Soutěž Garyho S. Beckera

24. 2. 2003 | | Nezařazené

Děkan fakulty národohospodářské vypisuje osmý ročník soutěže o cenu Garyho Beckera o nejlepší bakalářské, seminární a jiné práce obdobného rozsahu. Přihlásit se může každý, kdo obhájil bakalářskou práci na výbornou, v ostatních případech s doporučením školitele.

Děkan fakulty národohospodářské vypisuje osmý ročník soutěže o cenu Garyho Beckera o nejlepší bakalářské, seminární a jiné práce obdobného rozsahu. Přihlásit se může každý, kdo obhájil bakalářskou práci na výbornou, v ostatních případech s doporučením školitele.

Za přihlášku je považováno odevzdání adresy autora a práce v jednom exempláři a na disketě (pouze Word). Práce musí odpovídat standardním požadavkům na publikaci v odborném časopise (rozsah 20 – 30 stran textu, seznam literatury, abstrakt, klíčová slova, třímístná JEL Classification http://www.econlit.org/econlit/elsuba.html).

Práce se odevzdávají během února a března na sekretariátě děkana FNH, místnost nb14, případně poštou na adresu: VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, „Soutěž G. S. Beckera“, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, 130 67.

Děkanem ustanovená komise vybere max. 10 prací do závěrečného kola, které probíhá formou osobní prezentace prací studenty. Soutěžícím, kteří postoupili do finálového kola, je odesláno vyrozumění vyhodnocení prací a seznam těch, kteří postoupili do finále, je vždy zveřejněn na vývěsce děkanátu a na www stránce fakulty vybrané práce jsou odměňovány formou mimořádného stipendia a cenami, které věnuje Liberální institut.

Komise posoudí, zda vítězné práce budou navrhnuty na další možná ocenění (Mladý ekonom roku, ESOP, Cena K. Engliše, Stipendium Národohospodářského ústavu J. Hlávky apod.).

Více informací viz internetová stránka http://nb.vse.cz/fak5/soutez_becker.htm

Mohlo by tě zajímat: