Novinka ve výběrovém řízení ke studiu v zahraničí

19. 3. 2002 | | Nezařazené

Mezi základní priority internacionalizace VŠE patří internacionalizace vzdělávání, spojená s úsilím o zvyšování počtu studentů VŠE studujících na zahraničních vysokých školách. Ráda bych v tomto příspěvku zmínila novinku, spojenou s vysíláním studentů VŠE ke studiu do zahraničí.

Mezi základní priority internacionalizace VŠE patří internacionalizace vzdělávání, spojená s úsilím o zvyšování počtu studentů VŠE studujících na zahraničních vysokých školách. Ráda bych v tomto příspěvku zmínila novinku, spojenou s vysíláním studentů VŠE ke studiu do zahraničí…

Počet studentů, které vysíláme na partnerské zahraniční vysoké školy se zvyšuje z pěti v roce 1993 až na 172 studentů v roce 2001 (tato čísla se týkají jen studentů prvních dvou stupňů studia, tj. nezahrnují studenty doktorského studia). Pokud se podíváme na právě probíhající akademický rok 2001/2002, v něm vysíláme do zahraničí 202 studentů. V roce 2001 jsme uzavřeli dohody o studiu našich studentů na University of Calgary (Kanada), University of Otago (Nový Zéland), Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Administración (Chile), Jönkoping University, International Business School (Švédsko) a Budapest University of Economic Sciences and Public Administration (Maďarsko). Na rozdíl od řady jiných vysokých škol v ČR je zájem našich studentů o studium v zahraničí značný a přes rostoucí nabídku zahraničních studijních pobytů nelze v současnosti poptávku všech studentů uspokojit. V takové situaci musíme uskutečňovat výběrová řízení.

V minulosti se osvědčilo dvoukolové výběrové řízení. První kolo představovalo bodové ohodnocení čtyř kriterií: studijních výsledků (váha v celkovém hodnocení 50 %), úrovně znalosti jazyka (20 %), účasti na výuce odborného předmětu v cizím jazyce na VŠE (váha 20 %) a účasti v tzv. „buddy systému“ (váha 10 %). Podrobněji o prvním kole výběrového řízení viz nb.vse.cz/ozs/vyber.html. Pro každou školu bylo na základě získaných bodů stanoveno pořadí studentů, kteří se na ni hlásili. Do druhého kola – ústního pohovoru – postoupili uchazeči na základě klíče tři uchazeči na jedno místo nabízené na dané zahraniční škole. Při ústním pohovoru uchazeč prezentoval své představy o zahraničním studijním pobytu v příslušném jazyce a odpovídal na dotazy členů komise. Ta byla čtyř- až pětičlenná a tvořili ji zpravidla proděkan pro zahraniční vztahy, proděkan pro pedagogiku, pedagog z příslušné jazykové katedry a pracovnice Oddělení zahraničních styků (OZS), popřípadě učitel VŠE vyučující v cizím jazyce. Výsledkem práce komise bylo doporučené pořadí uchazečů, zohledňující bodové ohodnocení prvního kola a ústní pohovor. Doporučená pořadí byla projednána grémiem proděkanů pro zahraniční vztahy všech fakult s přihlédnutím k dohodnutým počtům míst na jednotlivých zahraničních školách. Uchazeči byli co nejdříve informování o výsledku výběrového řízení na nástěnce a na webových stránkách OZS.

V loňském roce se ukázalo, že při zvyšujícím se počtu nabídek studia v zahraničí, a tedy rostoucím počtu uchazečů, již z kapacitních důvodů nebude možné pokračovat ve stávající podobě druhého kola výběrového řízení. Jen pro představu: ústního pohovoru pro akademický rok 2001/2002 se v březnu 2001 účastnilo 279 studentů, z nichž se většina hlásila na dvě školy a účastnila se proto dvou pohovorů. Pracovalo 21 komisí, což představovalo přibližně 336 hodin zapojení všech výše uvedených proděkanů, pedagogů a pracovnic OZS. Při vědomí skutečnosti, že osobní kontakt s uchazečem je nenahraditelný, ale současně čas pracovníků školy je vzácným ekonomických statkem, se grémium proděkanů začalo zabývat alternativami druhého kola výběrového řízení.

Po jednání se zástupkyní vedoucího Katedry psychologie a sociologie řízení (KPSŘ) jsme se rozhodli pro psychologický test, který by umožnil zjistit psychologicko-osobnostní charakteristiky studentů a jejich větší či menší schopnost studovat v zahraničí. Předpoklady, důležité pro studium v zahraničí, které by test pomohl u uchazečů zjistit, byly identifikovány na brainstormingu, kterého se na podzim 2001 účastnilo 17 studentů VŠE, kteří již v minulosti byli školou ke studiu v zahraničí vysláni. Následovala náročná práce skupiny učitelů KPSŘ VŠE, která vyústila v představu o struktuře testu. Ten byl měl zjišťovat intelektuální, osobnostní, znalostní a komunikační dispozice studenta.

V průběhu přípravy testů bylo s vedoucími kateder jazyků na VŠE jednáno o míře prověřování jazykových znalostí ve druhém kole výběrového řízení. Bylo dohodnuto, že úroveň jazykových znalostí nebude prověřována u studentů, kteří prokáží v prvním kole jazykové znalosti prověřené bakalářskou zkouškou VŠE s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“ nebo některou z uznávaných zkoušek, jejichž seznam lze nalézt na nb.vse.cz/ozs/vyber.html.

Začátkem února 2002 představila doc. Eva Bedrnová z KPSŘ na rozšířeném jednání proděkanů pro zahraniční vztahy, kterého se účastnili zástupci studentů z Akademického senátu VŠE a kateder jazyků VŠE, projekt testování osobnostních předpokladů ke studiu v zahraničí. Bylo dohodnuto, že tento test bude použit již pro výběrové řízení ke studiu v zahraničí v akademickém roce 2002/03. Test bude obsahovat přibližně 300 otázek, které budou zaměřeny na posuzování intelektu studenta, jeho osobnostních a komunikačních dispozic a odolnosti vůči zátěži. Současně bude test obsahovat otázky znalostní zaměřené na všeobecné informace, informace o České republice a o Vysoké škole ekonomické. Váha prvního i druhého kola výběrového řízení bude stejná.

Výsledky obou kol se sečtou a bude stanoveno pořadí pro každou zahraniční školu, které projedná grémium proděkanů pro zahraniční vztahy. Výsledky budou co nejdříve sděleny studentům prostřednictvím internetových stránek a nástěnky OZS.

Druhé kolo výběrového řízení v nové podobě proběhne v pátek 22. března od 10.00 do 13.00 hod. v Nové aule VŠE. Ve výjimečných případech uvažujeme o druhém termínu testu, který připadá v úvahu velmi brzy po uvedeném datu, pravděpodobně o víkendu, neboť jsme dohodami s partnerskými školami vázáni sdělit počátkem dubna jména vybraných studentů.

V období mezi 22. únorem a 22. březnem proběhnou ústní přezkoušení z cizích jazyků u těch uchazečů, kteří neprokáží požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka (viz výše), a to na příslušných katedrách cizích jazyků. Za tento typ přezkoušení nebude student bodově zvýhodněn.

Věřím, že studenti pochopí důvody, vedoucí k nahrazení osobního pohovoru psychologickým testem, ocení jeho přednosti a budou k administrátorům nově pojatého druhého kola výběrového řízení tolerantní. Všichni, kteří se zahraničními vztahy na úrovni školy nebo fakult zabýváme, máme zájem na tom, aby počet studentů vysílaných ke studiu v zahraničí rostl, aby školu reprezentovali výborní studenti a aby jejich výběr byl co nejobjektivnější.

Přeji všem, kteří se přihlásili na semestrální studium v zahraničí, hodně štěstí.

doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.
prorektorka pro zahraniční vztahy

Mohlo by tě zajímat: