Volby rektora musely být odloženy na listopad

1. 11. 2005 | | Nezařazené

Kvůli nesrovnalostem v mandátech dvou senátorů bude Akademický senát VŠE volit rektora o měsíc později než se plánovalo, tedy až 7. listopadu. O jeho křeslo se uchází čtyři kandidáti: děkanka Fakulty financí a účetnictví doc. Bojka Hamerníková, děkan Fakulty informatiky a statistiky prof. Richard Hindls, předseda Akademického senátu VŠE doc. Mikuláš Pichanič a děkan Fakulty národohospodářské doc. Jiří Schwarz.

Kvůli nesrovnalostem v mandátech dvou senátorů bude Akademický senát VŠE volit rektora o měsíc později než se plánovalo, tedy až 7. listopadu. O jeho křeslo se uchází čtyři kandidáti.

Tříleté volební období skončí v únoru současné rektorce doc. Jaroslavě Durčákové. Po pěti letech, celkově dvou volebních obdobích, ji na nejvyšším postu vystřídá jeden za čtyř přihlášených kandidátů. Mezi uchazeči o rektorské křeslo jsou na funkční období 2006 až 2009 děkanka Fakulty financí a účetnictví doc. Bojka Hamerníková, děkan Fakulty informatiky a statistiky prof. Richard Hindls, předseda Akademického senátu VŠE doc. Mikuláš Pichanič a děkan Fakulty národohospodářské doc. Jiří Schwarz.

Senátorům vypršel mandát

Veřejná prezentace všech kandidátů, na které uchazeči o post rektora představili své programy, proběhla 7. října. Nicméně samotná volba musela být kvůli vypršení mandátu dvou studentských senátorů o měsíc posunuta. Do voleb tak budou moci, alespoň nepřímo, promluvit studenti Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) a Fakulty národohospodářské (FNH), kteří se zúčastní doplňovacích voleb na svých fakultách. Na FFÚ se bude volit nástupce Miroslava Ševčíka, který přišel o mandát kvůli prodlení mezi ukončením magisterského a nástupem doktorského studia. Z FNH skončil mandát Richardu Gažovi z důvodu přerušení studia.

Studenti FFÚ, kteří by chtěli zasednout v celoškolském akademickém senátu, mohou svou kandidaturu předkládat Václavu Černému, předsedovi volební komise, do 13. října. První kolo doplňovacích voleb se na této fakultě plánuje na 18. a 19. října. Na FNH bude termín teprve určen. Pokud se k volbám nedostaví alespoň třicet procent studentů příslušné fakulty, dojde na druhé, resp. třetí kolo. Ve třetím kole už volební účast nerozhoduje. Jednotlivá kola následují vždy po týdnu.

Kandidáti mají na odpovědi dvě minuty

Kvůli nesrovnalostem v mandátech tak členové „velkého“ senátu přistoupí k pomyslným urnám až 7. listopadu ve 13 hodin v uzavřené části zasedání Akademického senátu školy.

Volbě bude předcházet veřejné zasedání, na kterém kandidáti ve vylosovaném pořadí odpoví na otázky členů senátu. Každý člen může mít na jednotlivé kandidáty maximálně dvě otázky, délka jedné odpovědi by neměla přesáhnout dvě minuty.

Volby kandidáta na funkci rektora se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu VŠE. Volba rektora je tajná a vítězný kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů, tedy alespoň jedenáct. Pokud žádný z uchazečů této většiny nedosáhne, postoupí do druhého (třetího) kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Všechna kola voleb se konají ve stejný den. Pokud není ani ve třetím kole nikdo zvolen, vypíše AS VŠE do sedmi dnů nové volby. Výsledky musí být zveřejněny do dvou dnů a následně postoupeny ministru školství, mládeže a tělovýchovy. Ten předá návrh na jmenování prezidentu republiky.

Pravomoci a postavení, které rektor při plnění své funkce má, se řídí především podle § 10 zákona č. 111/1998 Sb. zákona o vysokých školách. Rektor předkládá AS VŠE návrhy k rozhodnutí nebo schválení, především ve věcech vnitřních předpisů, rozpočtu, výročních zpráv a dlouhodobých záměrů. Mezi jeho práva patří například svolávání mimořádných zasedání AS VŠE a účast na zasedáních Správní rady. Ze svého postavení uvádí do funkce děkany, jmenuje prorektory, členy Vědecké rady, ředitele jednotlivých částí VŠE a na základě výběrového řízení i kvestora. Mimoto je rektor odpovědný za účelné využívání dotací a řádné hospodaření s majetkem VŠE, po vyjádření AS VŠE stanovuje kritéria pro uzavírání smluv o ubytování na kolejích a na návrh Vědecké rady školy uděluje i akademický titul „čestný doktor ekonomie“.

Mohlo by tě zajímat: