Otevřený dopis k volbám do kolejních rad

28. 10. 2004 | | Názory

Ivan Chovanec, předseda CKR. Vážený pane předsedo, v reakci na zápis ze schůze CKR a v návaznosti na naše telefonické rozhovory z minulého týdne bychom Vás rádi upozornili na to, že stále ještě nebyla sjednána náprava ve věci chystaných voleb do KR. Abychom předešli dalším nedorozuměním a informačním šumům, přikládáme v příloze jasně definované minimální požadavky na průběh voleb, aby tyto mohly uznány za regulérní a platné.

Ivan Chovanec
předseda CKR
kolej Vackov

Vážený pane předsedo,
v reakci na zápis ze schůze CKR a v návaznosti na naše telefonické rozhovory z minulého týdne bychom Vás rádi upozornili na to, že stále ještě nebyla sjednána náprava ve věci chystaných voleb do KR. Namátková kontrola stavu na jednotlivých kolejích ukázala, že kolejní rady neberou tuto věc vážně.

Abychom předešli dalším nedorozuměním a informačním šumům a pomohli Vám zajistit volby takovým způsobem, který by nad jakoukoli pochybnost eliminoval fámy a dohady, které se okolo voleb do KR tradují, přikládáme v příloze jasně definované minimální požadavky na průběh voleb, aby tyto mohly uznány za regulérní a platné. Podotýkáme, že se jedná o věci, které by měly být samozřejmostí v každé demokraticky fungující instituci hodné tohoto jména. Dále považujeme za nutné znovu zopakovat, že nedodržení těchto elementárních zásad povede k anulování výsledků voleb a k nutnosti uspořádání voleb nových. Je v zájmu všech zúčastněných stran, aby k tomuto nemuselo dojít, a proto doufáme, že vše proběhne v pořádku a v souladu s níže uvedenými pravidly.

Na závěr jenom podotýkáme, že je škoda, že jednání CKR bylo natolik zmatečné a nejednoznačné, že se naše připomínky neuplatnily přímo tam (nebylo k čemu, konkrétní návrh tam nezazněl, natož aby se hlasovalo o závěrečném znění Statutu KR, který se objevil na internetu). Měli jsem za to, že naše vystoupení v rozpravě bude bráno v potaz, ze zápisu ovšem vyplývá pravý opak. Berte tedy prosím vážně alespoň tyto řádky, neboť jsou psány s plnou vážností a důrazem z titulu našich funkcí.

V Praze 25. 10. 2004

Petr Mazouch, kolejní komise AS VŠE

Richard Gažo, předseda Kolejní kom. AS VŠE

Ing. Mgr. Antonín Pavlíček, studentský tajemník rektorky

Podmínky, které musí být splněny pro uznání regulérnosti voleb do kolejních rad

Zveřejnění voleb

Informace o konání voleb musí být viditelně vyvěšena na vchodových dveřích každé koleje (min. formát A4), na centrálních web-stránkách školy a na studentském serveru ilist.cz a to minimálně 14 dní před konáním voleb. V případě, že je kolej vybavena rozhlasem (F,G,…), je tento použit v den voleb k ohlášení jejich začátku.

Dále musí být na stejném místě zveřejněno kde a do kdy se mohou přihlašovat kandidáti (a to včetně emailové adresy, aby bylo možné podávat kandidaturu i v nepřítomnosti adresáta) a jaká jsou práva a povinnosti člena KR (zejména zmínit povinnosti pomoci při letním rozvržení ubytování a možnost letního ubytování zdarma). Doba přihlašování kandidátů nesmí být kratší než 14 dní ode dne zveřejnění.

Vlastní konání voleb

Z důvodu zajištění co možná největší volební účasti se volby do KR konají zásadně u hlavního vchodu do budovy kolejí (u vrátnice), a to minimálně v době 16.00–21.00. S přihlédnutím k místním specifikům může KR vyhlásit volby v trváním kratším. Konají-li se volby v době kratší než 16.00–21.00, budou uznány za platné jen tehdy, dosáhne-li volební účast minimálně 50 procent oprávněných voličů.

KR musí zajistit, že u volební urny budou vždy přítomni alespoň 2 členové volební komise. Vlastního počítání hlasů se mají právo účastnit všichni členové volební komise.

Volební komise při volbách používá volební seznamy ubytovaných studentů (k vyzvednutí na SÚZ) , po odvolení vždy jméno odškrtne (zamezení duplicitní volbě). Před vlastním počítáním obsahu volební urny spočítá, kolik studentů hlasovalo a následně toto číslo porovná s počtem lístků ve volební urně. V případě hrubých nesrovnalostí jsou volby vyhlášeny za neplatné.

Volby jsou veřejné, proto má kdokoli právo pozorovat jejich průběh a to včetně sčítání hlasů. Senátoři AS VŠE, stejně tak jako osoba pověřená SÚZ mají právo hloubkové kontroly.

Vyhlášení výsledků

Veškeré dokumenty týkající se voleb (především volební seznamy, volební lístky a zpráva o průběhu a výsledcích voleb) budou předány k archivaci SÚZ, které na jejich základě vyhlásí výsledky voleb a tyto zveřejní na úřední desce a na nástěnkách příslušných kolejních rad a na internetových stránkách kolejní rady.

Mohlo by tě zajímat: