Budoucnost VŠE stojí na dlouhodobém záměru

24. 1. 2011 | | Nezařazené

Dlouhodobý záměr VŠE není pouhým oficiálním dokumentem, kterým se
zabývá vedení a akademický senát. Projeví se v chodu školy
i v životě studentů.

Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) na svém zářijovém
zasedání schválil Dlouhodobý záměr VŠE (DZ) na období 2011 až
2015. Tento dokument, který škola připravuje povinně ze zákona,
představuje vizi směřování naší alma mater a vytyčuje si cíle, kterých
chce VŠE dosáhnout. Pokud se stanovené úkoly podaří splnit, mohla by VŠE
za pět let vypadat jinak, než jak ji známe dnes.

Dlouhodobý záměr vysoké školy vychází z dlouhodobého záměru
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a měl by s ním
být v souladu. To samé platí pro DZ fakult, které si fakulty připravují
samostatně.

Přípravu a implementaci dlouhodobého záměru má na celoškolské úrovni
na starosti prorektor pro strategii docent Jakub Fischer. „Dlouhodobý záměr
má do určité míry vliv na financování školy ze strany ministerstva
školství. Má ale také širší rozměr – je to signál navenek
i dovnitř, co se se školou bude dít. Na řadu studentů a zaměstnanců bude
mít přímý dopad,“ vysvětluje důležitost dokumentu docent Fischer.

Záměr ovlivňuje i tok peněz

Co se týče financí, dlouhodobý záměr určuje příspěvky od MŠMT
dvěma způsoby. Zaprvé v zákoně o VŠ stojí, že pro výši příspěvků
je rozhodný dlouhodobý záměr VŠ. „Zatím do toho dlouhodobý záměr
tolik nevstupuje, ale lze očekávat, že s chystanou diferenciací a
diverzifikací vysokých škol se to změní,“ dodává prorektor Fischer.

Zadruhé je tu souvislost s rozvojovými programy, což jsou roční dotace
ministerstva na rozvoj školy. Ty jsou vypisovány v souladu s DZ
ministerstva, takže v případě, že by se DZ školy od priorit ministerstva
výrazně lišil, škola by se nevešla do úzkého spektra témat rozvojových
programů. „Když žádáme o rozvojové projekty, které představují
částku zhruba 30 milionů korun ročně, musíme přímo citovat pasáž
z dlouhodobého záměru a jeho aktualizace, na níž žádáme peníze,“
říká prorektor Fischer.

Implementace leží na fakultách

Palčivou otázku, která se řešila i na půdě akademického senátu,
představuje implementace dlouhodobého záměru i jeho následné
vyhodnocení. Strategické cíle jsou totiž formulovány velmi obecně a bude
záležet na fakultách, jak je pojmou a převedou do reality. Podle předsedů
fakultních senátů nyní na fakultách probíhá příprava vlastních
dlouhodobých záměrů. Předsedové se zároveň shodli, že k DZ VŠE
nemají zásadní výhrady, neboť se podíleli na jeho přípravě. Jestli se
ale skutečně strategické cíle VŠE promítnou do chodu fakult, ukáže
až čas.

Jediným nástrojem, kterým rektorát může fakulty nepřímo ovlivňovat a
jistým způsobem je tak motivovat k přijetí určitých kroků, je rozpočet.
Ten schvaluje AS VŠE. Jinak se implementace DZ bude sledovat prostřednictvím
výročních zpráv, které by měly zhodnotit úspěchy a neúspěchy
uplynulého roku. „Výroční zprávy využijeme jako reflexi pro přípravu
další aktualizace,“ věří prorektor Fischer. Aktualizace DZ se
připravují každoročně, jedná se o užší konkretizaci plánovaných
kroků na daný rok.

Na implementaci bude dohlížet i sám docent Fischer z pozice prorektora
pro strategii. To znamená, že se účastní i některých schůzek kolegií
proděkanů a snaží se s fakultami komunikovat. Právě z toho důvodu se
letos zřídila jeho funkce.

A jak si pochvaluje jeden z členů akademického senátu Michal Bobek,
přípravy DZ se prorektor Fischer zhostil dobře. „Musím uznat, že při
přípravě dlouhodobého záměru se komunikovalo se všemi lidmi, kteří
k němu měli co říct. Každý se mohl vyjádřit k tomu, co by v něm
mělo být,“ uvedl Bobek.

Rozhovor s rektorem VŠE Richardem Hindlsem o dlouhodobém záměru
si přečtěte ZDE
.

O konkrétní podobě DZ čtěte ZDE.

Mohlo by tě zajímat: