Příběh ekonomky od německé okupace až dodnes

15. 1. 2019 | | Zprávy ze školy Created by Readiris, Copyright IRIS 2010

Od založení Vysoké školy ekonomické uběhlo 65 let. Ekonomka tak prošla nejen německou okupací, ale zažila i komunistickou totalitu. Škola byla založena v roce 1953 a nyní je největším vysokoškolským pracovištěm ekonomického zaměření, které dnes vzdělává tisíce studentů. Jak vypadala její cesta dějinami a které události ji významně ovlivnily se dozvíte na následujících řádcích.

Historie Vysoké školy ekonomické (VŠE) se datuje od roku 1919, kdy byla založena její předchůdkyně Vysoká škola obchodní (VŠO). O deset let později, v roce 1929, bylo studium na VŠO prodlouženo na čtyři roky a škola spadala pod České vysoké učení technické. Absolventi tak mohli získat titul inženýr (Ing.). Ten byl však chápán pouze jako oficiální „stavovské označení“.  Jak je všem známo, 17. listopadu 1939 došlo k uzavření vysokých škol nacisty. Stejný osud potkal i VŠO. Znovu se otevřela až na konci druhé světové války. Rok 1948 přinesl komunistický převrat a s ním přišly čistky mezi pedagogy a studenty. VŠO byla přejmenována na Vysokou školu věd hospodářských (VŠVH). Ta vychovávala budoucí komunistické ekonomy. Důležitou roli tu hrála zejména Hospodářská fakulta, na jejímž  základě byla následně v roce 1953 založena Vysoká škola ekonomická.

Sídlem VŠE se staly prostory bývalé učňovské školy. Dnes na zmíněném místě nalezneme Starou budovu. Ekonomka měla pět fakult: Všeobecně ekonomickou, Výrobně ekonomickou, Fakultu vnitřního obchodu, Fakultu financí a úvěru a Fakultu statistiky. Od roku 1958 začala fungovat strojně početní stanice, předchůdkyně dnešního výpočetního centra. První počítač se tu ale objevil až o deset let později. V roce 1959 se snížil počet fakult na čtyři, protože z Fakulty financí a úvěru, Fakulty statistiky a Fakulty všeobecně ekonomické vznikla Fakulta politické ekonomie. Kromě toho vznikla Fakulta výrobně ekonomická, Fakulta obchodní a Institut národohospodářského plánování.

Šedesátá léta se nesla ve znamení modernizace výuky, která se postupně snažila vzdalovat od komunistických praktik. V roce 1965 dokonce začalo docházet k mezinárodní spolupráci studentů díky organizaci AIESEC, která na ekonomce funguje dodnes. O rok později došlo k obnovení akademických titulů a absolventi VŠE zakončili studium s titulem inženýr, který už neznamenal pouze „stavovské označení“. V roce 1968 došlo k další reorganizaci fakult. Fakulta politické ekonomie byla přejmenována na Národohospodářskou fakultu a Institut národohospodářského plánování získal název Fakulta řízení. Fakulta výrobně ekonomická a Fakulta obchodní si svoje jména nechaly.

Sametová revoluce přinesla začátek významných reforem

Začátkem sedmdesátých let byla VŠE tvrdě poznamenána normalizací. Školu tehdy opustilo přes 190 pracovníků kvůli stranickým prověrkám a čistkám. Ze studijní literatury musela být vyřazena některá díla. „Studium trvalo čtyři roky a nebylo možné získat bakalářský titul. Absolventi získali rovnou titul inženýr. Předměty byly zaměřeny hlavně na socialistickou výrobu v továrnách a plnění pětiletky,“ vzpomíná na svá vysokoškolská léta absolventka Národohospodářské fakulty, kterou vystudovala během osmdesátých let. „Studium jazyků bylo hodně omezené. Vyučovala se jen ruština a angličtina v prvním ročníku. Ani jedním jazykem se dnes příliš nedomluvím,“ dodává.

Důležitou událostí těsně před začátkem devadesátých let byla bezpochyby studentská stávka za podpory většiny učitelů i zaměstnanců, která přispěla k vítězství Sametové revoluce. Po ní se Československo dočkalo několika pozitivních změn. Jednou z nich byl začátek reforem VŠE. Došlo k celkové přeměně školy. Díky novému vysokoškolskému zákonu proběhly první volby akademických senátů a jejich funkcionářů. Kromě toho vzniklo pět nových pražských fakult tak, jak je známe dnes. Studium bylo rozděleno na třístupňové – bakalářské, magisterské a doktorské. Od roku 1994 se začalo vyučovat také na Jižním Městě. O čtyři roky později se součástí VŠE stala šestá fakulta – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Byla také dokončena Nová aula (dnes již Vencovského aula) v areálu VŠE na Žižkově. V roce 1998 se zrodilo první vydání iListu (původně Studentského listu), které dodnes mapuje dění na VŠE i mimo ni.

V roce 2005 přešla škola na systém kreditů ECTS (European Credit Transfer System). Na podzim téhož roku se otevřela Rajská budova. V roce 2009 obdržela VŠE jako první vysoká škola v České republice certifikát ECTS label. Certifikát jí udělila Evropská unie a potvrzuje tak plnou srovnatelnost studijních programů VŠE s vyspělou mezinárodní úrovní. Rok 2008 si většina bývalých absolventů VŠE spojí se založením nového informačního systému. Tehdy se jmenoval ještě ISIS, protože však stejnou zkratku začala používat teroristická skupina Islámského státu v Iráku a Sýrii, rektorka Machková se v roce 2016 rozhodla systém přejmenovat na InSIS.

Foto: archiv VŠE

Mohlo by tě zajímat: