Stanovisko Legislativní komise SK RVŠ k mandátu Petra Mazoucha

6. 11. 2005 | | Nezařazené

Legislativní komise SK RVŠ zaujala ve věci žádosti o projednání případu sporného mandátu v Akademickém senátu VŠE ze dne 1. 11. 2005 následující stanovisko: Mandát senátora ze studentské části Akademického senátu VŠE zanikl. Senátor dne 20. 9. 2005 obhájil svou diplomovou práci jako poslední část státní zkoušky. Tím splnil podmínky pro ukončení studia. Za Den ukončení studia se považuje den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.

Stanovisko Legislativní komise Studentské komory Rady vysokých škol

Legislativní komise SK RVŠ zaujala ve věci žádosti o projednání případu sporného mandátu v Akademickém senátu VŠE ze dne 1. 11. 2005 následující stanovisko:

Mandát senátora ze studentské části Akademického senátu VŠE zanikl dle § 61 odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Odůvodnění právního názoru Legislativní komise SK RVŠ

Senátor ze studentské části Akademického senátu VŠE magisterského studijního programu dne 20. 9. 2005 obhájil svou diplomovou práci jako poslední část státní zkoušky. Tím splnil podmínky pro ukončení studia, které předpokládá § 55 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, podle kterého se studium řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Za den ukončení studia se považuje ten, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.

Tím, že výše uvedená osoba ukončila studium dle § 55 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách přestává být ex lege dnem ukončení studia studentem a tedy požívat všechna práva studenta, tedy i být členem akademického senátu. Členy akademického senátu mohou být ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách pouze členové akademické obce veřejné vysoké školy. Akademickou obec vysoké školy tvoří dle § 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy. Výše uvedená osoba mezi žádnou z těchto skupin po dobu mezi ukončením studia a zápisem do doktorského studijního programu v žádném případě nepatřila.

Z výše uvedeného vyplývá, že současná právní úprava nedovoluje zachování, resp. přechod mandátu v akademickém senátu mezi magisterským a doktorským studijním programem, a to ani v případě, že k zápisu do doktorského studijního programu dojde v ten samý den, kdy bylo ukončeno studium v magisterském programu.

Argumentace Legislativní komise se opírá i o návrh novely vysokoškolského zákona (sněmovní tisk č. 949), který se o výše uvedené problematice zmiňuje a s přechodem mandátu avšak až v budoucnu po provedení legislativních změn počítá. Konkrétně v návrhu novely najdeme: V § 8 odst. 3 se za větu první vkládá nová věta, která zní: „Je-li student zvolený do akademického senátu veřejné vysoké školy v průběhu svého funkčního období znovu zapsán do studia v jiném, navazujícím studijním programu, a to nejpozději do čtyř měsíců po ukončení studia v předcházejícím studijním programu, jeho členství v akademickém senátu vysoké školy nezaniká.“

Podíváme-li se na důvodovou zprávu, ve které se říká: „dle stávající úpravy student – člen akademického senátu vysoké školy nebo fakulty, který ukončil jeden studijní program a byl přijat do jiného, navazujícího studijního programu (de iure po krátkou dobu nebyl studentem vysoké školy), přišel o své členství v akademickém senátu. Navrhovaná úprava stanovuje, aby se tak nestalo.“, je zřejmé, že současná právní úprava s přechodem mandátu nepočítá a výše uvedená osoba již nemůže být zástupcem studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v Akademickém senátu této vysoké školy.

V Olomouci 3. 11. 2005

Předseda Legislativní komise SK RVŠ
Jan Doležal v. r.

Mohlo by tě zajímat: