CEMS otevírá dveře do světa

5. 3. 2008 | | Rozhovory

Program CEMS se na naší škole vyučuje již deset let a o vzniku, vývoji a programu celkově připravil Studentský list rozhovor s jeho akademickou ředitelkou doc. Helenou Sedláčkovou.

Program CEMS se na naší škole vyučuje již deset let a o vzniku, vývoji a programu celkově připravil Studentský list rozhovor s jeho akademickou ředitelkou doc. Helenou Sedláčkovou.

Od kdy CEMS funguje na naší škole a jaký byl důvod připojení VŠE k této alianci?

VŠE byla přijata za kandidáta členství v roce 1996 a plnohodnotné členství získala po velmi náročném hodnocení v roce 1998. Přijetí do CEMS (Community of European Management School) vycházelo z prioritního poslání rozvoje zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické – přispívat k trvalému rozvíjení a prohlubování mezinárodně srovnatelné úrovně studia na VŠE a k internacionalizaci samotného vzdělávacího procesu. Mezinárodní spolupráce VŠE v oblasti vzdělávání byla a je jednoznačně orientována na prestižní školy, jejíchž hlavními zásadami jsou kvalita, partnerství, vzájemná důvěra a uznání. Členství a aktivity VŠE v rámci CEMS nesporně toto poslání plně naplňovaly a naplňují, členem CEMS může být pouze jedna škola z určité země. CEMS je sítí nejlepších evropských ekonomických a manažerských škol a čtyřiceti podnikových partnerů, předních mezinárodních společností.
Základní aktivitou CEMS je společný program CEMS Master´s in International Management (CEMS MIM), jako forma Joint Degree, představující špičkové manažerské vzdělání, na jehož tvorbě se podílejí společně akademičtí a podnikové partneři. Cílem je výchova multikulturálních a multilinnguálních manažerů a připravit je na rychle se měnící trh a ekonomické prostředí. Program je výrazně založen na propojení teorie a praxe. Spojení teoretického vzdělání s praktickými zkušenostmi umožňuje studentům získat nejen znalosti, ale i nezbytné dovednosti pro uplatnění se v mezinárodním prostředí. Evropská asociace universit označila CEMS MIM za nejlepší evropský společný program (Joint Degree) v oblasti managementu. V hodnocení magisterských programů managementu provedeném Financial Times se CEMS MIM umístil v roce 2005 na třetím místě a v letech 2006 a 2007 dokonce na druhém místě. Hodnocení upozornilo na skutečnost, že CEMS MIM poskytuje svým studentům vysoké know-how a příležitost startovat svoji kariéru na poli mezinárodního managementu. Hodnocení FT současně ukázalo, že kariéra absolventů programu CEMS MIM roste velmi rychle.

Jak se program CEMS na naší škole vyvíjel?

Na všech členských školách CEMS zahrnovalo bakalářské studium předměty tzv. Common Body of Knowledge, splnění tohoto požadavku bylo východiskem pro přijetí do CEMS.
Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější aktivitou, na níž se podílejí všichni akademičtí členové CEMS, je společný studijní program CEMS MIM. Pro přijetí za člena CEMS bylo proto nezbytné zajištění výuky programu CEMS na VŠE, zahrnující jednotlivé součástí programu, a to na úrovni srovnatelné s ostatními členskými školami. VŠE poté prošla náročným hodnotícím procesem s pozitivním výsledkem potvrzujícím plnohodnotné členství VŠE v CEMS. Povinné klíčové předměty CEMS MIM byly akreditovány na evropské úrovni, garantující jejich vysokou odbornou úroveň. Na VŠE začali studovat program CEMS studenti z ostatních členských škol a pro naše studenty se tak otevřela výjimečná možnost studia.
K významné inovaci v programu CEMS MIM došlo v průběhu tohoto školního roku kdy byl program jednoroční program CEMS MIM akreditován jako součást nově akreditovaného dvouletého magisterského programu International Management. Akreditace reaguje na hlavní a dlouhodobý problém, kterým byl nízký počet studentů, kteří řádně program CEMS MIM dokončili. Někteří studenti bohužel CEMS využili jako možnost pro studia v zahraničí anebo si díky programu CEMS, jehož součástí je i stáž v zahraniční firmě, našli během studia zajímavou práci a studijní povinnosti nedokončili, a někteří studenti prostě nezvládli souběžné studium dvou programů. V případě neakreditovaných studijních programů nemá vysoká škola žádné nástroje na to, aby postihla studenty, kteří program řádně nedokončili. Studenti měli doposud často problém, jak sladit studium svého navazujícího magisterského programu a současně splnit podmínky programu CEMS MIM. Řada studentů prodlužovala studium a zvláště po přechodu na systém ECTS omezující volitelnost předmětů, nastaly na některých oborech problémy s uznáváním předmětů a plněním studijních povinností.
Nová akreditace umožňuje studentům soustředit se výlučně na náročné studium tohoto programu, které je do značné míry založeno na propojení s praxí a ve srovnání s velkými studijními obory budou mít studenti výhodu osobnějšího přístupu jak ke studiu (ke studiu bude přijato 40 studentů), tak v navazování kontaktů s partnerskými podniky.

Jak hodnotíte jeho dosavadní působení?

CEMS tak dlouhodobě poskytuje Vysoké škole ekonomické orientační měřítko škol, s jejichž vysokou kvalitou se chce dlouhodobě porovnávat. Spolupráce s partnerskými školami potvrzuje mezinárodní srovnatelnost vzdělání na VŠE. Studenti VŠE získali příležitost studovat v mezinárodním prostředí, na nejlepších evropských školách, společně s jejich studenty. Program je roční a podmínkou je absolvování jednoho semestru na domácí škole a jednoho semestru na některé z členských škol CEMS, kde studium probíhá v jazyce anglickém, německém, francouzském, italském či španělském. Podobně jako naši studenti odjíždí absolvovat jeden semestr na jinou školu, tak k nám přijíždějí studenti CEMS MIM z ostatních škol, aby jeden semestr studovali program CEMS MIM v jazyce anglickém u nás.
CEMS umožňuje v rámci programu CEMS setkávání jak studentů ze všech členských CEMS škol, tak spolupráci akademických pracovníků – pedagogů (prostřednictvím mezinárodních pracovních skupin CEMS) a dále velmi významné vztahy s podnikovou praxí. Veškeré získané zkušenosti jsou následně aplikovány i v rámci akreditovaných tuzemských studijních programů.
Pro celý program CEMS MIM je charakteristické velmi úzké propojení akademického prostředí škol a podnikovými partnery, na 60 významných mezinárodně orientovaných firem je členy CEMS. Jejich zapojení probíhá v několika formách, účast na výuce klíčových předmětů CEMS MIM především účastí na panelových diskuzích, úzká spolupráce při Business projektech, organizování samostatných seminářů pro studenty CEMS MIM, stáže studentů, vytipování si vhodných potenciálních pracovníků. Řada absolventů programu CEMS našla uplatnění právě v těchto firmách. Na programu CEMS MIM oceňují podnikové partneři především to, že vychovává budoucí generaci manažerů, která je připravena na řešení reálných problémů praxe, má zkušenosti ze zahraničí, je výborně jazykově vybavena a schopna komunikovat v různém kulturním prostředí. CEMS umožňuje setkávání jak studentů v rámci programu, tak mezinárodní spolupráci akademických pracovníků a manažerů partnerských firem. CEMS tak vytváří jedinečnou a ojedinělou mezinárodní síť partnerských vztahů akademické a manažerské sféry, jejichž využívání vede k obohacení studia a ke zvýšení kvalitativní úrovně jeho obsahu. CEMS představuje významný přínos pro všechny zainteresované skupiny, pro studenty, školy i podnikové partnery, a to vše v mezinárodním měřítku. Studenti mají možnost získat vedle diplomu VŠE také mezinárodně uznávaný diplom CEMS Master in International Management (CEMS MIM).
Od začátku členství VŠE v CEMS ukončilo program 154 studentů.

Jakou funkci v CEMS vykonáváte a co všechno zahrnuje?

Od roku 1998 zastávám funkci akademické ředitelky, do jejíchž kompetencí spadá řízení a vývoj celého CEMS MIM Curricula, tj. jednotlivých součástí programu, tj. kursů, seminářů, včetně jejich akreditace a hodnocení probíhající na základě studentských dotazníků, představujících základ pro významnou zpětnou vazbu. Dále pak řízení průběhu výběrového řízení, řízení Business projektů, kdy úzce spolupracuje s koordinátorkou pro podnikové partnery Ing. Helenou Hrůzovou. Akademický ředitel je současně členem Akademické rady CEMS.

Má pražský CEMS nějaké úspěchy v Evropě, popřípadě ve světě, či se nějak výrazněji projevuje?

Vysokou školu ekonomickou v Praze ve Strategickém výboru CEMS representuje rektor prof. Ing. Richard Hindls. Členem Výkonného výboru je prorektorka pro zahraniční vztahy prof. Ing. Hana Machková. Akademická ředitelka je členem Akademické rady.
Řada učitelů předmětů programu CEMS MIM jsou členové tzv. Faculty Group, soustřeďujících učitele zaměřené na obdobnou problematiku, řada setkání Fakulty Group se konalo na VŠE. VŠE je zastoupena ve studentském výboru CEMS a v CEMS alumni. VŠE byla v roce 2003 organizátorem CEMS EVENTS 2003, jehož se zúčastnilo téměř tisíc účastníků.
Z tohoto výčtu je zřejmé plné zapojení representantů VŠE do všech struktur CEMS a úspěchy CEMS lze pak považovat i za úspěchy VŠE. Významnou aktivitou VŠE v rámci CEMS je spolupráce s CEMS podnikovými partnery, kdy především oblast Business projektů lze hodnotit jako velmi úspěšnou.
Za úspěch lze jistě považovat i pracovní zapojení absolventů CEMS, kteří pracují v celé řadě prestižních mezinárodně orientovaných společností, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
CEMS – mezinárodně vysoce vnímané společenství evropských škol, samo členství zvyšuje významně prestiž a mezinárodní image členských škol. Tato skutečnost se nesporně odráží i v neustále rostoucím zájmu zahraničních studentů studovat na VŠE ve výměnných programech.

Mohlo by tě zajímat: