Přijímačky na magisterské studium budou i letos prominuty mnoha absolventům pokračujícím ve studiu stejného oboru

7. 4. 2021 | | Zprávy ze školy test, studium, přijímačky, přijímací zkoušky

Duben je na Vysoké škole ekonomické (VŠE) každoročně spojen s podáváním přihlášek ke studiu. Ty je nutno podat včetně zaplacení poplatku do 30. dubna. Co se uchazečů o magisterské studium týče, fakulty nezřídka nabízejí, v případě splnění specifických podmínek, možnost prominutí přijímacích zkoušek na navazující studium. Vzhledem k přetrvávající koronavirové situaci však uchazeče, kterých se podmínka absolvování přijímacích tesů týká, čeká několik změn. V následujícím článku se dočtete, jaké jsou aktuální podmínky pro přijetí k prezenčnímu magisterskému studiu v českém jazyce na jednotlivých fakultách VŠE. Upozorňujeme, že podmínky se mohou měnit podle aktuální situace.

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)

FFÚ jako jediná umožňuje uvést v přihlášce dva studijní programy, preferovaný a alternativní. Na ten může být uchazeč přijat v případě, že bude neúspěšný u preferovaného programu. Přijímací zkoušky se konají 24. června formou on-line testu z ekonomie a testu z odborného předmětu. V obou testech je možné dosáhnout 100 bodů. Vyhlášení výsledků lze očekávat den po splnění zkoušky.

Přihlášeným uchazečům může děkan fakulty na základě studijního průměru za bakalářské studium prominout písemný test. Podmínkou je, že se musí jednat o absolventy bakalářského studia FFÚ. O prominutí přijímací zkoušky není nutné žádat, studenti, kterých se to týče, budou informování e-mailem nejpozději 22.června. Více informací pro uchazeče FFÚ zde.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)

Na FMV se pro absolventy bakalářského studia přijímací zkoušky konají už 18. června. Podle aktuálních informací proběhnou prezenčně formou počítačového testu. Test se skládá ze tří částí po 1000 bodech. Jedná se ekonomii, odborný předmět a jeden cizí jazyk. Pro přijetí je nutno splnit děkanem vyhlášenou minimální bodovou hranici pro celkový součet a pro každý test zvlášť. Ta je pro každý rok vyhlašována v příslušném období. Pro uchazeče anglických studijních programů se podmínky i způsoby odpuštění přijímaček mohou lišit.

I na druhé fakultě je možné prominutí přijímací zkoušky absolventům FMV, kteří bakalářské studium ukončili v témže roce, v jakém podávají přihlášku na studium magisterské. Na studijní program Mezinárodní studia a diplomacie bude přijat omezený počet studentů podle nejlepšího průměru, zbylým uchazečům bude nabídnuto místo na programu Evropská ekonomická integrace. Podmínky se ověřují po uzavření přihlášek v prvním týdnu května. Více informací pro uchazeče FMV zde.

Fakulta podnikohospodářská (FPH)

Přijímačky na české studijní programy se na FPH konají 22. června. Na každý program se podává jedna přihláška. Obsah testu se liší podle oboru, vždy se jedná o dva testy po 100 bodech.

Pro prominutí přijímací zkoušky je nutné zažádat prostřednictvím formuláře, který následně odešlete paní Zdeňce Kudlíkové. Formulář pro prominutí přijímací zkoušky. Přijímačky mohou být prominuty studentům, kteří studovali stejný program na FPH už na bakalářském stupni nejdéle osm semestrů a ukončili ho bezprostředně před podáním přihlášky na magisterské studium. Testy mohou být prominuty i studentům, kteří se umístili na předních místech uměleckých soutěží (program Arts Management), nebo těm, kteří získají 75 procent z přijímaček nanečisto. Více informací pro uchazeče FPH zde.

Fakulta informatiky a statistiky (FIS)

Přijímací zkoušky na FISu se konají 21. června. Do jedné přihlášky je možné napsat pouze jeden studijní program. Každý program má předem vypsaný seznam okruhů k přijímačkám.

Přijímací zkoušku je možné prominout studentovi FIS, který získat titul bakalář nejpozději v šestém semestru studia se studijním průměrem do 2,00. Dále je možné požádat o prominutí, pokud jste studentem jiné fakulty nebo školy a získali jste titul s vyznamenáním. O prominutí přijímacích zkoušek se žádá přes kontaktní centrum v InSISu. Přijímací zkouška nemůže být prominuta absolventům oboru Multimédia v ekonomické praxi a uchazečům o studium v programech Podniková informatika nebo Data a analytika pro business. Více informací pro uchazeče FIS zde.

Národohospodářská fakulta (NF)

Přijímací zkouška se bude konat 23. června. Pro přijetí je nutné splnit dvě podmínky, a to dosáhnout vzdělání v bakalářském programu a absolvovat test z odborného přehledu, který je zaměřený mimo jiné na ekonomickou gramotnost a přehled. Tyto podmínky jsou automaticky považované za splněné u absolventů NF, kteří nikdy nebyli studenty magisterského programu na NF, který nedokončili. Více informací pro uchazeče NF zde.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (FM)

Řádná přijímací zkouška se na FM koná 18. června ve formě písemného testu ze dvou částí, a to teorie managementu a ekonomie se stejným maximálním počtem bodů. Podmínkou pro přijetí je i zde splnění bakalářského stupně studia.

Přijímací zkouška může být prominuta těm studentů, kteří dokončí bakalářské studium na Fakultě managementu do 31. srpna 2021 a nenastoupili ke studiu na FM. Individuálně mohou být přijímačky prominuty studentům, kteří se úspěšně účastnili vybraných soutěží. Více informací pro uchazeče FM zde.

Foto: Unsplash

Mohlo by tě zajímat: