Kandidáti na rektora vytasili svoje zbraně – programové cíle

29. 9. 2009 | | Nezařazené

Kandidáti na rektorské křeslo profesor Hindls a docent Schwarz již
odhalili svoje programové cíle. Zatímco docent Schwarz by chtěl
v prostorách Nové budovy zřídit sklápěcí židle, profesor Hindls by tuto
budovu celou zrekonstruoval. Oba uchazeči spatřují nedostatky v kvalitě
výuky, vědeckých aktivitách nebo finanční politice.

Akademický senát zveřejnil jména kandidátů na post rektora VŠE
v Praze. Do boje o tuto významnou funkci se pustí proti současnému
rektorovi profesoru Richardu Hindlsovi jen docent Jiří Schwarz, děkan
Národohospodářské fakulty. Vítěze určí akademický senát v tajných
volbách 12. října od 13 hodin.

Společně s odhalením všech kandidátů akademický senát zveřejnil
i volební programy obou uchazečů. Ačkoliv volební program profesora
Hindlse je obšírněji pojatý, v mnohých bodech se dotýká stejných cílů
jako volební program docenta Schwarze.

Výuka by se měla změnit

Oba kandidáti nabízejí zlepšení kvality výuky, kladou důraz na
vědecké aktivity nebo hledají lepší způsob nakládání s finančními
zdroji. Neopomínají ani blaho současných studentů, kterým slibují
zlepšování studijních podmínek nebo více příležitostí ke studiu
v zahraničí.

„V budoucnu bude naopak kladen důraz na stále náročnější a
efektivnější výuku v současných prostorových kapacitách VŠE,“
nabízí docent Schwarz řešení vzrůstajícího počtu studentů. Profesor
Hindls chce tento problém řešit regulováním počtu přijímaných
s ohledem na počty středoškoláků. „Preferovat znalostní profil
absolventů tak, aby byli schopni integrovaného, univerzálního myšlení, aby
rychle přijímali vše nové, akceptovali pozitivní změny a ve složitém
ekonomickém prostředí si uměli nejen své vlastní názory utvářet, ale
také je obhajovat,“ navrhuje současný rektor změnu výuky v souvislosti
s přeměnou terciárního systému vzdělávání.

Volební program slibuje i lepší dostupnost MHD

Pokud vítězný kandidát dostojí svým slibům mohou se studenti dočkat
četných vylepšení podmínek ke studiu. Docent Schwarz i profesor Hindls
lákají na větší příležitosti studovat na zahraničních univerzitách
nebo na zlepšení knihovnických a informačních služeb. Děkan
Národohospodářské fakulty by chtěl na chodbách Nové budovy instalovat
sklápěcí židle, zvelebit školní park, lépe zpřístupnit školní areál
na Žižkově ze stanic MHD nebo zrušit omezení pro propagaci studentských
aktivit na VŠE.

Současná hlava VŠE by v novém rektorském období chtěla rekonstruovat
Novou a Starou budovu, pokračovat v revitalizaci ubytovacích kapacit nebo
zvýšit stupeň elektronizace v administrativním i studijním systému.
V praxi by to mohlo znamenat záznam přednášek volně dostupný na
internetu, rozšířené pokrytí bezdrátové sítě nebo zlepšení výkonu
počítačů v učebnách a studovnách.

Kandidáti srší nápady na vylepšení

Volební sokové ve svých programových cílech uvádějí i rozdílná
témata, která by si podle jejich soudu zasloužila pozornost. Docent Jiří
Schwarz například navrhuje v rámci zlepšení vědecké úrovně školy
zřídit servisní pracoviště pro podporu výzkumů za účasti renomovaných
zahraničních pracovníků. Na druhé straně ke zlepšení kvalifikační
struktury pracovníků fakult by chtěl prosadit změny závazných požadavků
k dosažení titulu docent a profesor.

Napříč programovými cíli by chtěl profesor Richard Hindls nadále
vylepšovat prestiž VŠE pomocí odborných a společenských akcí,
spolupráce s úspěšnými absolventy, zahraničními aktivitami a prezentací
dosažených úspěchů na zdejší akademické půdě. Jako motivaci
k lepším vědeckým výkonům nabízí využívání grantů a zavedení
Interní grantové agentury, která by měla formou soutěže podnítit zájem
o vědu u studentů a mladých akademických pracovníků.

Více o programových cílech kandidátů na rektora se dozvíte na
veřejné prezentaci 2. října ve 12.00 ve Vencovského aule.

Nové volby, stejní soupeři

Historie se v mnohém nezměnila. Profesor Hindls a docent Schwarz se totiž
utkali o funkci rektora již před čtyřmi lety. Docentu Schwarzovi ale uniklo
rektorské křeslo o jeden hlas. Průběh posledních rektorských voleb
vyvolal mezi zúčastněnými rozruch. Byl zpochybněn mandát jednoho ze
senátorů, který se netajil podporou profesora Richarda Hindlse. Spory nakonec
utišil až závěr kontroly ministerstva školství, který průběh voleb
uznal za platný. Přes mnohé peripetie tak prezident Václav Klaus jmenoval
profesora Richarda Hindlse do funkce rektora VŠE.

A který kandidát je vám se svými programovými cíli sympatičtější
a proč?

Prof. Richard Hindls
Vystudoval statistiku na VŠE a v současné době mu končí volební období
na postu rektora. Ve vedení školy v průběhu své kariéry zastupoval funkce
člena Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky (FIS), vedoucího
katedry statistiky a pravděpodobnosti, kde působí dosud, a děkana FIS.
Kromě akademické činnosti přes deset let pracoval v České plánovací
komisi a v současnosti je členem mnoha organizací a státních orgánů jako
například Statistická rada ČR nebo hlavní výbor České statistické
společnosti. V mezinárodních organizacích působí v Association de
Comptabilité Nationale a International Association for Statistical Education.
Od roku 2003 také zastává pozici delegáta ČR v Evropském poradním
výboru pro statistické informace v ekonomické a sociální sféře. |

Doc. Jiří Schwarz
Je děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, kterou také vystudoval.
Současně je i prezidentem Liberálního institutu, členem Poradního sboru
předsedy Energetického regulačního úřadu a členem Resortní vědecké
rady Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Kromě toho působí
v organizacích Mont Pelerin Society, European Constitutional Group a
v České společnosti ekonomické. Ve vědeckém působení se zaměřuje
především na problematiku ekonomické transformace, privatizace, kapitálové
trhy, deregulace síťových odvětví a konstrukci indexu ekonomické
svobody. |

Mohlo by tě zajímat: