Třídíme na VŠE dostatečně?

19. 10. 2000 | | Zprávy ze školy

Škola, především areál Žižkov, vyprodukuje každý den obrovské množství odpadu. Většina tohoto odpadu končí na skládce nebo ve spalovně. Ačkoliv se VŠE pokouší o třídění některých surovin, stále také přenáší akt zpracování odpadů na jiné subjekty.

Škola, především areál Žižkov, vyprodukuje každý den obrovské množství odpadu. Většina tohoto odpadu končí na skládce nebo ve spalovně. Ačkoliv se VŠE pokouší o třídění některých surovin, stále také přenáší akt zpracování odpadů na jiné subjekty.

VŠE má ze zákona č. 125/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost postarat se o vyprodukovaný odpad. Z právního hlediska může být ve dvou situacích. Buď je vedena jako „původce odpadu” a vztahují se na ni všechny povinnosti původce odpadu (tedy i třídit). Nebo se zapojí do obecního sběru komunálního odpadu (KO) podle obecně závazné vyhlášky (vyhláška hlavního města Prahy č. 15/1998) a pak se stane jakoby dalším občanem. V tomto případě je škola v postavení účastníka obecního sběru, a povinnosti původce odpadu se na ni nevztahují. „V zásadě to znamená, že platí jen stejný poplatek jako občan,” uvádí doc. Hadrabová, odbornice na toto téma z katedry životního prostředí (KŽP). Zjistili jsme, že VŠE je v postavení účastníka obecního sběru komunálního odpadu. Zneškodnění odpadu je tak přeneseno na město Praha, resp. na firmu Pražské služby, a. s.

Značnou část z celkového odpadu vyprodukovaného školou tvoří běžný kancelářský odpad v podobě již nepoužitelných dokumentů, knih, časopisů a papírových obalů. Tento papír se sbírá a odváží k recyklaci do Sběrných surovin, a. s. Třídění a recyklace papíru je ale v rámci školy prováděna pouze z části. Například nepoužitelný papír z tiskáren pro studenty separován není a končí ve všeobecném odpadu. Nemalý objem z celkového školního odpadu tvoří počítače, monitory, staré psací stroje, tonery a pásky do tiskáren a další technika. Ing. Tamchyna, tajemník výpočetního centra, k tomu sdělil: „Pokud je tato technika funkční, ale zastaralá, je nabídnuta bezúplatně středním školám. Pásky a tonery do tiskáren se předávají firmě, která se za úplatu postará o jejich likvidaci.” Nebezpečný odpad, jako například zářivky, je prostřednictvím obecního sběru KO převezen firmou RPS Ekologie, s. r. o., na skládku. Neméně důležitá je likvidace bežného odpadu z odpadkových košů na chodbách a v učebnách. Tento odpad je součástí KO a rovněž končí netříděn na skládce nebo ve spalovně. Odpadky z jednotlivých košů jsou navíc zabaleny do plastových pytlů, což celkovou situaci neekologického nakládání s odpady jen zhoršuje.

O třídění plastů a skla se škola nestará. Pokud by se chovala ekologicky, měly by být na chodbách vedle každého obyčejného koše zvláštní nádoby na PET lahve, sklo a papír. Ale nejsou. Se zavedením občerstvovacích automatů prudce vzrostl podíl plastových kelímků a lahví v každodenním odpadu. V menze Italská se, podle slov jejího vedoucího Richarda Svobody, třídí sklo a pro zbytky jídel si jezdí nejmenovaný zemědělec. Avšak není tříděno, kromě zbytků z kuchyně, vůbec nic. Papírové obaly i sklěněné nádoby končí každý den v kontejnerech na všeobecný odpad.

Mohlo by tě zajímat: