Po šesti letech čeká studenty vyhazov. Změní se to?

15. 11. 2004 | | Nezařazené

AKTUÁLNĚ – Šest let a dost. Tak přísný je doposud studijní řád k posluchačům pětiletého magisterského studia. Ti mohou pobýt na VŠE maximálně dvanáct semestrů. Pokud do té doby nestihnou studium dokončit, budou muset nedobrovolně odejít. Tak tvrdé jsou podmínky, které obsahuje současný studijní a zkušební řád.

Maximálně dvanáct semestrů mohou pobýt na VŠE studenti v pětiletých magisterských programech. Pokud do té doby nestihnou studium dokončit, budou muset nedobrovolně odejít. Studijní a zkušební řád jim zatím nedává jinou šanci. Poté, co na věc upozornil Studentský list, se však zdá, že se věci pohnuly a tvrdá pravidla se snad přece jen zmírní.

Šest let a dost. Tak přísný je stávající studijní řád k posluchačům pětiletého magisterského studia.
Článek 15 vyžaduje, aby pětiletí magistři úspěšně prošli závěrečnou státnicí a obhájili diplomovou práci do konce 12. semestru. Studijní řád je v této věci nekompromisní: neumožňuje žádné odvolání nebo výjimku jako při podmíněných zápisech do dalšího semestru.

Doposud se žádný případ ukončení studia po šesti letech neřešil: první studenti, které škola přijímala do pětiletých magisterských programů, jsou teprve v jedenáctém semestru. Mnoho z nich však ani o této podmínce nevědělo. „To přece tak není, po šesťáku budu akorát platit školné,“ brání se studentka šestého ročníku magisterského programu Martina. Mýlí se. Takové podmínky mají jen studenti dělených programů, tedy bakaláři a navazující „inženýři“.

Vývoj v této věci se pohnul kupředu až poté, co jsme na problém upozornili. iLIST o záležitosti informoval koncem letního semestru 2003/2004, ale tehdy oslovení proděkani pro pedagogiku o změně studijního řádu neuvažovali. Ani zpráva v listopadovém čísle Studentského listu nedávala studentům přílišnou naději. Ale teď se již zdá, že se přísná pravidla snad přece jen změní v jejich prospěch.

Zatím platí pro pětileté magistry přísnější pravidla

Maximální doba studia v děleném programu je celkem 8 let, kdežto v pětiletém jen šest. Studijní řád pro bakalářské a navazující magisterské studium navíc ani neuvádí překročení této maximální délky jako jeden z důvodů pro ukončení studia děkanem. Musí pouze po roce studia platit školné a splnit další podmínky studia, například počet kreditů.

Nerovnost podmínek připustil i prorektor pro pedagogiku prof. Vojtěch Krebs: „Považuji za nešťastné dva rozdílné přístupy ke studentům. Studenti v děleném programu začínají ve stejnou dobu a studují v podstatě totéž, jen mají na rozdíl od studentů magisterských programů již bakalářský titul. V případě neúspěchu v posledních ročnících se mají od čeho odpíchnout,“ dodává prorektor Krebs.

Státnici raději co nejdřív

Pětiletí magistři prodlužující studium by měli problémy se skládáním státních závěrečných zkoušek. Aby totiž mohli využít všech třech pokusů na státnici, museli jít podle stávajícího předpisu na zkoušku už na konci pátého ročníku. Pokud školu protahují, přichází tak o dodatečné pokusy. Státnici (včetně opakování neúspěšných pokusů) totiž musí úspěšně absolvovat do konce 12. semestru a termíny se vypisují většinou jen jednou za semestr. Na další pokus je navíc možné dle zkušebního řádu jít až po deseti týdnech.

Do potíží se tak může dostat zvlášť posluchač, který dokončí poslední předměty až ve dvanáctém semestru. Státnici pak musí složit napoprvé společně s obhajobou diplomové práce. Semestr totiž končí už 31. srpna.

Změna na dohled?

V listopadovém vydání Studentského listu sice prorektor VŠE pro pedagogiku prof. Vojtěch Krebs naznačil, že se pokusí vyjít studentům vstříc, ale řešení dané situace bylo zatím nejisté. Během posledních dní ale podnikl kroky ke změně.

Návrh řešení konzultoval prorektor Krebs s proděkany jednotlivých fakult a ve spolupráci s nimi předloží na prosincovém zasedání Akademického senátu VŠE (AS) návrh na úpravu studijního a zkušebního řádu. „Podmínky ukončení studia budou platit stejně pro bakaláře, navazujíci magistry a teď i pro pětileté magistry“, vysvětluje prorektor Vojtěch Krebs.

Záleží na akademických senátorech

S návrhem na změnu studijního řádu musí souhlasit tři pětiny všech členů akademického senátu. „Pokud příjde ze strany vedení školy návrh s řešením přijatelným pro studenty, předpokládám, že jej pedagogická komise i celý senát podpoří,“ uvedla minulý pátek místopředsedkyně AS doc. Dana Zadražilová.

Zatím však senát změnu řádu neschválil, a proto stále platí původní: pokud studenti pětiletého programu nestihnou školu včas dokončit, studium jim ukončí rozhodnutím děkan fakulty. Oznámení o ukončení studia pak musí být studentovi doručeno do vlastních rukou.

Komentář k tématu: Škola je na pětileté magistry nespravedlivě přísná

Studijní a zkušební řád pro pětileté magisterské studium

Článek 15

Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce je student povinen dokončit (včetně případného opakování) do jednoho roku ode dne, kdy splnil poslední studijním programem předepsanou podmínku pro absolvování všech částí státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do konce 12. aktivního semestru studia po zapsání do magisterského studijního programu.

Pokud státní zkoušku nebo obhajobu diplomové práce v této době nedokončí, děkan fakulty, na které se studijní program uskutečňuje, jeho studium ukončí. (…)

Článek 28

Studium se kromě řádného ukončení ukončuje způsobem, který je stanoven v § 56 zákona.

Děkan rozhodne o ukončení studia pro neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu v souladu s § 56 odst. 1 písm b) zákona nejpozději k poslednímu dni měsíce, v němž doběhl sedmý den od data, kdy se o předmětné skutečnosti dověděl, studentu, který:

  • nesložil ani opakovaně všechny části státní zkoušky včetně obhájení diplomové práce nejpozději do jednoho broku ode dne, v němž splnil poslední studijním programem předepsanou podmínku pro absolvování všech částí státní zkoušky,
  • nesložil ani při druhém opakování soubornou zkoušku nebo státní zkoušku, případně některou její část,
  • byl neoprávněně zapsán do vyššího semestru,
  • překročil maximální délku studia.

Mohlo by tě zajímat: