Ubytovací stipendium: Budou kritéria mírnější?

27. 3. 2006 | | Zprávy ze školy

Přes šest a půl tisíce studentů si minulý semestr požádalo o ubytovací stipendium. Ne všem žadatelům však byla letos v lednu částka 2560 korun na účet připsána – mnoho z nich totiž nesplnilo podmínku „prvního studia“.

Přes šest a půl tisíce studentů si minulý semestr požádalo o ubytovací stipendium. Ne všem žadatelům však byla letos v lednu částka 2560 korun na účet připsána – mnoho z nich totiž nesplnilo podmínku „prvního studia“. O jejím zmírnění teď jedná ministerstvo školství.Žádost o příspěvek na ubytování si na VŠE podalo 6792 studentů. Ubytovací stipendium ve výši přibližně 853 korun na měsíc bylo přiznáno 5260 studentům. Z 1532 zamítnutých žadatelů jich rovných 998 našlo v odůvodnění tohoto kroku právě větu „není první studium“.

Na základě reformy vysokoškolského ubytování dnes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozděluje přímo mezi studenty finanční prostředky dříve určené kolejím. Objem financí pro jednotlivé vysoké školy ministerstvo vypočítává na základě počtu studentů, kteří splňují určitá kritéria, mezi jinými i podmínku „prvního studia“. Na VŠE šlo přibližně o 13 milionů korun. Peníze od státu pak dále mezi studenty rozděluje sama vysoká škola, a to podle kritérií zahrnutých v jejím stipendijním řádu. Tato kritéria se musí shodovat s podmínkami ministerstva až na jedinou výjimku – právě podmínku „prvního studia“. Jestli ji tedy vysoká škola převezme do svého stipendijní řádu ve stejné podobě jako ministerstvo, záleží na ní. Například Karlova univerzita má podmínku „prvního studia“ nastavenu benevolentněji. „Ukázalo se, že tato podmínka znamená řadu problémů při aplikaci, a proto reprezentace vysokých škol požádaly o její zrušení. Ministerstvo to akceptovalo,“ vysvětluje Josef Beneš, ředitel odboru vysokých škol na MŠMT. Vysoká škola ekonomická však přijala podmínky ministerstva beze změn. „V praxi to znamená, že ubytovací stipendium dostane právě ten student naší školy, na kterého ministerstvo poskytne škole peníze,“ vysvětluje vedoucí pedagogického oddělení Anna Fryčová. Stipendijní řád v současném znění schválil Akademický senát VŠE v květnu 2005.

Ministerstvo školství však plánuje podmínku „prvního studia“ v nejbližší době zmírnit. Podle návrhu dokumentu Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám, který projednávalo 21. února, by ministerstvo při výpočtu objemu peněz jednotlivým školám již „(…) nepřihlíželo ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku,“ cituje návrh Jiří Dobíšek z odboru vysokého školství MŠMT. V době uzávěrky Studentského listu byl návrh již projednán orgány ministerstva a čekal na podpis ministryně školství Petry Buzkové (aktuální vývoj najdete na https://www.ilist.cz). Zda nová kritéria přijme i Vysoká škola ekonomická, bude záležet na jejím akademickém senátu.

Rozhoduje zápis v SIMS

Mnoho z přibližně tisícovky zamítnutých studentů si na současnou podobu kritérií stěžuje. „Přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu (MU) v Brně jsem absolvoval v květnu 2003, na VŠE v Praze v červnu 2003. Bohužel, zápis na MU v Brně se konal ještě před oznámením výsledků VŠE, proto jsem se také na Masarykovu univerzitu zapsal,“ uvádí Michal z Fakulty financí a účetnictví ve svém odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia. I jeho žádost o ubytovací stipendium byla zamítnuta z důvodu „není první studium“. Škola i ministerstvo čerpá informace o studentech z databáze Sdružených informací z matrik studentů (SIMS), kterou vede podle zákona o vysokých školách ministerstvo školství a jsou v ní sdružována data z matrik studentů jednotlivých vysokých škol. „Na stipendium má nárok jen ten student, který má v SIMS pouze jeden záznam o studiu,“ vysvětluje Anna Fryčová. Podle ní je v současné době jedinou možností, jak se úspěšně proti nepřidělení stipendia odvolat, docílit výmazu záznamu o studiu ze SIMS, který některá vysoká škola provedla neoprávněně. Pokud by byla poskytnuta stipendia i všem 998 studentům nestudujícím „první studium“ při stejném objemu rozdělovaných prostředků, snížila by se částka stipendia na tři měsíce ze současných 2560 na 2151 korun. Měsíčně by se tedy dotovaným studentům bydlení prodražilo o 136 korun.

Článek 5 Stipendijního řádu VŠE
Ubytovací stipendium je přiznáno rektorem studentům, kteří splňují následující podmínky:
• jsou studenty bakalářského, magisterského, nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia,
• studují v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupili z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium jim bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
• nepřekročili standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
• jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby bez státní příslušnosti s povoleným trvalým pobytem v ČR, nebo jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo kteří jsou rodinnými příslušníky takové osoby (manžel/ka, dítě), a nebylo mu přiznáno stipendium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 91 odst. 5 zákona, s výjimkou stipendia pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol,
• nemají místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy nebo v okrese, v němž je místo jejich studia.

Mohlo by tě zajímat: