Akademický senát VŠE schválil digitalizaci voleb a zvolil nové zástupce v Radě vysokých škol

25. 10. 2020 | | Zprávy ze školy test, studium, přijímačky, přijímací zkoušky Aktualizovat

V pondělí 26. října 2020 probíhá zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) od 13:00 v místnosti NB 169. Členové se zúčastní prostřednictvím MS Teams. Účastnit se může i veřejnost při dodržení platných hygienických předpisů. Sledujte s námi online průběh zasedání.

Program zasedání je následující:

13:06 Šestnácté zasedání AS je zahájeno. Přítomni jsou také zástupci vedení školy.

13:13 Přítomno je 29 senátorů. Senát je usnášení schopný.

13:15 Hlasování pro schválení programu zasedání.

13:19 Návrh usnesení byl jednoznačně přijat.

13:19 Senátor Petr Marek představuje návrh na změnu názvu statusu Fakulty financí a účetnictví. Předseda legislativní komise Josef Bič přispěl do diskuze schválením návrhu a vyzval ostatní fakulty, aby postupovaly obdobně, a také zažádaly o změnu názvu statusu.

13:23 Návrh byl jednomyslně přijat.

13:24 Prorektorka pro strategii Ludmila Štěrbová představuje návrh Institucionálního plánu VŠE pro 2021. Předseda finanční komise Bohumil Král schvaluje za Finační komisi návrh daného plánu. Předseda legislativní komise Josef Bič také doporučuje schválení návrhu.

13:36 Dokument byl schválen všemi přítomnými senátory v počtu 29 hlasů.

13:37 Předseda AS Marek Stříteský představuje hlasování do předsednictva RVŠ a následně budou zvoleni také delegáti a náhradníci sněmu. Nejprve se bude volit člen předsednictva, následně delegát sněmu za celou školu, dále delegát sněmu za jednotlivé katedry a nakonec delegáti z řad studentů a jejich náhradníci. Kandidáti do předsednictva a jako delegáti sněmu RVŠ jsou proděkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík, proděkan Fakulty podnikohospodářské Jindřich Soukup, vedoucí Katedry veřejných financí Alena Vančurová. Z kandidátů je přítomen pouze Miroslav Ševčík.

13:44 Miroslav Ševčík udává důvody, proč by měl být zvolen. Zmiňuje mimo jiné i metodiku Sedmnáct plus, díky které by se mělo zlepšit financování VŠE.

13:56 Rektorka Hana Machková stručně představuje ostatní nepřítomné kandidáty, které sama navrhla na návrhy děkanů fakult.

Rektorka kontaktovala Jindřicha Soukupa, aby řekl svou vizi a senátor Petr Marek se pokusí kontaktovat kandidátku Alenu Vančurovou.

14:00 Zkouška připojení kandidáta Jindřicha Soukupa.

14:01 Jindřich Soukup představuje své profesní zaměření a svou vizi. Rád by viděl vyvážené fungování školy ve všech tří oblastí – klasické studium, vědecká činnost a celoživotní vzdělávání.

14:05 Rektorka vysvětluje nařízení, které vydala na základě Krizového štábu VŠE, že výuka bude celý zimní semestr distančně pro bakalářská a magisterská studia. U doktorského studia a celoživotního vzdělání by se o prezenční výuce dalo uvažovat, ale rektorka to příliš nadějně nevidí.

Jak bude vypadat zkouškové období, budou mít v kompetenci děkani fakult a garanti jednotlivých předmětů.

14:10 Připojení kandidátky Aleny Vančurové.

14:11 Představení Aleny Vančurové. Ráda by pracovala v pedagogické komisi a chtěla by pomoci VŠE.

14:13 Zahájení hlasování pro člena předsednictva RVŠ. Nejprve se hlasuje pro proděkana Miroslava Ševčíka, a pokud bude mít nadpoloviční většinu hlasů, nebude se hlasovat pro další kandidáty.

14:18 Návrh na delegaci Miroslava Ševčíka nebyl přijat.

14:19 Hlasování pro kandidáta Jindřicha Soukupa.

14:22 Návrh nebyl přijat, a proto proběhne hlasování pro Alenu Vančurovou.

14:26 Návrh byl přijat, AS deleguje Alenu Vančurovou do předsednictva RVŠ.

14:27 Zahájení hlasování pro delegáta sněmu RVŠ. Kandidáty jsou opět proděkan Miroslav Ševčík a proděkan Jindřich Soukup.

14:31 Návrh delegace Miroslava Ševčíka nebyl přijat.

14:32 Hlasování pro proděkana Jindřicha Soukupa.

14:34 Návrh byl přijat 24 hlasy.

14:35 Zahájení hlasování pro delegáta RVŠ za jednotlivé fakulty. Kandidáty navrhly děkani daných fakult a byly schváleny fakultními senáty. Hlasovat se bude blokově pro všechny kandidáty najednou.

14:39 Návrhy byly jednomyslně schváleny.

14:40 Představení čtyř kandidátů delegátů RVŠ z řad studentů. Z Fakulty financí a účetnictví je to Tereza Jiříková, za Fakultu informatiky a statistiky Štěpán Staněk. Dalším kandidátem je Adam Kuršel z Fakulty podnikohospodářské a posledním z nich je Ondřej Neuschl z Fakulty mezinárodních vztahů. Nejprve se bude hlasovat o delegátech a následně o náhradnících.

14:55 Zahájení hlasování pro kandidáta Adama Kuršela.

14:58 Usnesení nebylo přijato, a proto proběhne hlasování pro Terezu Jiříkovou.

15:01 Návrh nebyl schválen. Nyní hlasování pro třetího kandidáta Štěpána Staňka.

15:04 Usnesení bylo přijato. AS přijal kandidáta Štěpána Staňka jako delegáta RVŠ.

15:05 Zahájení hlasování pro náhradníka delegáta RVŠ z řad studentů. Nejprve pro Adama Kuršela.

15:09 Návrh usnesení nebyl schválen. Hlasování pro Terezu Jiříkovou.

15:12 Usnesení bylo přijato. AS nyní schválil všechny delegáty do RVŠ.

15:13 Senátor Lukáš Hulínský představuje návrh na usnesení o záměru digitalizace voleb do AS VŠE a hlasování v AS VŠE. Vysvětluje, jakým způsobem lze zajistit tajnou volbu online. Opírá se o software, který by si VŠE měla pořídit, a jehož prostřednictvím by volby mohly být realizovány.

15:22 Návrh prodiskutovala i legislativní komise. Její usnesení nyní popisuje předseda Josef Bič. Komise shledala návrh nekompletním a žádá o zaslání dokumentu s možnými riziky, které s online volbami jsou spojené. Má tedy výhradu k současné podobě návrhu.

15:26 Do diskuze přispívá i rektorka Hana Machková, která říká, že již nyní musí tento problém řešit na základě požadavku z Ministerstva školství a mládeže. Ředitel centra informatiky Milan Nidl dodává, jakým způsobem by online hlasování mohlo probíhat. Volba by probíhala přes InSIS. Pracovníci nyní řeší především důvěryhodnost a nepopiratelnost daného hlasu. Nechají si na daném systému vybudovat také nezávislý audit.

15:36 Probíhá diskuze, kdy jednotliví senátoři vyjadřují své názory. Senátor Petr Marek nesouhlasí s tajným hlasováním online tam, kde tajné hlasování vyžadováno legislativou. Tajné hlasování v AS by podle něj mohlo probíhat pouze v nouzovém stavu a muselo by se to upravit v předpisech. Senátor Petr Mazouch k tomu dodává, že RVŠ se snaží přemluvit vysoké školy, aby na online volby, včetně tajných, byly připravené a využívala je, a proto by návrh podpořil. Prorektor Petr Dvořák již pracuje na možnosti distanční účasti na zasedání a online voleb. Zmiňoval také možnost distanční účasti na státních závěrečných zkouškách a obhajobách. K nim už předložil návrh vedení školy. Rektorka přispívá tím, že již distančně tajně hlasovala a že ji MŠMT vyzývá k tomu, aby na online hlasování přešla. Dodává také, že VŠE bude sledovat, jak k tomuto problému budou přistupovat ostatní vysoké školy. Ředitel Milan Nidl poukazuje na to, jak tajné hlasování probíhá na jiných školách (některé využívají Teams, jiné InSIS).

16:13 Předseda AS shrnuje poznatky z diskuze a navrhuje, aby se přešlo na hlasování pro usnesení.

16:15 Zahájení hlasování o digitalizaci voleb do AS VŠE.

16:18 Usnesení bylo přijato. Nyní se bude hlasovat o možnosti hlasování, včetně tajného, v AS VŠE.

16:21 Návrh usnesení byl přijat.

16:22 Předseda AS připomíná, že další zasedání bude 23. listopadu 2020 od 13:00 opět distanční formou. Předpokládá, že opět bude trvat delší dobu a vyzývá členy, aby si na to vyhradili dostatek času.

16:33 Předseda AS děkuje za účast na tomto zasedání, které trvalo rekordní dobu tři a půl hodinu a ukončuje ho.

Foto: Unsplash

Mohlo by tě zajímat: