Zasedání Akademického senátu VŠE: Osud Roosveltovy koleje je stále nejasný

22. 10. 2018 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

22.10. 2018 od 13:00 zasednul Akademický senát VŠE. Senátoři se sešli v NB169, jejich jednání je veřejně přístupné. Průběh zasedání jsme sledovali online. Kromě bezproblémových schvalování Zpráv o činnosti celků působících na VŠE se senát věnoval prodeji Roosveltovy koleje. Rozhodnutí o jejím prodeji se prozatím odsouvá. Škola však usiluje o získání zdrojů z MŠMT na opravu Jarovských kolejí.

16:51 Předseda Stříteský zakončuje dnešní jednání AS VŠE.  Další jednání se bude konat dne 19. listopadu.

16:42 Jan Vondráček informuje o aktualizaci stránek AS VŠE.

16:40 Poslední dnešní návrh usnesení byl senátory přijat.

16:38 Finanční komise doporučuje přijmout návrh usnesení. Na dotaz Legislativní komise kvestor zodpovídá, že smlouva je právně revidována. Předseda vyzývá senátory k hlasování.

16:31 Senát přistupuje k bodu číslo 9. Kvestor překládá Vyjádření k návrhu SoSB o zřízení služebnosti. Jedná se o žádost ze strany developera věnující se stavbě projektu Churchill Square, aby mohl umístit datovou přípojku vedenou pod chodníkem na pozemku VŠE. VŠE si kladla podmínky, aby úpravy nenarušily výuku ani bezpečnost.

16:22 Pro hlasuje 7 senátů, proti 9 senátorů, zdržuje se 6 senátorů. Návrh nebyl přijat.

16:20 Předseda AS vyzývá k hlasování o záměru předloženým kvestorem Zouharem.

16:15 Kvestor nevylučuje, že díky situaci na trhu dojde ke zvyšování kolejného. Senát si ujasňuje počet studentů VŠE.

16:12 Předseda Stříteský připomíná, že rozhodnutí o přijetí záměru stojí především na Správní radě VŠE. Poslední slovo dostává senátor Hulínský. Podle něj jsou koleje skutečně naplněné, informace o neuspokojených žádostech ze strany SÚZ nezahrnují dotazování na volná místa. Poptávka podle něj v budoucnu stoupne.

16:04 Jan Vondráček se ptá, zda je vůbec možné stihnout předloženou výzvu na příspěvek na rekonstrukci kolejí. Kvestor odpovídá, že ano.

16:02 Debata se týká toho, zda studenti chtějí nebo nemůžou bydlet na kolejích VŠE,

15:46 Slovo přebírá Štěpán Staněk. Je pro to, aby se škola zajímala o názor studentů a rozumně investovala do kolejí. Jan Vondráček shrnuje situaci a reaguje na materiál předložený kvestorem. Jsou podle něj v materiálu nesrovnalosti.

15:40 Kvestor zodpovídá dotazy senátora Marka. Prodej RK je včetně prodeje pozemku, na kterém stojí budova. Prodej Jižního Města se nyní aktuálně kvůli tamní stávající výuce nezvažuje.

15:35 Podle rektorky bude financování možné pouze pro připravené školy. Na základě nepřehledné situace na trhu a změnám ve státu není možné vytvářet přesné analýzy. Naznačuje, že by škola měla využít příležitost získání 60% dotace ze strany státu. Koleje není ale potřeba prodat za každou cenu, jedná se pouze o záměr.

15:30 Senátor Pažitný dodává, že by bylo potřeba odhadnout i budoucí počet studentů a možné prodejní ceny. Až poté bude možné vytvořit varianty – přijmout úvěr, soukromé partnerství a podobně. Kvestor oponuje, že pokud škola nebude mít jasně dané prostředky z MŠMT, není možné vytvářet konkrétní analýzy. Počet studentů podle něj nelze odhadnout.

15:26 Podle kvestora je návrh předběžný, odstartuje teprve průzkum zájmu o odkoupení budovy. Předseda Příkaský usměrňuje debatu. Chce pouze odpověď na otázku, zda prodej má nebo nemá smysl. Váňa stále trvá na potřebě vypracování analýzy.

15:19 Senátor Váňa se přidává do diskuze. Reaguje na předložené materiály kvestorem. Podle něj prodej nemovitosti 120 milionů je prodělečný. Rektorka se ohrazuje, že šlo pouze o odhad. Váňa navrhuje, že by škola měla přijmout lépe zpracovanou finanční analýzu ekonomické efektivity celé transakce.

15:15 Senátor Staněk oponuje, že úvěr by bylo vhodné sjednat. I vzdálenost na Žižkov je při budoucím přesunu veškeré výuky na Žižkov pozitivní. Kvestor stojí za tím, aby se škola věnovala pouze rozvoji Jarovských kolejí.

15:09 Diskutuje se možnost úvěru. Podle rektorky je tato varianta riziková, záleží ale na jejím nástupci. Předseda Finanční komise Král se nyní vyjadřuje. Podle něj by se kolej prodat měla a finanční prostředky by se měly prioritně využít na rekonstrukci kolejí na Jarově.

15:02 Štěpán Staněk, člen Ubytovací a stravovací komise představuje svoje stanovisko. Namítá, že při rekonstrukci Jarova budou lůžka z RK scházet. To samé bude platit při budoucím odprodeji Jižního Města. Prezentuje také současnou situaci na kolejích – volná lůžka schází. Uvádí i další důvody, proč nedoporučuje prodej RK.

15:00 Prodej koleje by po souhlasu Správní rady VŠE a AS VŠE probíhal jako podlimitní veřejná zakázka na kvalifikovaného zprostředkovatele. Na jaře příštího roku by došlo k transparentnímu výběrovému řízení. Na konci třetího čtvrtletí by VŠE opustila nemovitost.

14:56 Hlavním důvodem prodeje RK je umístění mimo kampusy na Jižním Městě a Žižkově a nevýnosnost nemovitosti.

14:51 Slovo si přebírá kvestor. Prezentuje možnosti financování školního ubytování ze zdrojů MŠMT, kde je cílem rekonstrukce objektů a energetické úspory. Vyhraněno je 2,5 miliard Kč – na pět let a na celou ČR. Alokace pro VŠE zatím není známa. Kofinancování je požadováno ve výši 40 %.

14:47 K 18. říjnu bylo na kolejích ubytováno 391 externích osob. Z důvodu nevyužití lůžek studenty VŠE a potřeby investic do kolejí na Jarově se nabízí prodej RK. Ubytování na RK by mělo končit v červnu 2019.

14:43 Rektorka prezentuje situaci ekonomky v číslech. Více než polovina studentů bydlí v Praze a Středočeském kraji. Dodává, že VŠE  je jediná škola, která má akreditaci v plném rozsahu.

14:36 Senát přechází k bodu číslo osm, Vyjádření k záměru prodeje Roosveltovy koleje. Předkladatelem je opět rektorka Machková. Celkově je na kolejích 4 282 míst (za rok 2017), z toho 373 lůžek je na Roosveltově koleji (RK). Ztrátou RK by škola přišla o 7,8 % pokojů.

14:34 Usnesení ohledně nominace uvedených kandidátů byly přijaty.

14:31 Senátoři Adam Dolejš, Matěj Pokorný a Martin Husák byli rovněž nominováni do Seznamu hodnotitelů NAÚ.

14:16 Otevírá se diskuze na téma zástupců v Radě vysokých škol z řad studentů a zde přítomných  senátorů. Následuje přestávka.

14:09 Bod číslo sedm. Rektorka navrhuje, aby se  prorektorka Štěrbová stala zástupcem VŠE v NAÚ (Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství).

14:07 Senát se nyní věnuje bodu číslo šest, Schválení Statutu Centra informatiky, který předložil ředitel Informačního centra VŠE. Senátor Bič prezentuje usnesení legislativní komise, které bylo pozitivní. Senát je pro přijetí návrhu.

14:03 Senátoři postupně jednotlivě schvalují veškeré zprávy – o činnosti CTVS, CIKS, Certifikačního ústavu. Francouzsko-českého institutu řízení, Institutu krizového managementu, Institutu oceňování majetku, Nakladatelství Oeconomica, Správy účelových zařízení, Výpočetního centra a xPort Business Acceleratoru za rok 2017.

14:01 Předseda AS navrhuje, aby se zprávy schvalovaly jako celek. Senátor Marek namítá, aby se zprávy odhlasovaly jednotlivě.

13:57 Přechází se k bodu číslo pět – schválení Výroční zpráv o jednotlivých činnostech celků na VŠE.

13:52 Senátoři hlasují o přijetí návrhu v původním znění, 11 hlasů pro, 2 proti, zbytek se zdržel hlasování. Návrh není přijat. Senát se sejde na konci roku a bude probírat modifikaci usnesení.

13:50 Váňa si myslí, že finance by se lépe využily na propagaci školy.

13:49 „Navýšení příspěvků je z důvodu rychlejšího plnění původně plánovaných aktivit“, reaguje kvestor na dotaz Krbové. Souhlasí s tím, aby se dnes o návrhu obsahující financování POROSTu nehlasovalo.

13:42 Váňa navrhuje, aby prostředky nebyly přiděleny na dofinancování programu POROST (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE). Otevírá se diskuze. Myslí si, že není vhod o těchto financích dnes hlasovat.

13:38 Přechází se k bodu číslo čtyři, který předložil kvestor VŠE Tomáš Zouhar. Informuje, že VŠE získala více než 8 milionů korun. Navrhuje, aby byl příspěvek až na tři výjimky proporcionálně rozdělen do již schváleného rozpočtu na rok 2018.

13:38 Návrh usnesení Změny statutu VŠE byl přijat.

13:36 Předseda legislativní komise, Josef Bič, představuje jejich usnesení. Výhrady nebyly.

13:33 Přechází se k bodu číslo tři, který předložila a představuje rektorka. Dvořák informuje, že se zvýší poplatky za studium. Druhou změnou je úprav podmínek pro snížení poplatků. Změny se budou týkat pouze studentů nastupujících do studia v září.

13:33 Návrh bodu číslo 2 byl přijat.

13:32 Otevírá se diskuze na téma regionální propagace školy. Mazouch říká, že škola nedostatečně propaguje školu i v odlehlejších regionech. Rektorka utvrzuje, že situace se zlepší.

13:28 Podle Mazoucha je na Fakultě informatiky a statistiky zájem vyšší – je to ale na základě toho, že jedná jinak než celá škola.

13:26 Senátor Mazouch dodává, že počet studentů klesá rychleji než demografická křivka. Úroveň školy také klesá. Myslí si, že škola dělá málo pro to, aby nalákala nové zájemce.

13:22 Peter Pažitný, senátor za Fakultu managementu, se ptá na realistickou možnost dosažení plánovaného počtu absolventů. Štěrbová komentuje, že toto je těžké predikovat. Počet zájemců už by nadále klesat neměl.

13:21 Otevírá se diskuze. Padá dotaz ohledně vyhodnocení minulých období. Všechny indikátory předminulého období byly dosaženy.

13:18 Předseda přechází k bodu číslo dva, slovo přebírá prorektorka Štěrbová. Institucionální plán se předkládá na dva roky. Pro VŠE se jedná o možnost požádat o limit 94 milionů korun. Finanční prostředky se rovnoměrně rozloží mezi jednotlivé kapitoly.

13:16 Senátoři odhlasovali předložený návrh.

13:13 Machková předává slovo prorektorce Štěrbové. „Plán na příští rok je konkretizací dlouhodobého záměru,“ vysvětluje.

13:12 Senát hlasuje o programu zasedání. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přechází se k bodu číslo jedna – schválení Plánu realizace strategického záměru VŠE na rok 2019.

13:10 „Škola obdržela tuto cenu právem,“ komentuje rektorka. Předseda senátu zahajuje plánovaný program.

13:08 Prorektor pro vědu a výzkum Petr Musílek prezentuje obdržení ceny Eduniversal, kde VŠE dosáhla nejlepšího hodnocení v rámci střední a východní Evropy. Předává cenu rektorce Machkové.

13:07 Předseda AS Marek Stříteský zahajuje třetí letošní zasedání. Započne se slavnostním momentem.

12:51 Senátoři se scházejí do zasedací místnosti NB 169. Dnešním hostem je rektorka VŠE Hana Machková.

Body jednání:

1. Schválení Plánu realizace strategického záměru VŠE na rok 2019
2. Schválení Institucionálního plánu VŠE 2019 – 2020
3. Schválení změny Statutu VŠE
4. Schválení návrhu rozdělení navýšení příspěvku za rok 2018
5. Schválení Zprávy o činnosti jednotlivých celků působících na půdě VŠE
6. Schválení Statutu Centra informatiky
7. Návrh na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ
8. Vyjádření k záměru prodeje Roosveltovy koleje
9. Vyjádření k návrhu SoSB o zřízení služebnosti
10. Různé

 

Mohlo by tě zajímat: