Osud naší fakulty nám není lhostejný

2. 3. 2004 | | Názory, Zprávy ze školy

V poslední době se o dění na Národohospodářské fakultě VŠE hodně diskutovalo i psalo na různých úrovních, různou formou i různým stylem. Z toho důvodu cítíme také my, studentští zástupci v Akademickém senátu FNH, potřebu se k situaci vyjádřit.

V poslední době se o dění na Národohospodářské fakultě VŠE hodně diskutovalo i psalo na různých úrovních, různou formou i různým stylem. Z toho důvodu cítíme také my, studentští zástupci v Akademickém senátu FNH, potřebu se k situaci vyjádřit.

Nové vedení fakulty získalo mandát přímo od studentů, kteří již delší dobu pociťovali jistou „krizi“ ve výuce. Pod vedením doc. Schwarze se nový tým začal zasazovat o změny vedoucí k postupnému přiblížení předmětů reálným požadavkům trhu práce, ke zvýšení motivace studentů dosahovat dobrých výsledků (nová stipendia), k větší pomoci studentům v nouzi (výrazné zvýšení sociálních stipendií), k navázání vědeckých a pedagogických kontaktů s předními institucemi ze zahraničí i z ČR, k posílení identity fakulty či k prohloubení soudržnosti mezi studenty (společné sportovní dny či ples).

Dochází k postupnému naplňování volebního programu, ze kterého je zrealizována již většina bodů (návrat prof. Holmana, větší počet termínů zkoušek, delší úřední hodiny studijních referentek, zrušení „neschopenek“ atd.). Jsou zaváděna transparentní pravidla, ať se to týká používání konkurzů jako standardního nástroje obsazování pracovních míst či transparentní, i když dle názorů některých studentů tvrdý, přístup proděkana pro pedagogiku, kde při udělování podmínek platí pro každého studenta stejná pravidla – pravidla, která jsou známa předem a netvoří se pod vlivem emocí v kanceláři proděkana. Zcela nové je také poskytování informací všem členům akademické obce přímo děkanem v jeho „Vyhlášeních“ coby pravidelných „informacích o stavu fakulty“. Zavádění jasných pravidel do fungování fakulty spolu se snahou pravidelně informovat považujeme za nesporný úspěch a první nutný krok ke zlepšení situace na fakultě.

Jako studentští zástupci využíváme ochoty děkana komunikovat se členy akademické obce a senátu zvláště k apelům na ještě rychlejší a důkladnější naplňování volebního programu, neboť jsme si vědomi svých závazků vůči našim spolustudentům.

My a zřejmě i většina studentů očekávala, že transformace fakulty bude méně bolestná a hlavně rychlejší. Existovala pro to ideální příležitost. Místo toho jsme nyní svědky stavu, kdy se ne všichni nabízené šance využily. Zřejmě bylo naivní očekávat, že skupina vyučujících, která byla ve volbách do senátu odmítnuta, neboť nenabídla nic, co by se jen vzdáleně blížilo pozitivnímu programu změny, s vděčností přijme šanci poměry na fakultě zlepšit. I tak je však překvapením, že navzdory vytrvalému ujišťování mnohých učitelů o zájmu podílet se na zlepšování poměrů na FNH, jejich reálné kroky směřují zcela opačným směrem. A to právě v období, kdy by se mělo pracovat na změně profilu budoucích absolventů, na nových studijních oborech, na vylepšení náplně oborů stávajících.

Když mluvíme o změnách nebo o něčích činech, vždy je nutno za nimi hledat zájem toho kterého subjektu je provádět. Zájem studenty zvoleného vedení Fakulty Národohospodářské na modernizaci jejího zaměření je jasný: naplňování volebního programu a potřeba dostát závazkům vůči studentům, kteří v něj vložili svoji důvěru. Jaký je zájem druhé skupiny pedagogů lze jen spekulovat. Rozhodně jím však není tolik zmiňovaný zájem o studenty.

Je právem každého pedagoga kdykoli odejít. Koordinované podání výpovědí části členů katedry HP v průběhu registrací, necelý týden před prvním kolem zápisů předmětů, však lze jen stěží považovat za férové jednání vůči studentům. Je politováníhodné, že v sobě tak snadno potlačili deklarovanou chuť podílet se na rozvoji fakulty, aniž se o tento nový rozvoj vůbec pokusili. Nelze se tudíž zbavit dojmu, že si někteří vyučující udělali ze studentů rukojmí při prosazování svých zájmů, které nijak se snahou o zlepšení stavu fakulty nesouvisejí. Jak ale byli všichni studenti informováni, rozvrh katedry HP je nadále kompletně zajištěn pedagogy, kteří na katedře zůstávají. Za to jim i vedení fakulty patří naše poděkování, neboť jsme přesvědčeni, že novému vedení musí být dána šance fakultu změnit k lepšímu s lidmi, kteří o to mají upřímný zájem. Věříme také, že zkvalitnění a zprůhlednění fungování fakulty přivede do řad učitelů přední odborníky z ČR i ze zahraničí a do budoucna pomůže vychovat množství odborníků nových.

Jako studenti a budoucí absolventi FNH bychom chtěli apelovat na všechny členy akademické obce, aby se pokoušeli vést kultivovaný dialog. Komunikace mezi oběma názorovými platformami skrze odkazy na internetu nebo sdělovací prostředky namísto osobní diskuze a zatěžování studentů osobními útoky i během některých přednášek namísto směřování pozornosti posluchačů na jejich studium nic nevyřešilo a nevyřeší. Nikdo ze studentů nemá zájem na mediální válce mezi některými vyučujícími fakulty nebo na hledání nového vedoucího diplomové práce uprostřed jejího psaní.

Naším zájmem naopak je, aby výuka byla co nejkvalitnější, aby nedocházelo k soustavném překrývaní vyučovaných předmětů, aby vyučovali co nejkvalitnější vyučující a aby se mluvilo o úspěších studentů a pedagogů fakulty na poli odborném.

Chceme, abychom si i nadále mohli vybírat ty vyučující, jejichž práci považujeme za přínosnou pro svůj další rozvoj a abychom se nemuseli podepisovat pod nejrůznější petice, neboť ty jsou jenom odrazem obecně nedostatečné komunikace mezi studenty, vedením a vyučujícími. Potřeba naslouchat a přistoupit na kompromis by měla patřit mezi základní výbavu nejenom studenta ale i vyučujícího bez ohledu na to, na které straně sporu stojí.

Jménem studentů FNH, kteří nám ve volbách projevili svoji důvěru, bychom navzdory všemu uvedenému chtěli upřímně poděkovat všem dobrovolně odcházejícím vyučujícím za jejich vědomosti a zkušenosti, které na studenty během svého působení na fakultě přenesli. Mnohých vyučujících si nadále po jejich profesionální stránce vážíme, i když jsme jejich náhlým odchodem zklamáni.

Přejme si uklidnění situace na fakultě a brzké uplatnění změn, které pomohou zlepšit kredit absolventů Fakulty národohospodářské i celé VŠE.

Ondřej Čáp, David Lipka, Martin Pardupa, Kateřina Štěpánková

Studentští zástupci v AS FNH

Mohlo by tě zajímat: