Na nejedné fakultě proběhly volby do tamějšího akademického senátu

16. 11. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Začátkem tohoto semestru se na čtyřech fakultách Vysoké školy ekonomické (VŠE) konaly volby do akademických senátů fakult, které jsou samostatnými zastupitelskými orgány. Každý senát je tvořen zástupci akademických pracovníků a zástupci z řad studentů. Funkční období zvolených zástupců činí tři roky a během voleb se zpravidla obsazují všechna senátorská místa najednou.

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)

Volby na FFÚ byly ve srovnání s jinými fakultami poměrně malé, protože se jednalo pouze o náhradu jednoho člena akademického senátu. Proběhly dne 22. října a kandidovali dva akademičtí pracovníci, přičemž byl zvolen právě jeden uchazeč, Jan Molín. Druhý uchazeč, Finardi Savina, se stal náhradníkem. Volební účast byla 27,55 procenta, přičemž bylo odevzdáno 27 hlasovacích lístků, z toho 26 platných. Další volby proběhnou v příštím semestru, kdy se vymění deset senátorů z řad akademických pracovníků. Celkem v akademickém senátě FFÚ zasedá patnáct senátorů.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)

FMV volila osmnáctičlenný senát 23. září. O hlasy akademických pracovníků bojovalo patnáct akademiků. Do kurie jich bylo zvoleno dvanáct a zbylí tři jsou náhradníci. V obvodu studentů kandidovalo dvanáct jedinců. Senátory se stalo šest z nich a zbylým připadla místa náhradníků. Volební účast činila 64,24 procenta a 2,59 procenta v obvodu akademiků, respektive studentů. Seznam zvolených naleznete zde.

Fakulta informatiky a statistiky (FIS)

Volby na FIS se uskutečnily 7. října. Do voleb se přihlásilo patnáct akademických pracovníků, z nichž jedenáct bylo zvoleno senátory a čtyři se stali náhradníky. Z řad studentů se přihlásilo osm jedinců, z nichž šest bylo zvoleno a zbylí dva se stali náhradníky. Volební účast v obvodu akademických pracovníků tvořila 70,83 procenta, v obvodu studentů pak 2,26 procenta. FIS má tak nový sedmnáctičlenný akademický senát a jména zvolených senátorů naleznete zde.

Fakulta managementu (FM)

I v Jindřichově Hradci letos 23. září proběhly volby do akademického senátu, ve kterých kandidovalo celkem osm akademických pracovníků a pět studentů. Bylo zvoleno šest akademických pracovníků, zbylí dva se stali náhradníky, a tři studenti, zbylí dva studenti jsou rovněž náhradníky. Volební účast v obvodu akademických pracovníků činila 60,87 procenta, v obvodu studentů 1,91 procenta. Nové složení devítičlenného senátu si můžete prohlédnout zde.

Fakulta podnikohospodářská (FPH) a Národohospodářská fakulta (NF)

Na FPH a NF se letos nevolilo, senátorům trvá funkční období do roku 2021. Poslední volby do akademických senátů obou fakult proběhly 25. dubna 2018. AS FPH má v současné době 17 členů, z toho jedenáct akademických pracovníků a šest studentů. AS NF má minimálně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.

Co dělá akademický senát fakulty?

Akademické senáty jednotlivých fakult na návrh děkana schvalují rozdělení finančních prostředků. Také schvalují návrh vnitřních předpisů fakult, které dále předloží ke schválení akademickému senátu VŠE. Dále (na návrh děkana) rozhodují o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení či zrušení fakultních pracovišť. V neposlední řadě fakultní akademický senát upravuje podmínky pro přijetí ke studiu a usnáší se o návrhu na jmenování děkana, nebo navrhuje jeho odvolání z funkce, a zároveň se vyjadřuje k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

„Celoškolský“ Akademický senát (AS) má podobné pravomoci jako senát fakultní, avšak na celoškolské úrovni. AS má dohromady 31 členů, z toho každá fakulta je zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Jeden senátor zastupuje Centrum tělesné výchovy a sportu. AS mimo jiné schvaluje finance fakult, například v únoru letošního roku schválil úvěr na rekonstrukci kolejí poskytnutý čtyřmi fakultami VŠE.

Volby online přes InSIS

V minulosti byl AS VŠE předložen návrh na digitalizaci voleb do AS, to by znamenalo hlasování přes InSIS. Mezi výhody by patřila možnost zapojení většího množství studentů, časová flexibilita, přesnost výsledků a snížení nákladů. Na druhou stranu návrh přinášel i řadu nevýhod, mezi nimiž byla hlavně náročnost potřebných změn či otázka anonymity. Ředitel centra informatiky, Milan Nidl, tehdy sdělil, že je podle něj potřeba zpracovat analýzu rizik, do té doby není možné určit jednoznačné řešení. Na svém říjnovém zasedání AS VŠE návrh schválil.

Účast studentů ve volbách je každoročně velmi nízká, přestože fakultní i celoškolský senát zodpovídají za chod fakulty či školy a rozhodují o již zmíněných záležitostech. Jedním z faktorů, který by mohl zvýšit účast studentů u voleb, je právě hypotetická možnost hlasování přes InSIS. Další možností, jak se aktivně podílet ve volbách do AS, je kandidovat. Podmínky pro kandidování jsou prosté – student musí být studentem programu na VŠE. Zájemce pak vyplní přihlášku, podepíše a v obálce odevzdá na příslušný sekretariát děkana fakulty. Letos byla na některých fakultách z důvodu opatření zavedena možnost přihlašování přes e-mailovou adresu.

Mohlo by tě zajímat: