Změny na sebe nenechají dlouho čekat

18. 12. 2002 | | Nezařazené

Vedení školy zvažuje novou podobu studijního plánu a kreditové dotace některých předmětů. Podstatné změny struktury celoškolského základu by měly být zavedeny v září příštího rok, po jejich schválení akreditační komisí. Úpravy navržené odbornou komisí, zabývající se celoškolskými předměty, se dotknou ekonomie, matematiky a účetnictví. Kromě toho má vzniknout nový předmět s názvem Finance podniku.

Vedení školy zvažuje novou podobu studijního plánu a kreditové dotace některých předmětů. Podstatné změny struktury celoškolského základu by měly být zavedeny v září příštího rok, po jejich schválení akreditační komisí. Úpravy navržené odbornou komisí, zabývající se celoškolskými předměty, se dotknou ekonomie, matematiky a účetnictví. Kromě toho má vzniknout nový předmět s názvem Finance podniku.

Podle slov prorektorky pro pedagogiku doc. Dany Zadražilové se má zvýšit ohodnocení ekonomie ze šesti na osm kreditů. K předmětům Mikroekonomie I a Makroekonomie I přibude kurz Úvod do ekonomie a mezinárodní ekonomie, který bude podle návrhu odborné komise společně vyučovat katedra ekonomických teorií a mezinárodního obchodu. Za absolvování tohoto předmětu získají studenti tři kredity. „Potíž nastává se zbylými pěti kredity. Nápad na jejich rozdělení mezi makro a mikro po 2,5 kreditu je nepraktický nejen z hlediska rozvrhu,“ vysvětluje doc. Zadražilová a dále dodává: „Podle mě by mohl vzniknout jeden velký pětikreditový předmět zahrnující základní kurz Makro- a Mikroekonomie.“ Podle jejích slov je dnes studijní plán oprávněně kritizován i za příliš velkou fragmentaci. Po zavedení vícekreditových předmětů, jež by redukovaly množství zápočtů, by ovšem bylo nutné zvýšit počet rezervních kreditů nebo ukončovat předměty dílčími reprobovatelnými zkouškami. Taková podoba studijního plánu by byla vhodná i pro účetnictví, právo a statistiku. „Jiným možným řešením je znovu zvážit kreditovou dotaci a vedle nového předmětu ponechat dva tříkreditové předměty Mikro- a Makroekonomie. Ale dosud jsem s takovým řešením neuspěla,“ zdůrazňuje doc. Zadražilová.

Fakulty navrhly možnost upravit si rozložení pěti kreditů mezi mikro- a makroekonomii na každé fakultě podle vlastních představ. Na jednotlivých fakultách by se tak lišilo i rozložení výuky mezi cvičení a přednášky. Většina členů akreditační komise však považuje řešení, kdy mají předměty se shodným obsahem dvou- i tříkreditovou podobu, za nevhodné v situaci, kdy jsou souborné a bakalářské zkoušky pro všechny studenty jednotné. Akreditační návrh počítá s učebnicí Ekonomie prof. Roberta Holmana jako s povinnou literaturou pro úvodní kurz a se stávajícími učebnicemi předepsanými pro předměty MIE 101 a MAE 102. „Ocenili jsme důslednou přípravu nových kvalitních předmětů, ale v návrhu je třeba upravit dotace kreditů pro jednotlivé kurzy a způsob zkoušení,“ upřesňuje doc. Zadražilová důvody pro neschválení návrhu na změnu předmětů akreditační komisí.

V případě matematiky by se změny měly dotknout nejen počtu kreditů, ale i obsahu. Návrh na nový systém výuky podala příslušná katedra, ale už podruhé byl jejímu vedoucímu doc. Miloši Kaňkovi vrácen k přepracování. Byla v něm sice podrobně popsána struktura výuky, ale rozsah látky zůstal v podstatě stejný. To se zdá být neprůchodné vzhledem k tomu, že počet kreditů se má snížit z dosavadních osmi na šest. Také počet hodin by měl zaznamenat redukci: namísto jednoho cvičení týdně pouze jedno za dva týdny, přednášky by zůstaly dvě jako dosud. Zamítnutá úprava doc. Kaňky počítala s tím, že část učiva bude zařazena do samostudia. A tak neschválený návrh putoval zpět na katedru. Studentům, kteří by nestíhali či nechápali probranou látku, katedra matematiky už dnes nabízí speciální kursy, ve skupině předmětů cVOL, „Kalkulus A a B“, ve kterých si budou moci procvičit danou látku.

Akreditační komise schválila vznik nového předmětu Finance podniku, ohodnoceného dvěma kredity, který bude garantovat Fakulta financí a účetnictví. Kromě toho je naplánovaný návrat k původní struktuře výuky celoškolsky povinného účetnictví – dvě přednášky na jedno cvičení ve dvou týdnech. „Nevím, zda je tato změna opravdu nutná. Studenti si dříve stěžovali na málo cvičení v kurzu finančního účetnictví. Podle ankety byli nyní se stávajícím systémem spokojení,“ říká doc. Zadražilová.

Pokud bude schválena úprava počtu kreditů za ekonomii a matematiku a přibude nový předmět Finance podniku, bude třeba změnit rovněž celý studijní plán. Návrh rektorky a děkanů z jara roku 2002, jež dosud nebyl definitivně předložen akreditační komisi ke schválení, počítá se snížením kreditů pro bakalářský stupeň ze 125 na 120. Podle plánu by měly zmizet skupiny povinně volitelných předmětů (EXI, EKH). O použití dalších kreditů, ušetřených v těchto skupinách, rozhodne zřejmě každá fakulta sama v rámci oborově povinných předmětů. Bude do nich moci zařadit také minimálně čtyři kredity z nabídky Fakulty informatiky a statistiky z oblasti kvantitativních metod v ekonomii a aplikované informatiky.

„Návrh obsahuje také redukci druhého jazyka. Je to výrazný zásah do výuky jazyků, protože povinné budou pouze předměty A a B. Vyšší úroveň by potom bylo možné studovat jen oborově nebo ve skupině cVOL, případně za ušetřené rezervní kredity,“ dodává k plánovaným změnám doc. Zadražilová.

Pro celoškolsky volně volitelné kurzy budou moci studenti využít jen čtyři kredity. Je pravděpodobné, že většina studentů si je zapíše jako Kalkulus A a B, který bude v podstatě nahrazovat zrušené cvičení z matematiky, a nezbudou jim už další volné kredity pro studium jazyků.

Určitou brzdou uskutečňování změn jsou podle názoru doc. Zadražilové i dnešní zásady činnosti Akreditační komise VŠE: „Na posledním kolegiu před prázdninami jsem se pokusila navrhnout omezení kompetencí této komise, a to vypuštění schvalování studijního plánu, který by mohl zůstat pouze v kompetenci vědeckých rad a akademických senátů fakult, a zároveň zrušení dnešního schvalování zápisu rektorkou a děkany, včetně práva vetovat rozhodnutí komise. Akreditační komise VŠE má garantovat kvalitu celoškolské průřezové výuky – předmětů celoškolského základu a vedlejších specializací – neměla by ovšem zasahovat do odpovědnosti fakult za profil svého absolventa. Přijetí konsenzuálního rozhodnutí je, jak se ukazuje, dlouhé a obtížné,“ uzavírá doc. Zadražilová.

Mohlo by tě zajímat: