Volby nevybočovaly z toho, co je běžné ve státě a na škole

29. 6. 2015 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Oslovili jsme všechny minulé i stávající
senátory a ti se vyjádřili k průběhu voleb do Akademického senátu VŠE.
Souhlasí s rozhodnutím Hlavní volební komise (HVK) a připadá jim program
koalice splnitelný?

O vzniku koalice a snaze ovládnout
studentskou část senátu nikdo z dotázaných akademických senátorů
předem nevěděl. „Poprvé jsem existenci koalice vytušil až z podobnosti
volebních letáků kandidátů z této koalice na první a na třetí
fakultě,“ vyjádřil se iListu senátor za FFU Petr Marek. Senátor za FM
Michal Novák říká, že vznik koalice nečekal. „Z minulosti mám
zkušenost, že studenti zastupovali svou fakultu, její studenty a jejich
společné zájmy. Jelikož to jsou jejich voliči. Ne partikulární zájmy
podnikavců vně VŠE,“ dodává Novák.

Nikdo se proti rozhodnutí
volební komise neodvolal

Všichni oslovení senátoři
rozhodnutí HVK respektují, nicméně poukazují na fakt, že nikdo nevyužil
možnost odvolat se proti samotnému rozhodnutí. „Rozhodnutí HVK respektuji.
Překvapuje mě však, že stěžovatelé nevyužili všech opravných
prostředků, které nabízí Volební a jednací řád AS VŠE (VJŘ),“
upozorňuje na možnost senátor Jiří Zeman z FMV. Senátor za FPH Pavel
Mikan vidí problém jinde: „Domnívám se ale, že problém je i v účasti
studentů ve volbách. Pokud stačí ke zvolení do AS VŠE ve studentské
kúrii 11 hlasů, není chyba jen v samotném průběhu voleb.“

Otázkou zůstává změna VJŘ.
V únoru letošního roku z něho vypadl odstavec o zakázání vedení
kampaně v průběhu voleb, což studentští senátoři z koalice pochopili
jako povolení. Samotnou změnu senátoři nechávají na diskuzi v AS. „To
si vyžádá další diskusi v senátu. Úpravu předpisu jsme realizovali
právě z důvodů, aby nedošlo ke zneužití vyjmutého odstavce v den voleb
jiným kandidátem,“ vysvětluje důvody Dušan Chlapek z FIS. K diskuzi
v senátu se přiklání i Kristýna Vltavská. „Volební a jednací řád
AS VŠE by neměl obsahovat detailní popis toho, co se v rámci předvolební
kampaně smí a co se nesmí. Možnost stanovit pravidla kampaně až v rámci
vyhlášení voleb je flexibilnější. Co ale ve VŘJ asi chybí, jsou
případné sankce za porušení pravidel kampaně,“ dodává Petr Berka
z FIS.

Pravidla s takovou kampaní
nepočítala

„Proběhlá kampaň do studentské
části AS VŠE ukázala nepochybně novou podobu volební kampaně, se kterou
v době vzniku stávajících pravidel nikdo nepočítal,“ vysvětluje Zuzana
Trávníčková z FMV. Alena Češková ze stejné fakulty si stěžuje:
„Pravidla nebyla žádná a určitě se bude muset jednat o tom, aby se
společně s vyhlášením voleb HVK stanovila i pravidla.“

Vyučující z FM Jan Černý popsal
iListu svoji zkušenost s údajným narušením výuky v Jindřichově Hradci:
„V mém cvičení zaklepali asi tři pánové a zeptali se, zda mohou rozdat
informativní materiály k volbám do studentské komory AS VŠE. Svolil jsem,
trvalo jim to tak půl minuty.“

Patří slibovaný program do
agendy AS VŠE?

Většina oslovených senátorů se
přiklání k názoru, že program koalice je nesplnitelný, někteří ho
označují i jako demagogický. „Vše bych shrnul jedním slovem demagogie.
V této souvislosti jsem mírně řečeno zklamán jednáním těch, kteří
jim na takový program skočili,“ vyjadřuje se k programu Ladislav Tyll
z FPH. „Svou splnitelností mi připomíná programy politických stran,“
dodává Jan Černý. Jarmila Radová z FFU poukazuje i na další fakt:
„Program koalice není ve všech bodech splnitelný, některé záležitosti
ani nespadají do kompetence studentských zástupců v AS VŠE.“ S tím
souhlasí i Petr Berka: „Jedna věc je, co z bodů programu je splnitelné,
a druhá věc je, co z bodů programu patří do agendy AS VŠE.” Tomáš
Pavelka z FPH však považuje některé body za sympatické a hodlá je
i podpořit, některé se mu zdají ale nereálné.

Více k tématu:

 

Senátoři se vyjádřili i k samotnému průběhu studentské
části voleb

Petr Marek (FFU): Průběh voleb do studentských
volebních obvodů jsem sledoval pouze z dálky a informace o průběhu
volební kampaně mezi studenty se ke mně dostaly pouze zprostředkovaně.
Některé postupy, například narušení výuky na fakultě v Jindřichově
Hradci, považuji za nepřijatelné.

Jarmila Radová (FFU): O volby do studentské části
senátu jsem se průběžně dostatečně nezajímala. Jejich průběh byl však
překvapivý, účast studentů předčila očekávání na většině fakult.
Některé aktivity však není možno kladně hodnotit, je možno je
i odsoudit.

Jiří Zeman (FMV): Byl jsem
překvapen, protože podobný průběh voleb nepamatuji.

Alena Češková
(FMV): 
Průběhem voleb jsem byla naprosto znechucena. Musím říci,
že ale nejenom ze strany koalice, ale i nezájmem studentů. Studentský
senátor zvolený 11 hlasy mi připadá jako výsměch celému senátu.

Zuzana Trávníčková
(FMV): 
Můj osobní názor asi nejlépe vyjádří slovo
zklamání.

Ladislav Tyll (FPH): Vše
podstatné již bylo asi v iListu popsáno. Korektní vše v zásadě bylo,
pokud vezmeme v úvahu, že co není zakázáno, je dovoleno. Tím ale
odpovídám na „zákonnost“ průběhu voleb. Nicméně otázka etiky a vkusu
je zcela jiná. Opět se zde nabízí otázka, proč někomu stálo za to
investovat tolik času, energie a nakonec i peněz, aby takovou koalici
sestavil a získal tak relativně velkou sílu v AS.

Pavel Mikan (FPH): Průběh
voleb byl naprosto výjimečný. Domnívám se, že mnohé publikované jevy
měla řešit dílčí volební komise nebo hlavní volební komise (např.
volební programy „koalice“ ve volebních místech a dokonce i v místech
pro úpravu hlasovacích lístků). Mnohé aktivity „koalice“ tak pro mě
byly nepřijatelné.

Tomáš Pavelka
(FPH): 
Z průběhu voleb do studentské části jsem trochu zklamán.
Aby bylo zřejmé, nejsem zklamán z výsledků, to bylo přání
studentů – voličů, které plně respektuji. Jsem zklamán ze způsobu
kampaně kolegů studentů. Domnívám se, že to určitě neměli zapotřebí.
A jsem nepříjemně překvapen skutečnostmi, které nyní o pozadí jejich
kampaně vycházejí ve vašem časopise. Jsem možná naivní, ale pevně
doufám, že nově zvolení studentští senátoři budou opravdu hájit zájmy
studentů a ne zájmy někoho jiného (včetně zájmů finančních).

Petr Berka
(FIS): 
Předvolební kampaň do studentské části AS VŠE se hodně
podobala tomu, co známe z kampaní do komunálních či parlamentních voleb.
Dávám tedy za pravdu nově zvolenému senátorovi panu Ondrčkovi, že se
jednalo o „profesionální politickou kampaň“, … a to se
vším všudy.

Dušan Chlapek (FIS): Vím,
že byly k průběhu voleb vzneseny stížnosti. Zajištění průběhu voleb a
případné prošetření stížností je plně v kompetenci Hlavní volební
komise. Osobně mohu říci, že mne poněkud zaskočily volební výsledky, kdy
u některých fakult dva studenti vyhráli o několik stovek hlasů před
ostatními. Pokud se vytvořila koalice studentů vedená upřímnou snahou
zlepšit fungování školy, tak to vítám. Konec konců upřímnost těchto
snah poznáme podle práce senátorů v nadcházejícím funkčním
období.

Kristýna Vltavská
(FIS): 
O stíž­nostech některých kandidátů k průběhu voleb
vím, avšak toto má na starosti hlavní volební komise. Průběh voleb byl
takový, jaký byl dovolen vyhlášením voleb do akademického senátu.
Diametrálně odlišné výsledky jsou však zarážející.

Michal Novák (FM): Volby
proběhly jak proběhly – opakoval bych pouze to, co krásně napsal
proděkan J. Přibil v rozhovoru na iListu ze 4. června 2015. Celé toto je
spíše odrazem standardního nezájmu ze strany studentů o zapojování se do
akademických orgánů a jejich fungování vůbec. Dovolím si tvrdit, že
95 procent studentů ani neví, jaké má akademický senát kompetence a ani
je to vlastně nezajímá.

Jan Černý
(FM): 
Nevybočovaly z toho, co je běžné ve státě a
na škole.

Čtěte také:

Mohlo by tě zajímat: