Shrnutí volby rektora: Byla inaugurace definitivní tečkou?

8. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

Profesor Richard Hindls zvítězil 7. listopadu 2005 těsnou většinou ve druhém kole voleb rektora v Akademickém senátu VŠE (AS VŠE). Své funkce se ujal 1. února 2006 a bude ji vykonávat po čtyři roky. V úřadě ho již jmenováním potvrdil prezident republiky Václav Klaus, slavnostní inaugurace se konala 6. března od 10 hodin v Nové aule školy.

Profesor Richard Hindls zvítězil 7. listopadu 2005 těsnou většinou ve druhém kole voleb rektora v Akademickém senátu VŠE (AS VŠE). Své funkce se ujal 1. února 2006 a bude ji vykonávat po čtyři roky. V úřadě ho již jmenováním potvrdil prezident republiky Václav Klaus, slavnostní inaugurace se konala 6. března od 10 hodin v Nové aule školy.

Členové akademické obce dosud nejsou jednotní v názoru, zda proces volby rektora byl v souladu se všemi předpisy. Rektora volí AS VŠE, těsně před jeho volbou se však ukázalo, že mandáty některých studentských senátorů nejsou v pořádku. Studentský senátor Ing. Petr Mazouch v senátu navzdory pochybám o svém mandátu zůstal, ostatní křesla musela být zaplněna ve volbách. Průběh těchto doplňovacích voleb je nyní stejně jako Mazouchův mandát předmětem sporů. Podnět k vyšetření obou záležitostí podal v listopadu celoškolnímu senátu akademický senát FNH.

Mazouchův mandát

O nejasnostech spojených se zachováním Mazouchova senátorského mandátu jsme podrobně informovali v listopadu na https://www.ilist.cz. Přitom právě Mazouchův hlas byl v rektorských volbách rozhodující – prof. Hindls zvítězil nad doc. Schwarzem poměrem hlasů 11:10. Ve prospěch zachování jeho mandátu při přechodu z navazující magisterského na doktorské studium hovořila vyjádření pracovnic VŠE a ministerstva školství, naopak tezi o zániku mandátu podpořilo například Stanovisko Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) opřené o důvodovou zprávu k novele vysokoškolského zákona.

Od té doby se na obou stranách objevily nové argumenty: Předseda Akademického senátu FNH doc. Miroslav Ševčík st. v prosinci vystoupil s posudkem emeritního děkana Právnické fakulty UK, prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc., který vyznívá jednoznačně v neprospěch senátora Mazoucha. „K projednávání mého mandátu na AS FNH nemám co říct. Mé stanovisko se od našeho posledního rozhovoru nezměnilo a věc nemám potřebu dále komentovat. Navíc nepovažuji za nejvhodnější řešit poměrně složité právní problémy prostřednictvím tisku,“ uvedl v prosinci Mazouch.

Spory senátorů

Také zmiňované stanovisko SK RVŠ vneslo do záležitosti nové okolnosti. Studentští senátoři Richard Gažo a Michaela Boháčková chtěli toto stanovisko předložit senátu před volbou rektora, nicméně tak neučinili. O důvodech promluvila Michaela Boháčková na dalším zasedání senátu. Takto hovoří oficiální zápis: „Ing. Jakub Fischer jí několikrát v rámci ´přátelsky míněné rady´ zdůraznil, že Stanovisko SK RVŠ ani důvodová zpráva, o kterou se opírá, nejsou závazné a že jeho předložení na volebním zasedání je to, co škola v současné době nejméně potřebuje, a mohlo by znamenat postih ze strany vedení školy jak pro ni, tak pro senátora Gaža. (…) Senátor Gažo se nakonec rozhodl oficiální Stanovisko SK RVŠ k platnosti mandátu senátora Mazoucha senátu nepředložit, protože Ing. Fischer upozornil, že by tím mohl způsobit problémy nejen sobě, ale i senátorce Boháčkové.“ Boháčková také upozornila na slovní útok ze strany senátorů Petra Mazoucha a Barbory Kunstové za to, jak volila. Oba jmenovaní její výroky zpochybnili, Ing. Jakub Fischer je na dotaz SL označil za „nešťastné“. Senátorka Boháčková v současné době považuje celou věc za uzavřenou: „Chtěla jsem jen poukázat na to, že k takovýmto praktikám by na akademické půdě nemělo docházet.“

Volby na FFÚ

Další rozpory se objevily v proceduře doplňovacích voleb do AS VŠE. Za FNH v nich koncem října svou pozici obhájil Richard Gažo. Na FFÚ začátkem listopadu Alexandr Novák porazil obhajujícího Miroslava Ševčíka ml. Právě o prošetření regulérnosti voleb na FFÚ usiloval Akademický senát FNH. „Je vysoce pravděpodobné, že došlo k manipulaci doplňovacích voleb na FFÚ. Ve volební místnosti dlel opakovaně člověk, který tam neměl co dělat – student Mazouch,“ uvádí k výzvě o přešetření předseda AS FNH Miroslav Ševčík st.

Podle FNH volby navíc ani nebyly právoplatně vyhlášeny, neboť k tomu účelu nebyla svolána Hlavní volební komise. Výsledky se tak objevily jen na úředních dekách fakult, což je podle AS FNH v rozporu s Volebním a jednacím řádem školy. „Jednal jsem v intencích ´přiměřenosti´, kterou umožňuje článek 11 Volebního a jednacího řádu VŠE z roku 2003, který doplňovací volby řeší,“ brání se předseda Hlavní volební komise Doc. JUDr. Michal Spirit. Podle tohoto článku pro doplňovací volby platí „přiměřeně“ ustanovení o řádných volbách. Dodává, že v pátek 4. listopadu, kdy byly teprve známy výsledky doplňovacích voleb na FFÚ, se mu nepodařilo telefonicky kontaktovat všechny členy Hlavní volební komise. Protože volby rektora probíhaly hned v pondělí, musel se podle vlastních slov rozhodnout mezi nesvoláním Hlavní volební komise a opětovným odložením volby rektora. „Domníval jsem se, že výsledky voleb jsou dostatečně prezentovány na úředních deskách obou fakult a neshledal jsem z přiložených protokolů voleb žádné formální pochybení,“ vysvětluje Spirit, proč se komise nakonec nesešla.

Soud tečkou za volbou rektora?

„Domnívám se, že nového rektora volil senát složený ze senátorů, z nichž někteří mají pochybný mandát. Předně jde o Petra Mazoucha (který studium přerušil a mandát mu zaniknul) a dále možná o Sašu Nováka (vzhledem ke zmatečnosti doplňovacích voleb),“ říká k celé kauze národohospodářský senátor Ing. Daniel Šťastný a dodává: „Většina senátorů můj názor nesdílí (a vysmívá se mu), tak to dopadlo, jak to dopadlo. Jestliže ostatní senátoři můj názor nesdílí, bylo by třeba se v celé záležitosti obrátit na soud.“

Petr Hájek z Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky na dotaz SL uvedl: „Prezident republiky byl s tímto problémem seznámen, všechny skutečnosti vzal v úvahu již při jmenování rektora VŠE.“

Podněty akademického senátu FNH vyšetřovala také kontrola z ministerstva školství, o kterou požádal předseda AS VŠE doc. Mikuláš Pichanič „Ministerská kontrola prověřovala opětovně celý průběh voleb a ve svém ústním zhodnocení nenašla žádné skutečnosti, které by tyto volby zpochybnily,“ z ní závěr zveřejněný v zápisu AS VŠE.

Mohlo by tě zajímat: