VŠE získává granty úspěšně…

24. 4. 2002 | | Zprávy ze školy

…otázkou zůstává jejich rozdělování. Šestnácté zasedání Akademického senátu VŠE (AS VŠE) se uskutečnilo 25. března 2002 a zúčastnilo se ho čtrnáct senátorů.

…otázkou zůstává jejich rozdělování. Šestnácté zasedání Akademického senátu VŠE (AS VŠE) se uskutečnilo 25. března 2002 a zúčastnilo se ho čtrnáct senátorů.

Za přítomnosti prorektora pro rozvoj a informační systém doc. RNDr. Jiřího Ivánka, CSc. se projednávala Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2001. Z připomínek senátorů bylo v závěru doporučeno zakomponovat do jejího textu i stručné výsledky studentské ankety. Na jednání o Výroční zprávě volně navázala diskuse o problematice vybavování VŠ výpočetní technikou a peněz, které se na ní vynakládají. VŠE postrádá dlouhodobou koncepci systematické modernizace výpočetní techniky v učebnách a ostatních pracovištích a jejího přidělování jednotlivým pracovníkům. Akademický senát se shodl, že je nutné tuto koncepci vytvořit a plně v tomto smyslu podpořil prorektora doc. Ivánka, do jehož kompetence tato problematika spadá. Dále se diskutovalo o rozvojových programech ministerstva školství. Při získávání grantů na rozvojové programy je VŠE úspěšná, má na nich procentuálně vyšší podíl než na systémové dotaci od ministerstva. Podle názoru mnohých senátorů ale není rozdělování takto získaných peněz uvnitř školy nejvhodnější, protože nedostatečně ohodnocuje zásluhy jednotlivých pracovišť, která se na projektech podílejí. I tato problematika by se podle senátorů měla přehodnotit.

Protože Pavel Štrach brzy ukončí své studium na VŠE, tedy i působení v Senátu, vyhlásilo předsednictvo AS doplňkové volby zástupce Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Hradečáci budou tedy mít tento rok o jedny volby více. Další volby čekají všechny senátory AS, na podzim totiž budou volit rektora/rektorku. Pro strýčka Příhodu si tak senátoři již nyní vytvořili předběžný harmonogram a plán kroků, aby se předešlo problémům jako při posledních rektorských volbách. Mnou navrhovaná průzkumná anketa mezi zaměstnanci a studenty o problémech a cílech školy, která mohla akademickému senátu sloužit jako jeden z možných podkladů pro volby, se nesetkala s podporou ostatních.

Právnická fakulta UK požádala AS VŠE o pomoc ve zvláštní komisi dohlížející na přijímací řízení na PF UK. V diskusi bylo mj. opakovaně upozorněno na fakt, že naše vysoká škola platí mezi ostatními za tu, která má jedno z nejlépe organizovaných přijímacích řízení.

Z několika e-mailů nespokojených studentů a dalších zdrojů zjistil akademický senát závažné problémy, které vznikly poté, co nebyla dodržena kriteria pro přidělování míst na kolejích schválená na 15. zasedání AS (termíny zprovoznění formulářů žádostí, jsou vyžadovány překlady potvrzení o bydlišti rodičů cizinců studujících na VŠE a další). AS pověřil předsedu Kolejní komise AS Dr. Kopřivu o přešetření situace a upozornění dalších odpovědných osob na svoji nespokojenost s tímto stavem.

Nechala jsem zřídit hromadné e-mailové adresy komisí AS, najdete je na webových stránkách, úřední desce a nástěnce studentské komory AS VŠE. Vaše dotazy, připomínky, stížnosti a náměty by jejich prostřednictvím měly padnout na živnou půdu. Dále jsem zapomněla informovat AS, že jsem projednala problematiku studijních oddělení (provoz o prázdninách, vydávání potvrzení 3.osobám) s paní Annou Fryčovou – vedoucí pedagogického oddělení a s prorektorkou pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Danou Zadražilovou, CSc. Na základě našich jednání byl vytvořen určitý konsensuální návrh, který bude dále projednáván.

Na příštím jednání Akademického senátu VŠE 29. dubna 2002 se bude projednávat mimo jiné rozbor hospodaření a návrh rozpočtu.

Jana Outratová

studentka, členka a tajemnice AS VŠE

xoutj01@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: