V Malešicích se pálí peníze, šperky i zabavené zboží

26. 10. 2009 | | Nezařazené

Studentský list se vypravil společně se sdružením oikos do spalovny
odpadů. Za doprovodu tamního ekologa Tomáše Balocha mohli zástupci obou
organizací poznat taje spalovacích procesů.

Existují tři možnosti, jak naložit s odpadem. Jednou z nich je jeho
třídění. Pokud však jednotlivé druhy odpadu smícháme dohromady, vzniká
takzvaný směsný komunální odpad, který pak můžeme buď svážet na
skládky, nebo pálit ve spalovnách.

V Praze se o spalování stará Zařízení na energetické využití
odpadu (ZEVO) v Malešicích, kde se ročně zpracuje osmdesát procent
z pražských popelnic. Pro představu uvedu několik základních čísel.
Ročně se spálí zhruba 215 tisíc tun tuhého komunálního odpadu – to
je asi stometrová hromada na ploše fotbalového hřiště. Jeho hmotnost se
přitom zredukuje na 25 procent a objem na deset, přičemž se získá teplo
pro 25 tisíc domácností, železo pro stavbu dvaceti kilometrů železnice a
škvára pro dvanáct kilometrů silnic. Dále vzniká také železný šrot
(asi tři tisíce tun), využívaný jako druhotný materiál, a pět tisíc tun
popílku – jediného skutečného odpadu.

Od odpadku k popelu

Než se ale z takového obalu od sušenky stane jemný popel, musí urazit
dlouhou cestu. Nejprve ho, spolu s ostatním odpadem, přiveze svážecí vůz.
Ten je u vjezdu do areálu zvážen a zkontrolován, zda neobsahuje
radioaktivní složky. Dále pokračuje k jednomu z devíti nasýpacích
otvorů, kde svůj obsah vyprázdní. Sesypaný komunální obsah v obrovské
betonové nádrži promíchávají dva jeřáby (aby lépe hořel) a
průběžně z něj přikládají do jednoho ze čtyř kotlů.

„Pálíme tu téměř všechno, mezi nejkurióznější topivo ale určitě
patří omylem vyhozených sedm set tisíc korun výplat a rodinné zlato,“
vzpomínají jeřábníci. V podstatě každý, kdo zaplatí, si tu může
nechat svůj odpad spálit. Teplota ohně se pohybuje okolo 800 °C.

Vzorné plnění limitů

„Lidé nám občas tvrdí, že viděli, jak sem přijíždí auto
s tříděným odpadem, a myslí si, že se tu u nás pálí. To ale není
pravda, u nás tato auta jen parkují, protože se o areál dělíme právě
s firmou na tento druh svozu,“ vysvětluje Baloch. „Ani nemáme zájem
tříděný odpad pálit, protože má příliš velkou výhřevnost a nemá to
dobrý vliv na spalovací proces,“ doplňuje dále.

Vzniklý kouř z kotlů je dvakrát čištěn v několikastupňovém
systému čištění spalin a poté vypouštěn do ovzduší ze 177,5 metrů
vysokého komína. Obsah znečišťujících látek se pohybuje do deseti
procent emisních limitů, které stanovují zákony v souladu s mezními
hodnotami Evropské unie. Díky speciálnímu katalyzátoru navíc vypouští
ročně pouze setinu nanogramu dioxinů a plní tak limit z devadesáti
procent.

V současné době buduje ZEVO Malešice kogenerační jednotku, která
umožní část vytvořeného tepla zhodnotit na elektrickou energii a bude pak
kapacitně plně využito. Nyní totiž nejsou v provozu všechny čtyři
kotle, a to kvůli podmínce, že veškerá vyrobená pára musí být využita
jako teplo nebo elektřina

Chcete se také na vlastní oči přesvědčit, jaký je osud
nevytříděného odpadu? Studenti a zaměstnanci VŠE mají jedinečnou
příležitost zúčastnit se bezplatné exkurze do ZEVO. Termín prohlídky, na
níž je obvykle nutné zapsat se do pořadníku a je zpoplatněná, je
20. listopadu a 23. listopadu. Zájemci se mohou přihlásit na info@oikos-praha.org.

Mohlo by tě zajímat: