Jsem takový beránek mírný, říká děkan Schwarz

16. 2. 2004 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Máte pocit, že na Fakultě národohospodářské je neklid?
Myslím si, že situace se lepší a že se ještě zlepší od 1.dubna. Až ti lidé, kteří tady nechtějí pracovat, odejdou. Ti lidé, kteří nikdy nebyli schopní smířit se s mojí volbou děkana. Mne se tady také mnohé věci nelíbily, ale neřešil jsem to stejným způsobem jako oni…

Na začátku školního roku jste předložil Akademickému senátu FNH návrh na zrušení kateder makroekonomie a ekonomických teorii a na založení nové katedry ekonomie. Proč chcete zřídit novou katedru?

Připravujeme nový studijní obor Ekonomie a ten musí být garantován katedrou. Nenajdete žádnou renomovanou vysokou školu ekonomickou nebo ekonomickou univerzitu, na níž by nebyl obor Ekonomie. Druhým důvodem je, že katedra makroekonomie byla dlouhodobě předimenzována vzhledem ke svým výkonům, což se projevovalo tak, že hospodařila se ztrátou, která v loňském roce činila sto padesát pět tisíc korun, přestože jsem okamžitě po svém nástupu do funkce zastavil vyplácení osobních příplatků.

Ztráta byla za rok 2003. Jak vypadalo hospodaření předtím?

Rok 2002 nemohu posoudit. Po svém nástupu jsem požádal kontrolní útvar rektorky, aby prověřil hospodaření fakulty. Katedře ekonomických teorií, kde jsem dříve působil, byla totiž bez zdůvodnění odejmuta z rozpočtu částka 400 tisíc korun. Zpráva Kontrolního útvaru tuto skutečnost potvrdila. Nemohu vám ji ale ukázat, protože paní rektorka ji z důvodů pro mne nepochopitelných dosud neuvolnila, přestože byla vypracována a předána v říjnu 2003 .

Důvody, proč byla částka katedře odebrána, nikdo uspokojivě nevysvětlil. Já se domnívám, že existoval stejný problém jako v roce 2003 a proto byla snaha o zrušení KET. Ta totiž měla výkony a na základě nich se dostávají peníze z rozpočtu fakulty. A fakulta na základě výkonů dostává peníze z rozpočtu školy.

Pokud by ale došlo ke zrušení KET, tak by fakulta vykazovala méně výkonů a následně by dostala od školy méně peněz.

Na KMAE by přešly všechny naše výkony. To byla jejich hra. Když jste se podívali na strukturu té katedry, tak jste viděli velký počet docentů a profesorů, kteří mají vysoké tarifní platy a proti tomu stály nízké výkony. Tarifní platy se platit musí, k nim se vyplácely vysoké osobní příplatky, a tím se rozpočet KMAE dostával do nerovnováhy.

Proč nedošlo ke sloučení kateder, ale k jejich zrušení?

Sloučením bych nic nevyřešil.

Měl byste jednu katedru.

To je pravda, ale jedni lidé by dopláceli na druhé. Ti, kteří učí, zkoušejí, vedou diplomové a jiné práce na ty, kteří nemají požadované výkony. Pořád by tam byli všichni lidé. Nová katedra by tímto způsobem vznikla z předimenzované KMAE a z výkonově efektivní KET. Je to jako byste spojovala dvě firmy. Jednu, která je malá a výkonná s druhou, která dlouhodobě prodělává. Co z toho může vzniknout? Navíc všichni viděli, že mezi členy těchto kateder to vře a že existují rozpory ohledně koncepce výuky.

Takové spory, které vedly k odvolání profesora z výuky. Za celou dobu, co jsem ve funkci děkana, jsem nikoho z výuky neodvolal. Můj předchůdce odvolal profesora Holmana a kolegu Ševčíka. My jsme nebyli ti, kdo vyhrocovali situaci na fakultě.

Zrušením obou kateder došlo tedy k zániku všech pracovních poměrů?

Ano. Zrušil jsem je, abych novou katedru mohl naplnit lidmi, kteří budou splňovat zásadní požadavky na vysokoškolského učitele: pedagogická zkušenost a praxe, publikační činnost a znalost alespoň jednoho světového jazyka mimo ruštiny.

Jestli máte velké pochybnosti o tom, kdo tady byl a nebyl přijat a proč se neúčastnili konkurzu, tak si zalistujte například v jejich publikační činnosti nebo se přesvědčte o jejich jazykových schopnostech.

Kdo bude učit Makroekonomii v letním semestru?

Již je to přesně určeno: prof. Holman, doc. Chytil, doc. Kindlová, doc. B. Kadeřábková, doc. Krameš, Ing. Sedláček, Ing. Ševčík a Ing. Babin. Jsem přesvědčen, že kurzy nebudou přednášet méně kvalifikovaní lidé než doposud.

Já mám o náplni tohoto kurzu jiné představy. Kurzy se mění. Katedry se mění. Co je problém této školy, že se zde absolutně málo mění. Struktura kateder není jednou provždy daná. My bychom tady potřebovali mít katedru Industrial organization, Labor economics, Law and economics, to jsou dnes trendy v univerzitní ekonomii. Já tyto katedry nemohu založit, protože nemám jejich personální naplnění. Taková náplň by ovšem odpovídala charakteru fakulty. Musíme k tomu dospět a já nemíním celé tři roky strávit tím, že s někým povedu malicherné spory.

Bude se Makroekonomie II stále učit dle původních standardů a Machovy učebnice?

Tento semestr bude odučen jako ten uplynulý, akorát jinými lidmi. Kdybych rozhodl jinak, dokážu si představit protesty o tom, že jsem změnil podmínky, že se studenti musí učit z něčeho jiného atd.

Najednou to změnit nejde, přestože si myslím, že by to bylo možné. Ale uvědomuji si, že jsem na Vysoké škole ekonomické. Nejsem na univerzitě. Naši studenti, z nichž je většina vysokoškolskými studenty a ne univerzitními, by mi tady mohli začít stávkovat.

A jaký je rozdíl mezi univerzitním a vysokoškolským studentem?

Univerzitní typ studuje z původní literatury. Čte a čte. Pracuje samostatně, vypracovává eseje a studie. Kdežto vysokoškolský student požaduje, aby mu byly dány otázky ke zkoušce a aby měl přežvýkané skriptum. Jakmile mu přidáte dvě otázky a jeden okruh, tak vám říká, že toho má víc a že to bylo v minulém roce jinak. Toto je bohužel převažující chování studentů VŠE, kteří jsou zaměstnáni mimo školu daleko více než studenti jiných veřejných vysokých škol, což samo o sobě něco vypovídá. Asi jim čas strávený v zaměstnání dá více.

Budete měnit stávající okruhy na státnice v tomto semestru?

Vidíte, zase ty otázky.

Ptáme se, protože to naše čtenáře zajímá.

Ne, nikomu neudělám tu radost, abych je změnil. Byla by to další past.

Do kdy tedy budou platit?

Samozřejmě, ke změně dojde. Nebudou to specifické otázky, ale spíše tematické okruhy.

Okruhy se budou měnit podle toho, jak budeme do výuky zařazovat Labor Economics, teorii her, Industrial Organization, Law and Economics.

Kdo bude vedoucím nové katedry ekonomie?

Profesor Holman, který na tuto funkci uspěl ve výběrovém řízení.

Vypsal jste výběrové řízení na vedoucího katedry i jinde než na katedře ekonomie?

Ano. Vedoucím kateder hospodářské politiky, sociální politiky a životního prostředí vypršelo jmenovací období 31.ledna 2004. Na rozdíl od mého předchůdce budu dodržovat zákon a statut školy a budu jmenovat vedoucí kateder na základě výběrového řízení. Lhůta pro přihlášky vyprší na začátku února a pak zasedne výběrová komise. Rád bych jmenoval nové vedoucí zmíněných kateder k 1. březnu. Mezitím pověřím vedením kateder stávající vedoucí.

A proč jste nevypsal výběrové řízení dříve?

Na podzim bylo na fakultě doslova peklo a nebylo to možné. Existovala tady šílená atmosféra, kterou někteří permanentně rozdmýchávali. Na katedře makroekonomie v jeden den zůstali čtyři vyučující doma. Jak se má pak v daný den řešit výuka, bakalářky nebo státnice? Tyto věci vás totálně zablokují. Nešlo to zvládnout. Já jsem se i bál, že kdybych to udělal, tak by proti mně poštvali studenty.

Členům KMAE byly dány čtyři výpovědi, jedna z nich za hrubé porušení pracovní kázně.

Mgr. Neset hrubě porušil pracovní kázeň, tím že na několika cvičeních hrubě urazil profesora Holmana v jeho nepřítomnosti s tím, že nemá znalosti ekonomie a že nemá na VŠE co dělat. Tyto záležitosti byly projednány s odborovou organizací a ta s tím souhlasila. Kdybych toleroval takové chování, tak mi sem přijde student a řekne např., že u nějakého debila nebude dělat zkoušku. Straka, Helísek, Neset a Pavelka se nepřihlásili do výběrového řízení, přestože byli obesláni a vyzváni, aby tak učinili.

Poté jsem jim nabídl rozvázání pracovního poměru dohodou, oni s tím nesouhlasili. Poté jsem jim navrhl pracovní smlouvu s 20 % pedagogickým úvazkem a 80 % úvazkem ve vědě a oni to opět odmítli. Oni nechtějí žádnou práci vykonávat a navíc mne dostávají do prekérních situací, když čtyři zůstanou najednou doma. Je to jenom krůček k tomu, aby si studenti začali stěžovat a začnou mi odcházet kolegové, kteří budou muset pořád suplovat. Já jiný postup než jsem učinil k dispozici, nemám.

Nezvykle vysoký počet odcházejících vyučujících může vést k názoru, že se jedná o vyřizování osobních účtů z minulosti.

Já vyřizování osobních účtů naprosto odmítám. Byl jsem překvapen, že se profesor Mach nebo docent Helísek nepřihlásili do výběrového řízení, a je mi to upřímně líto.

K 1. dubnu odchází z VŠE váš protivník profesor Žák, vedoucí katedry hospodářské politiky. Čekal jste, že ho budou následovat i další pracovníci katedry?

Já jsem se na začátku ledna setkal se členy katedry hospodářské politiky a jenom jeden další člen mi řekl, že chce odejít.

Můžete být konkrétní? Je to docentka Anna Kadeřábková?

Tušíte správně. Její odchod mne nemrzí. Já jsem za posledního půl roku musel vyslechnout tolik neuvěřitelných příběhů z jejího jednání se studenty. Budu rád, když něčeho takového budu v budoucnu ušetřen. Ani jeden z těchto odchodů není nenahraditelný.

Jak si vysvětlujete výpovědi dalších členů KHP?

Nejlepší by bylo zeptat se přímo jich. Slyšel jsem slova o takzvané kolektivní výpovědi. Každopádně to byl demonstrativní čin. Byly o tom informovány sdělovací prostředky, dostal jsem i jejich seznam. Profesor Spěváček mi například řekl, že to udělal „ze solidárnosti“ s ostatními.

Myslíte, že i výpověď doc. Šarocha byla demonstrativní? Původně chtěl zůstat, dokonce zamýšlel kandidovat na vedoucího katedry.

Jeho jednání si nedokážu vysvětlit. V sobotu, po Dni otevřených dveří FNH, což bylo 6 dní před jeho demonstrativním činem, mě přesvědčoval, o tom, abych nevypisoval výběrová řízení po odcházejícím prof.Žákovi a doc.Kadeřábkové, že jejich neúčast ve výuce KHP zvládne vlastními silami. Dokonce mi tvrdil, že katedra jejich odchodem neztratí, spíše naopak.

Co bude s diplomanty a doktorandy odcházejících učitelů?

Diplomové práce studentů končících v červnu by měly být odevzdány do 30. dubna, což znamená, že odcházející vedoucí jejich diplomových prací je dovádějí až do finále. Doc. Šaroch prý prohlásil, že je ochoten dovést do konce nejen stávající diplomanty, ale i ty, kteří nebudou končit nyní. S doktorandy, kteří učí, jsem se sešel v minulém týdnu, abych zjistil, zda-li budou v letním semestru zabezpečovat výuku ve stejném rozsahu jako v semestru zimním. Všichni zúčastnění odpověděli kladně. Případné změny vedoucího diplomové práce či školitele doktorandů budou prováděny po jednání s diplomanty a doktorandy a nebudou činěny proti jejich vůli.

Odchází také garantka vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika, Mgr. Koubská. Co bude s touto specializací?

Když paní magistra Koubská podala výpověď, tak jsme si v prvním okamžiku mysleli, že budeme mít velký problém zabezpečit výuku v letním semestru. Zdá se, že jsme sehnali adekvátní náhradu, což zaručuje, že výuka bude pokračovat bez přerušení. Dokonce se připravuje další obohacení ve výuce žurnalistiky, které se dotkne i studentů, kteří vedlejší specializaci ekonomická žurnalistika nestudují. Samozřejmě, pokud budou sami chtít. Studentům by neměla vzniknout žádná újma.

Můžete nám sdělit jméno nového vyučujícího?

Na iLISTu se objevila jména tří nových vyučujících. Někteří z nich byli okamžitě kontaktováni pány Tomšíkem a Strakou, aby sem nechodili a tak podobně. Já dnes žádné jméno neřeknu, dokud nebudu mít s tím člověkem pracovní smlouvu. Lidé, kteří odcházejí se chovají tak, jak se chovají. Teď jsem byl informován o ztrátě testů z Makroekonomie II, přičemž se to „točí“ kolem lidí, kterým jsem dal výpověď.

Za ztrátou testů je snaha poškodit vedení fakulty?

Myslím, že ano. Jsem o tom dokonce přesvědčen. Na organizaci testů se oproti loňsku nic nezměnilo.

Chystáte změny na dalších katedrách?

Nechystám.

Od letošního školního roku funguje nový bakalářský studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj na kterém se podílí spolu s FNH i Fakulta mezinárodních vztahů, jaké máte plány s tímto oborem?

Všemožně toto podporuji. Ať mají co nejvíce studentů.

Již máte výsledky ankety hodnocení vyučujících ze zimního semestru? Co anketa ukázala?

Anketa nebyla povinná, přesto mám několikanásobně více názorů než z ankety oficiální. Koho tady něco pálí, může se vyjádřit. Student musí žádat změny. On sám pozná, že všechno není ideální.

Myslíte, že Vaše anketa vám řekne víc než anketa v rámci počítačových zápisů předmětů? Proč jste si dělali vlastní?

Celoškolské ankety se účastní méně než pět procent studentů a navíc je zpochybňována argumenty, že se jí účastní pouze studenti s vyhraněným názorem na předmět – extrémně spokojení nebo znechucení. Vlastní anketa mi přinesla dvě nezpochybnitelné informace. Ukázala, kteří vyučující tuto anketu bojkotovali a kteří ji znevažovali před studenty. Pro mne důležitější informace je, kolik studentů chodí na výuku u toho daného předmětu. To je hrozně důležitá informace. Víte proč? Já, když chci pozvat přednášejícího ze zahraničí, tak neseženu místnost, protože všechny jsou oficiálně obsazené. Když se projdete po škole, tak zjistíte, že mnoho místností je naprosto prázdných a že v místnosti pro 120 studentů sedí čtyři studenti. To je obrovské plýtvání omezenými zdroji. Nikoho to nebolí a pro mne je to naprosto neuvěřitelné. Já mám obrovské pochybnosti o tom, jestli stavět další budovy, když současné jsou plné jenom na oko. Proč neuděláme změnu výuky? Vezměme v potaz realitu, že většina studentů VŠE pracuje a že studium je jejich vedlejší pracovní poměr. Je to hrozně podivné, ale je to tak. Svědčí to o úrovni školy. Studenti by se nehlásili na jednotlivé kurzy, ale přímo k vyučujícímu. Například pokud máme tři sta studentů, tak vám garantuji, že přednáška by stačila v místnosti pro 120 lidí. Došlo by tak k velkým úsporám na výplatách učitelů, protože by přednášel jen ten nejlepší v plné učebně.

Je pravda, že doc. Alena Hadrabová byla předvolána před disciplinární komisi kvůli svým výrokům ohledně situace na FNH?

Samozřejmě. Jednalo se o denuncující výroky na adresu Vědecké rady FNH. Paní docentka je musela pronést záměrně, protože znala pravou skutečnost. Řekla, že ve Vědecké radě není profesor Žák a nikdo z hospodářské politiky v době, kdy tam byl jeden člen KHP a nejméně dva lidé, kteří jsou habilitování v oboru hospodářské politiky. Vědeckou radu se snažila znevážit tím, že se jedná o nějakou spřízněnou skupinu pana děkana. Takhle to nejde, protože ve Vědecké radě jsou významní lidé a já je nemohu nechat denuncovat. Já jsem takový beránek mírný, že jsem to s paní docentkou nechtěl řešit pracovněprávně. Představte si, že jako zaměstnanec firmy Microsoft řeknete, že Windows je“ šunt“ a že je to jenom nástroj na okrádání lidí, tak oni se s takovým člověkem okamžitě rozloučí. Totéž platí o Vědecké radě, ta dodává fakultě renomé. Jakmile někdo na ni neprávem ze zaměstnanců zaútočí, tak to je téměř důvod pro rozvázání pracovního poměru. Přinejmenším je to projev významné neloajality. A protože jsem beránek, tak jsem to chtěl řešit pouze přes disciplinární komisi. Ta mi sdělila, že projednává jenom záležitosti studentů a ne pedagogů. Já jsem jenom chtěl, aby disciplinární komise řekla, že něco takového se nedělá. To je ten můj podnět k disciplinární komisi. Paní docentka se omluvila, ale takovým způsobem, že po první facce dala facku druhou. Řekl jsem jí, že to není omluva a že buď uvede danou záležitost do správných “kolejí“ nebo to s ní budu řešit pracovněprávně. Já takováto lživá tvrzení musím zastavit. Jaké jiné řešení? No, že Schwarz to tady nezvládá. Tady si prostě každý říká co chce. Paní rektorka mi říká, že je tady neklid. Ale jak tu může být klid, když tady lidé jsou rozhodnuti odejít a na ničem jim nezáleží? Tady to jenom lítá, jedna informace, tady jiná. Proti tomu se prakticky nemůžu bránit.

Čekáte na omluvu paní docentky?

Čekám, až přijde s písemným vysvětlením celé záležitosti, které budu moci přijmout.

Máte pocit, že na FNH je neklid?

Myslím si, že situace se lepší a že se ještě zlepší od 1.dubna. Až ti lidé, kteří tady nechtějí pracovat, odejdou. Ti lidé, kteří nikdy nebyli schopní smířit se s mojí volbou děkana. Mne se tady také mnohé věci nelíbily, ale neřešil jsem to stejným způsobem jako oni. Nerušil jsem kurzy, které jsou oblíbené, nebránil jsem kolegům ve výuce, jak činil profesor Žák v HP 441 a 442, nespojoval jsem kurzy, neporušoval jsem akreditaci. Nikdy. Lidé, kteří se rozhodli, že z fakulty vytvoří kolbiště. Tak já na tuhle hru nepřistoupím. Já ze studentů nenechám dělat rukojmí. Já situaci uklidním všemi legálně dostupnými prostředky.

Začátkem února zveřejnila rektorka prohlášení k situaci na FNH, jež je vůči vám poměrně kritické. Můžete se vyjádřit k tomu, jak rektorka ovlivňovala dění na fakultě?

K tomu se přímo vyjadřovat zatím nebudu.

Senát je ovládán holmanovci, předsedou je ing. Ševčík a vedením katedry MAE byl pověřen prof. Holman. Většina pedagogů s odlišnými názory buď odešla, chce odejít nebo se již nevyjadřuje. Nebojíte se nedostatku opozice?

Nedostatku opozice? Já jako děkan jsem se například nenechal jmenovat vedoucím žádné katedry, jak učinil můj předchůdce. To je velmi důležité. Lidí s odlišnými názory na VŠE nadále zůstává hodně. I na fakultě.

Mohlo by tě zajímat: