Reakce na otevřený dopis k volbám do kolejních rad

29. 10. 2004 | | Názory

Rád bych reagoval na otevřený dopis pánů Gaža, Mazoucha a Pavlíčka, který se objevil včera v iLISTu. Nemyslím si, že zveřejnění tohoto dopisu je šťastné v této podobě, protože podmínky v tomto dopise stanovené nemají žádnou platnost, pokud je neschválí CKR. V konečném důsledku může tento dopis akorát tak zmást studenty na kolejích. Posilám vám tedy moji reakci na tento plátek v podobě, kterou jsem zaslal již dříve i výše zmíněným pánům.

Rád bych reagoval na otevřený dopis pánů Gaža, Mazoucha a Pavlíčka, který se objevil včera v iLISTu. Nemyslím si, že zveřejnění tohoto dopisu je šťastné v této podobě, protože podmínky v tomto dopise stanovené nemají žádnou platnost, pokud je neschválí CKR. V konečném důsledku může tento dopis akorát tak zmást studenty na kolejích. Což se už i stalo, protože v návaznosti na tento dopis vyvěsil Michal Seibert z KR Jarova I na koleji letáky, které uváděly jiné informace, než které se objevily dříve (a které byly správné). Studenti tak byli zmatení, což průhlednosti voleb určitě neprospělo.

Posilám vám tedy moji reakci na tento plátek v podobě, kterou jsem zaslal již dříve i výše zmíněným pánům. Rád bych upozornil, že se jedná o moje osobní stanovisko, není to stanovisko celé CKR – i když podle ohlasů se mnou většina členů CKR souhlasí.

Vážený pane předsedo, v reakci na zápis ze schůze CKR a v návaznosti na naše telefonické rozhovory z minulého týdne bychom Vás rádi upozornili na to, že stále ještě nebyla sjednána náprava ve věci chystaných voleb do KR. Namátková kontrola stavu na jednotlivých kolejích ukázala, že kolejní rady neberou tuto věc vážně.

Namátková kontrola? Tzn. pouze Blanice předpokládám, jak mi říkal Tony, jinde by měl být stav OK. Bohužel, všichni vědí, co mají dělat, to, ze se to někde neplní, není v mé (ani v ničí jiné) pravomoci to změnit. Nemohu osobně objíždět koleje a kontrolovat to, navíc neexistuje žádný mechanismus, jak donutit dané KR stav napravit. (Toto by se mělo upravit ve statutu KR, takže asi až po volbách.)

Abychom předešli dalším nedorozuměním a informačním šumům a pomohli Vám zajistit volby takovým způsobem, který by nad jakoukoli pochybnost eliminoval fámy a dohady, které se okolo voleb do KR tradují, přikládáme v příloze jasně definované minimální požadavky na průběh voleb, aby tyto mohly být uznány za regulérní a platné. Podotýkáme, že se jedná o věci, které by měly být samozřejmostí v každé demokraticky fungující instituci hodné tohoto jména. Dále považujeme za nutné znovu zopakovat, že nedodržení těchto elementárních zásad povede k anulování výsledků voleb a k nutnosti uspořádání voleb nových. Je v zájmu všech zúčastněných stran, aby k tomuto nemuselo dojít, a proto doufáme, že vše proběhne v pořádku a v souladu s níže uvedenými pravidly.

Minimalní požadavky jsou stanoveny ve Statutu KR, který byl schválen na zasedání CKR dne 12.10.2004. Tyto požadavky jsou nastaveny a propracovány tak, že při jejich splnění je volba KR transparentní a demokratická, na tom trvám. Proti těmto požadavkům jste navíc nic neměli, když jste se účastnili schůze CKR. Takže jakékoliv nedodržení dalších pravidel, které nejsou uvedeny ve Statutu KR, nepovede k anulování výsledků voleb, protože ani podle žádného dokumentu či nařízení nemůže. Doporučuji přečíst Kolejní řád, bod III.

Na závěr jenom podotýkáme, že je škoda, že jednání CKR bylo natolik zmatečné a nejednoznačné, že se naše připomínky neuplatnily přímo tam (nebylo k čemu, konkrétní návrh tam nezazněl, natož aby se hlasovalo o závěrečném znění Statutu KR, který se objevil na internetu). Měli jsem za to, že naše vystoupení v rozpravě bude bráno v potaz, ze zápisu ovšem vyplývá pravý opak. Berte tedy prosím vážně alespoň tyto řádky, neboť jsou psány s plnou vážností a důrazem z titulu našich funkcí.

Jednání možná bylo trochu zmatečné, ale rozhodně ne nejednoznačné a myslím si, že jste všichni pochopili, na čem jsme se shodli, s výjimkou termínu voleb. O nějakých nejednoznačnostech nemluvil ani Rišo posléze v hospodě. A jaký že konkrétní návrh nezazněl? To snad nemyslíte vážně? To jsme si tam ty dvě hodiny povídali o počasí? Všechno, co je ve Statutu, se probíralo a měli jste k tomu i vaše připomínky, a ty se do podoby Statutu promítly.

Informace o konání voleb musí být viditelně vyvěšena na vchodových dveřích každé koleje (min. formát A4), na centrálních web-stránkách školy a na studentském serveru ilist.cz a to minimálně 14 dní před konáním voleb. V případě, že je kolej vybavena rozhlasem (F,G,…), je tento použit v den voleb k ohlášení jejich začátku.

Toto je docela pecka. Určovat, jaké mají mít rozměry informační letáky je docela legrace, bohužel mi do smíchu moc není. Samozřejmě, že info o volbách by mělo být co nejviditelnějši, ovšem toto bych nechal na samotných KR. Všechny KR, které se mi ozvaly, pochopily, ze letos se volby budou konat jiným způsobem než v minulých letech, že je potřeba dostatečné informovanosti. Toto si KR uvědomují (bohužel asi až na JM), takže nemyslím, že by bylo nutné přikazovat, jak a kam dávat letáky. S rozhlasem zásadně nesouhlasím, pokud se rozhlas nevyužívá ani při jiných příležitostech. Na ilistu se info může objevit, ale počítám, že to si musí určit oni sami, protože jsou nezávislý subjekt. Na školním webu už info je.

Dále musí být na stejném místě zveřejněno kde a do kdy se mohou přihlašovat kandidáti (a to včetně emailové adresy, aby bylo možné podávat kandidaturu i v nepřítomnosti adresáta) a jaká jsou práva a povinnosti člena KR (zejména zmínit povinnosti pomoci při letním rozvržení ubytování a možnost letního ubytování zdarma). Doba přihlašování kandidátů nesmí být kratší než 14 dní ode dne zveřejnění.

Ano, kde a do kdy by mělo být součástí letáků a taky to tam je. Vyplývá to v podstatě i ze statutu, takže nic nového pod sluncem. E-mail by tam být samozřejmě mohl, ale u nás se lidi zapisují na nástěnku a je to v OK, takže jako povinnost bych to určitě nedával. Stejně tak práva a povinnosti členů KR – pokud chce někdo kandidovat, tak si snad práva a povinnosti zjistí, ne? Pokud ne, nemá vlastně v KR co pohledávat. Doba přihlašování nesmí být kratší než 1 týden, to se odhlasovalo na CKR, je to ve statutu, přesné termíny určí CKR a na tomto nehodlám nic měnit.

Z důvodu zajištění co možná největší volební účasti se volby do KR konají zásadně u hlavního vchodu do budovy kolejí (u vrátnice), a to minimálně v době 16.00–21.00. S přihlédnutím k místním specifikům může KR vyhlásit volby v trváním kratším. Konají-li se volby v době kratší než 16.00–21.00, budou uznány za platné jen tehdy, dosáhne-li volební účast minimálně 50 procent oprávněných voličů.

Volby se nekonají zásadně u vrátnice, může to být i kdekoliv jinde na koleji, pokud je toto místo řádně označeno. Většinou to samozřejmě bude u vrátnice, ale třeba na Rooseveltce mají zasedačku hned vedle vrátnice, takže je nesmysl, aby seděli na vrátnici. Volební účast není stanovena a není v žádném případě podmínkou pro regulérnost voleb – aktivní volební právo je právo, ne povinnost. Právo je i voleb se nezúčastnit, takže nebudu ani nikdo z KR nebude nikoho k volbám přemlouvat či nutit. Kdo chce, chce, kdo nechce, nechce. Doba konání se stanovila na 20–22, tzn. nyní ji již nejde závazně měnit. Pokud nějaká kolejní rada uspořádá volby dříve, budiž. Větsina KR mi již dala na srozuměnou, že termín 16–21 nebude respektovat, protože si to z časových důvodů prostě nemohou dovolit. Já ostatně také, jsem od 18.00 ve škole. Navíc podmínkou je, aby ve volební komisi sedělo co nejvíce kandidátů kvůli zabezpečení nezfalšování výsledků. Toto se absolutně neslučuje s přáním Tonyho, aby tam v jednu chvíli seděli třeba pouze dva kandidáti.

KR musí zajistit, že u volební urny budou vždy přítomni alespoň 2 členové volební komise. Vlastního počítání hlasů se mají právo účastnit všichni členové volební komise.

Nemusí tam sedět dva, proč? Systém byl nastaven tak, aby se kandidáti hlídali navzájem, protože externí zdroje prostě nejsou (toto je i důvod, proč volby probíhají pouze 1 den). Ale opět je to právo, ne povinnost, takže pokud kandidát tohoto práva nevyužije, jeho smůla.

Volební komise při volbách používá volební seznamy ubytovaných studentů (k vyzvednutí na SÚZ) , po odvolení vždy jméno odškrtne (zamezení duplicitní volbě). Před vlastním počítáním obsahu volební urny spočítá, kolik studentů hlasovalo a následně toto číslo porovná s počtem lístků ve volební urně. V případě hrubých nesrovnalostí jsou volby vyhlášeny za neplatné.

S tímto bych i souhlasil, přesný postup at si ale zvolí KR samy, viz. odstavec výše. Pokud se kandidáti budou hlídat navzájem, nemůže dojít k podvodům.

Volby jsou veřejné, proto má kdokoli právo pozorovat jejich průběh a to včetně sčítání hlasů. Senátoři AS VŠE, stejně tak jako osoba pověřená SÚZ mají právo hloubkové kontroly.

Volby jsou veřejné, toto je ve Statutu KR, tzn. kdokoliv se může přijít podívat a sledovat regulérnost. Právo hloubkové kontroly senátoři AS ani SÚZ nemají, kolejní rada je samospravnám nezávislým orgánem dle článku III bodu 2 Kolejního řádu.

Veškeré dokumenty týkající se voleb (především volební seznamy, volební lístky a zpráva o průběhu a výsledcích voleb) budou předány k archivaci SÚZ, které na jejich základě vyhlásí výsledky voleb a tyto zveřejní na úřední desce a na nástěnkách příslušných kolejních rad a na internetových stránkách kolejní rady.

Viz předchozí odstavec, nic se předávat SÚZ nebude, KR jsou nezávislé, tzn. budou si to archivovat samy. Stejné je to i vyhlášením výsledků, který provedou jednotlivě nově zvolené KR na nástěnce a já na stránkách CKR.

Ivan Chovanec
předseda CKR

Mohlo by tě zajímat: