Pětiletý magistře: Rok navíc ti dáme, ale pak tě vyhodíme

24. 6. 2004 | | Nezařazené

Maximálně šest let mohou pobýt na VŠE studenti v pětiletých magisterských programech. Pokud do té doby nestihnou studium dokončit, budou ze školy vyhozeni. Studijní a zkušební řád jim nedává jinou šanci.

Maximálně šest let mohou pobýt na VŠE studenti v pětiletých magisterských programech. Pokud do té doby nestihnou studium dokončit, budou ze školy vyhozeni. Studijní a zkušební řád jim nedává jinou šanci. Doposud se žádný takový případ neřešil, protože první studenti, které škola přijímala do pětiletých magisterských programů, právě dokončují desátý semestr.

Podle článku 15 studijního řádu musí pětiletí magistři úspěšně projít závěrečnou státnicí a obhájit diplomovou práci do konce 12. semestru jejich studia. Velkou naději těm, kteří to nestihnou, nedávají ani oslovení proděkani. „Pokud student nestihne vše splnit do konce šestého roku, pak mu studium ukončíme,“ uvedl ing. Jiří Zeman, proděkan pro pedagogiku na FMV. Studijní řád je v této věci nekompromisní: neumožňuje studentům žádné odvolání nebo výjimku jako při podmíněných zápisech do dalšího semestru.

Podmínky pro pětileté magistry se v této věci liší od těch pro bakalářské a navazující magisterské studium. Studenti rozděleného programu mohou studovat o tři roky déle, kdežto studenti pětiletých programů mohou dostat navíc pouze jeden rok. Studijní řád pro bakalářské a navazující magisterské studium překročení maximální délky ani neuvádí jako jeden z důvodů pro ukončení studia děkanem, studenti pouze musí po roce studia navíc platit poplatky za studium.

Proděkanka pro pedagogiku na FFÚ doc. Marie Míková se podle svých slov snažila loni prosadit zmírnění podmínky maximální doby studia pro pětileté magistry, ale při jednání s ostatními proděkany její návrh neuspěl. Prozatím tedy platí, že pokud studenti pětiletého programu nestihnou školu včas dokončit, studium ukončí rozhodnutím děkan fakulty. Oznámení o takovém rozhodnutí musí být doručeno studentovi do vlastních rukou. Podle vysokoškolského zákona ale nestačí uveřejnit tento dopis na úřední desce fakulty, jak to stanovuje studijní a zkušební řád VŠE pro případ, že by se jej nepodařilo doručit přímo studentovi.

K této záležitosti se vrátíme v podzimních vydáních Studentského listu.

vybrané části Studijního a zkušebního řádu pro pětileté magisterské studium

Článek 15

 1. Státní zkoušku a obhajobu diplomové práce je student povinen dokončit (včetně případného opakování) do jednoho roku ode dne, kdy splnil poslední studijním programem předepsanou podmínku pro absolvování všech částí státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do konce 12. aktivního semestru studia po zapsání do magisterského studijního programu.
 2. Pokud státní zkoušku nebo obhajobu diplomové práce v této době nedokončí, děkan fakulty, na které se studijní program uskutečňuje, jeho studium ukončí. (…)

Článek 28

 1. Studium se kromě řádného ukončení ukončuje způsobem, který je stanoven v § 56 zákona.
 2. Děkan rozhodne o ukončení studia pro neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu v souladu s § 56 odst. 1 písm b) zákona nejpozději k poslednímu dni měsíce, v němž doběhl sedmý den od data, kdy se o předmětné skutečnosti dověděl, studentu, který:
  1. nesložil ani opakovaně všechny části státní zkoušky včetně obhájení diplomové práce nejpozději do jednoho broku ode dne, v němž splnil poslední studijním programem předepsanou podmínku pro absolvování všech částí státní zkoušky,
  2. nesložil ani při druhém opakování soubornou zkoušku nebo státní zkoušku, případně některou její část,
  3. byl neoprávněně zapsán do vyššího semestru,
  4. překročil maximální délku studia.

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v magisterských pětiletých studijních programech

Mohlo by tě zajímat: