VŠE: Lovecká sezóna začíná!

18. 3. 2001 | | Názory

Podle studijního řádu je student povinen dostavit se k vyučujícímu a nechat si zapsat výsledek zkoušky nebo zápočtu do indexu. Při překročení lhůty tří týdnů od konce zkouškového období hrozí studentovi vyloučení ze školy. Proto se každý student na konci semestru věnuje sběru zápisů a stává se tak lovcem autogramů .

Podle studijního řádu je student povinen dostavit se k vyučujícímu a nechat si zapsat výsledek zkoušky nebo zápočtu do indexu. Při překročení lhůty tří týdnů od konce zkouškového období hrozí studentovi vyloučení ze školy. Proto se každý student na konci semestru věnuje sběru zápisů a stává se tak lovcem autogramů.

Osoba neznalá věci považuje zápis do indexu za věc naprosto triviální a člověka, který nestihne za tři týdny splnit požadovaný úkon, za naprostého primitiva a lajdáka. Za běžných okolností by byla lhůta skutečně nadbytečná, ale v tomto čase se studenti připravují na zápočtové testy či různé zkoušky a každé minuty si proto cení. Navíc uvedený zápis není tak triviální úkon, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Zápisy do indexů se vyřizují v konzultačních hodinách, které probíhají v různou dobu zpravidla jednou za týden. Pokud má student v průměru devět předmětů, musí se k provedení zápisů dostavit ve stanovených termínech devětkrát. Kvůli této povinnosti musí studenti v době svého studijního volna cestovat i vícekrát do školy a z několika zápisů se stává nesmyslný byrokratický proces. To ani nehovořím o času stráveném ve frontě, která se vytvoří přede dveřmi žádaného pedagoga a  která nedávno inspirovala jeden celostátní deník k tomu, aby věnoval celou stránku otázce úrovně výuky našeho ústavu. Méně disciplinovaný student tak raději odloží svoji studijní povinnost, než aby odložil rozečtená skripta (popř. jinou literaturu) a spěchal do školy.

Během následujících prázdnin tuto záležitost snadno vypustí ze své mysli i s nabytými vědomostmi. Na chybějící údaj v indexu pak přijde až studijní referentka při studentově pokusu o zápis do dalšího semestru. Nezbývá, než v konzultačních hodinách navštívit pedagoga a požádat o jeho autogram. Tato transakce může proběhnout během minuty včetně promluvy do studentovy černé duše. Stačí ze zásuvky vyndat příslušné desky a vyhledat studentovo jméno. V případě, že vyučující používá 15palcový monitor i jinak než jako stojan na květiny, zkrátí se operace na několik vteřin.

Bohužel existují vyučující, kteří v překročení stanovené lhůty spatřují ideální příležitost, jak studentovi znepříjemnit život. Z pohledu pedagoga se proti takovým živlům, které se snaží vyhnout frontám, musí nekompromisně zakročit. Takto smýšlejícími učiteli bývají zpravidla ti, kteří vyčlení pro zápisy do indexů jen minimum času vyžadovaného školními předpisy, a jejich vyhlášené termíny se musí bezpodmínečně dodržovat. Běda přijde-li student mimo konzultační hodiny!

V situaci, kdy byl studentovi odmítnut zápis do indexu z důvodů překročení uvedené lhůty, je nutné si na studijním oddělení (úřední hodiny jsou až zítra) vyžádat a vyplnit příslušný formulář. S touto žádostí nešťastník navštíví proděkana pro pedagogiku (úřední hodiny byly včera), který musí povolit zapsání výsledku zápočtu i po vyžadované lhůtě. Pokud proděkan žádost schválí, je potřeba v nejbližších konzultačních hodinách a s potvrzeným formulářem znovu navštívit pedagoga (přijdu hned), u kterého se bludný kruh uzavírá.

Podobné negativní zkušenosti, provázejí studenta na každém kroku. Jedná se sice o drobnosti a maličkosti, které ani nejsou hodny pozornosti, ale sestavením do pomyslné mozaiky se z nich stává obraz, ve kterém se deklarovaná prestiž a kvalita naší školní instituce snižuje až do záporných čísel. Ti, kteří nahromaděné problémy bagatelizují a nijak nepřispívají ke zlepšení atmosféry na VŠE, by se měli konečně zamyslet a začít mnohé problémy řešit.

Naštěstí se ve vedení školy začíná objevovat nové a otevřenější myšlení a tak můžeme doufat, že změna ideologie se objeví i na nižších postech a VŠE v novém tisíciletí dosáhne úrovně zahraničních škol nejen v počtu studujících, ale i v přístupu ke studentům či ve zvládnání běžných studijních záležitostí.

Mohlo by tě zajímat: