VŠE v novém Strategickém plánu zdůrazňuje nutnost flexibilních forem vzdělávání

9. 3. 2021 | | Zprávy ze školy Budova, VŠE, Žižkov, škola (1)

Na dvacátém zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) byl dne 22. února schválen strategický záměr VŠE pro roky 2021-2025. Záměr byl předtím projednán Vědeckou radou VŠE 8. února, projednán Správní radou bude 23. března. Původně se měl záměr připravovat již na konci října, vzhledem k současné situaci a posunu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo ale k posunutí celého procesu.

Do roku 2025 si VŠE definovala jako hlavní cíl usilovat o národní i mezinárodní konkurenceschopnost a to na základě tří strategických pilířů, kterými jsou digitalizace, internacionalizace a důraz na celoživotní vzdělávání. Mise i vize VŠE zůstávají předešlému Strategickému plánu podobné, škola chce dosahovat vysoké kvality pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti nebo internacionalizace akademického prostředí a v rámci své vize si předsevzala být například přední kvalitní vysokou školou v oblasti ekonomických, manažerských, informatických a příbuzných disciplín v ČR a vysokou školou nabízející kvalitní moderní flexibilní formy vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech pro české i zahraniční studenty.

Hlavní cíle tak směřují k rozvoji znalostí důležitých pro život a praxi v tomto století, zlepšení dostupnosti a relevanci flexibilních forem vzdělávání, snížení administrativního zatížení pracovníků, rozšíření prostoru pro jejich pedagogické a vědecko-výzkumné působení a posílení internacionalizace ve všech oblastech činností. Řada cílů podporuje další rozvoj VŠE a Strategický záměr zohledňuje hrozby související zejména s pandemií covid-19. Největším rozdílem oproti minulému Strategickému plánu tak je nutnost přizpůsobení se digitální době, zdůrazněna je i nutnost využití digitálních forem ve výuce.

Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století má být naplněn na základě rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků, modernizace systému hodnocení studentů a posílením vazby studia na praxi. Pro lepší dostupnost flexibilních forem vzdělávání bude nutné vymyslet nové metody vzdálené výuky, která má být využívána v prezenčních studijních programech. Škola chce také vytvořit podmínky pro úspěšné slaďování rodinného a pracovního života a studia.

VŠE chce zjednodušit proces uznání zahraničního vzdělání

Strategický záměr řeší i efektivitu a kvalitu doktorského studia. Posílení jeho atraktivity pro absolventy bude v následujících pěti letech jeden z hlavních cílů. Dosaženo jí má být vytvořením odpovídající finanční a materiální podpory studentů a zvýšením jejich motivace pro zapojení do vědecko-výzkumné činnosti.  VŠE se také zaměří na snížení administrativního zatížení akademických pracovníků. K tomu bude nezbytné zlepšit dostupnost a oběh informací pomocí pokračující digitalizace. V plánu je rozvinout centrální celouniverzitní evidenci relevantních dat dostupnou studentům i vyučujícím. V rámci digitalizace agend se VŠE hlásí k iniciativě Evropské komise Erasmus Without Paper (EWP).

Další, velmi důležitá, součást Strategického záměru je Strategie internacionalizace. VŠE chce dále nabízet širokou nabídku předmětů vyučovaných v cizích jazycích tak, aby co nejvíce pokrývala všechny oblasti vzdělávání, v rámci kterých realizuje akreditované studijní programy. Podporovat bude studenty v zahraniční zkušenosti, která se stále více stává požadavkem zaměstnavatelů. VŠE bude také podporovat mobility studentů se specifickými potřebami a studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nově pak VŠE zavede institut mimořádných profesorů a zvýšenou pozornost bude univerzita věnovat rozvoji portfolia studijních programů typu double degree, posilování kvality cizojazyčných studijních programů a zjednodušení procesu uznávání zahraničního vzdělání. Posílena bude i propagace školy v zahraničí. 

Do Strategického plánu patří i Plán investičních aktivit VŠE pro roky 2021-2030. Škola plánuje v následujících letech provést rozsáhlejší rekonstrukce v kampusu Žižkov, také se počítá s nástavbou Likešovy auly a architektonickým řešením kampusu včetně hlavního příjezdu do areálu. V kampusu studentských kolejí Jarov budou dle možností financování pokračovat rekonstrukce ubytování. VŠE přitom chce nejen zvýšit standard ubytovacích a výukových prostor, ale také snížit jejich provozní náklady a energetickou náročnost.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: