Senátorský koutek: V kauze Trumpeš je rozhodnuto

6. 2. 2017 | | Názory, Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Rok a půl trvající kauza kolem senátora nesenátora Jiřího Trumpeše našla rozřešení. Pomyslným kamenem úrazu, který vznikl hned po volbách, byla platnost Trumpešova mandátu. Bakalářské studium totiž zakončil dřív, než oficiálně nastoupil do magisterského programu, mandát tedy postoupil na jeho náhradníka.  Rozhovor s Jiřím Trumpešem o jeho mandátu a žalobě si přečtěte zde. Záznamy ze zasedání senátu, kde se také diskutovalo o jeho mandátu a rovněž i žalobě najdete zde a zde.

Autorem následujícího textu je studentský senátor Roman Ondrčka.

Osmnáct měsíců po vzniku kauzy senátorského mandátu Jiřího Trumpeše je konečně rozhodnuto. Trumpeš je senátorem. Městský soud v Praze neshledává překážek v postupu analogické aplikace v ustanovení článku 10 odst. 5 Statutu Vysoké školy ekonomické (VŠE). Ten zároveň odkazuje na čl. 10 odst. 10 Statutu, a tomuto nemůže bránit ani ustanovení § 8 odst. 3 zákona o vysokých školách, jak se mylně žalovaná strana (VŠE) domnívá.

Statut VŠE zde.
Článek 10, odstavec 5

(5) Členství v AS VŠE zaniká o půlnoci dne:
a) ve kterém uplynulo funkční období člena AS VŠE, nebo
b) uvedeného v písemném prohlášení o rezignaci na členství v AS VŠE; není-li den rezignace v prohlášení uveden nebo předchází-li dni doručení, platí, že dnem rezignace je den doručení; písemné prohlášení zpravidla doručuje rezignující člen AS VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti dvou členů předsednictva AS VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci úředně ověřen, nebo
c) ve kterém člen AS VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) ve volebním obvodě, ve kterém byl zvolen, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 10.

Článek 10, odstavec 10

(10) Členství v AS VŠE studentovi, který řádně dokončil svá studia a podal přihlášku do bezprostředně navazujícího studijního programu na téže fakultě, trvá ještě 30 dnů od ukončení studia; do této lhůty se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. Pokud se tento v uvedené lhůtě zapíše do studia bezprostředně navazujícího studijního programu na téže fakultě VŠE, jeho členství v AS VŠE nezaniká.

Pokud jste se v odkazech ztratili, dovolte mi prosím situaci stručně vysvětlit. První zmiňovaný článek specifikuje případy, kdy členství senátora zaniká, které jsou v zásadě tři: konec funkčního období, rezignace senátora a vznik situace, kdy senátor přestává být volitelným. Poslední zmíněná varianta však odkazuje na výjimku stanovenou článkem 10, který zabezpečuje, aby studentovi, který vykonává senátorský mandát, tento mandát nezanikl v případě, že ukončí bakalářské studium a nastoupí na studium magisterské. Konkrétně stanovuje lhůtu 30 dnů od ukončení studia na zapsání se do navazujícího studia. Tento článek však nepamatoval na konkrétní situaci Jiřího Trumpeše, který byl zvolen do senátu ještě jako student bakalářského programu, avšak státnice úspěšně složil o deset dnů dříve, než začalo funkční období nového senátu.

Někteří pedagogičtí členové Akademického senátu VŠE tak namítali nemožnost členství Jiřího Trumpeše v senátu, jelikož v čase prvního zasedání nebyl členem akademické obce. A to i přesto, že již na prvním zasedání potvrdil jeden ze senátorů a ředitel prestižního programu CEMS Ladislav Tyll, že Jiří splnil všechny přijímací podmínky pro zápis do studia, a bude do dvou týdnů zapsán do navazujícího magisterského studia. Jiří ani nebyl zván na žádné z dalších zasedání.

Soud se v této věci vyslovil, že provedený zásah byl nezákonný a zakázal žalované (VŠE), aby v porušování práva pokračovala.

Předsednictvo AS VŠE již na rozsudek zareagovalo, a k pozvánce na příští zasedání, které se bude konat 13. února, přiložilo rozsudek. Dále uvědomilo senátory, že se předsednictvo bude rozhodnutím soudu řídit. Velkou výhodou soudního rozsudku je především jasně stanovené pravidlo do budoucna, nejen pro VŠE, ale pro všechny Vysoké školy v České republice, jež mají ve svých vnitřních předpisech podobnou ochrannou klauzuli pro zachování mandátu studentských senátorů.

Co se týká samotné VŠE, která bude schvalovat nové znění Statutu a Volebního a jednacího řádu na příštím zasedání, byly provedeny úpravy těchto dokumentů, a to nejen s ohledem na novelu Vysokoškolského zákona, ale též na situaci, která znepříjemnila práci Akademického senátu v prvních měsících jeho funkčního období. Nové znění nyní přiznává lhůtu 30 dní i již zvolenému senátorovi, a tak se budoucí kandidáti do akademického senátu, kteří studují třetí ročník, nemusí obávat o svůj potenciální mandát.

Za studentské senátory mohu prohlásit, že se všichni z rozsudku těšíme, a věříme, že nyní může začít plná spolupráce všech senátorů na zlepšování naší alma mater.

Mohlo by tě zajímat: