl bych jenom upřesnit, že jsem se otázky vzdal proto, abych nezdržoval jednání AS. Před jedenácti lety bych kvůli podobné otázce okřiknut nebyl. Takové jednání je nedůstojné svobodně zvoleného AS.” Na jeho prohlášení nikdo nezareagoval.

Po zodpovězení poslední otázky bylo veřejné zasedání AS v 16 hodin a 10 minut ukončeno a následovala tajná volba, řízená volební komisí v čele s prof. Pražskou. Doc. Spirit, který byl současně kandidátem i členem AS, se gentlemansky hlasování zdržel. Po prvním kole vypadli tito kandidáti: doc. Ivánek (dostal 3 hlasy), prof. Jindra (2 hlasy), doc. Spirit a doc. Pichanič (shodně po 1 hlase). Prof. Pražská kandidátům, kteří nepostoupili, poděkovala a poprosila je o porozumění. “Není možné dát hlasy všem”, dodala. Do druhého kola postoupila z prvního místa doc. Durčáková s 9 hlasy, na druhém místě se se shodným počtem 7 hlasů umístila doc. Nováková a prof. Žák.

Ani ve druhém kole volby rektora nezískal žádný z kandidátů potřebnou nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Doc. Durčáková získala 14 hlasů, prof. Žák 8 hlasů a do třetího kola nepostoupila doc. Nováková, která dostala 7 hlasů. Hlasování se zdržel jeden člen AS. Podle řady senátorů byl akt zdržení se hlasování poněkud nedemokratický, neboť chtěl-li senátor hlasovat pro některého z kandidátů, vhodil do volební urny lístek s jeho jménem a volba tak byla opravdu tajná. Chtěl-li se však senátor hlasování zdržet, musel předstoupit a všem tuto skutečnost oznámit.

Třetí rozhodující kolo bylo kupodivu nejkratší. Prof. Žák v něm získal 8 hlasů. V 17 hodin a 35 minut zaznělo z úst prof. Pražské jméno nové rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze. Stala se jím doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. s 16 hlasy. Hlasování se v tomto kole zdrželo 6 členů AS.

Překvapující skutečností bylo, že neveřejné bylo nejen hlasování v jednotlivých kolech volby, ale i vyhlašování výsledků. Toho se mohli zúčastnit kromě senátorů pouze kandidáti, tisková mluvčí VŠE a zástupci tisku, tedy my, neboť jiná média o průběh volby rektora VŠE zájem neprojevila.

V Akademickém klubu, kde se výsledky voleb náležitě oslavovaly, přiťukli sklenkou šampaňského první ženě zvolené do funkce rektora VŠE i všichni studentští zástupci v AS. Ke gratulaci připojili dokonce studentskou hymnu – společně s novou rektorkou zapěli několik prvních slov Gaudeamus Igitur. Věříme, že v budoucí spolupráci doc. Durčákové a studentů bude z obou stran méně falešných tónů než tomu bylo při zpěvu výše zmíněné písně.

Mohlo by tě zajímat: