Požádejte si o ubytovací stipendium

27. 9. 2005 | | Nezařazené

Formulář žádosti o ubytovací stipendium byl včera zveřejněn na webových stránkách školy. Nárok na přidělení příspěvku mají studenti, kteří splňují podmínky stanovené Stipendijním řádem VŠE z května 2005. Postup a další náležitosti upřesňuje Opatření rektorky č. 5 /2005 ve věci ubytovacího stipendia.

Formulář žádosti o ubytovací stipendium byl včera zveřejněn na webových stránkách školy. Nárok na přidělení příspěvku mají studenti, kteří splňují podmínky stanovené Stipendijním řádem VŠE (viz box). Postup a další náležitosti upřesňuje Opatření rektorky č. 5 /2005 ve věci ubytovacího stipendia.

Uznané žádosti platí celý akademický rok – tedy do konce června. Abyste dostali příspěvek již za čtvrté čtvrtletí, musíte podat žádost do 15. prosince 2005 na studijním oddělení své fakulty nebo poslat doporučeně na adresu fakulty. Pro další čtvrtletí platí termíny 15. března, resp. 15. června. Vyplácejí se zpětně za celé čtvrtletí k 31. prosinci, 31. březnu a 30. červnu. Ve třetím čtvrtletí se stipendium nevydává.

Samotné podání žádosti probíhá na stránce https://ustip.vse.cz, kde se přihlásíte pod svým uživatelským jménem a heslem do školní sítě. Ve formuláři vyplníte pouze číslo svého korunového účtu u některé z českých bank (účty u zahraničních bank či v cizí měně nejsou akceptovány). Podepsáním vytisknuté žádosti pak potvrdíte, že:

Vaší povinností je fakultě nahlásit jakoukoli skutečnost, která má vliv na výplatu stipendia.

Článek 5 Stipendijního řádu

Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentům, kteří splňují následující podmínky:

  • jsou studenty bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
  • studují v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupili z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium jim bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
  • nepřekročili standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
  • jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby bez státní příslušnosti s povoleným trvalým pobytem v ČR, nebo jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo kteří jsou rodinnými příslušníky takové osoby (manžel/ka, dítě), a nebylo mu přiznáno stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 91 odst. 5 zákona, s výjimkou stipendia pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol,
  • nemají místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy nebo v okrese, v němž je místo jejich studia.

http://www.vse.cz/urdeska/stip_rad.php

Mohlo by tě zajímat: