Výtah ze zápisu z řádného zasedání Akademického senátu 26. září 2005

5. 11. 2005 | | Nezařazené

Předseda AS VŠE Pichanič reagoval na dopis Ing. Miroslava Ševčíka ml., který byl adresován členům senátu. M. Ševčík v něm reaguje na ukončení magisterského studia senátora Ing. Petra Mazoucha a zpochybňuje platnost jeho mandátu v AS VŠE. Senátor Mazouch byl zvolen do AS VŠE v době, kdy byl studentem magisterského studijního programu. Ing. Ševčík se dotazuje, zda je možné, aby v jeden den bylo řádně ukončeno studium na magisterském stupni a zároveň ve stejný den vzniklo členství v akademické obci v důsledku zápisu do doktorského studia.

24/1 Kontrola úkolů z minulého zasedání – předseda AS VŠE

Předseda AS VŠE Pichanič informoval senátory o tom, že na dnešním zasedání měly být projednány a schváleny změny Statutu VŠE a VJŘ AS VŠE. Vzhledem k situaci týkající se mandátů některých senátorů byl po dohodě s předsedkyní legislativní komise dr. Polákovou tento bod prozatím odsunut na pozdější zasedání AS VŠE.

Předseda Pichanič dále informoval senátory o ukončení členství Ing. Miroslava Ševčíka ml. v akademické obci řádným ukončením studia ke dni 6. 9. 2005, čímž mu zanikl mandát v AS VŠE. Členství v senátu dále zaniklo i senátorce Ing. Lucii Duškové, která oznámila, že rezignuje na svůj mandát. (…)

24/3 Projednání situace mandátu senátora Mazoucha – reakce na dopis M. Ševčíka – předseda AS VŠE

Předseda AS VŠE Pichanič reagoval na dopis Ing. Miroslava Ševčíka ml., který byl adresován členům senátu. M. Ševčík v něm reaguje na ukončení magisterského studia senátora Ing. Petra Mazoucha a zpochybňuje platnost jeho mandátu v AS VŠE. Senátor Mazouch byl zvolen do AS VŠE v době, kdy byl studentem magisterského studijního programu.

Dne 20. 9. 2005 obhájením diplomové práce vykonal Ing. Mazouch poslední část státní zkoušky předepsané na závěr studia. Téhož dne se dostavil na přijímací zkoušky do doktorského studia na stejné fakultě (FIS), které úspěšně složil. Ještě téhož dne obdržel rozhodnutí o přijetí do doktorského studia a do studia se dne 20. 9. 2005 rovněž zapsal.

Ing. Ševčík se dotazuje, zda je možné, aby v jeden den bylo řádně ukončeno studium na magisterském stupni a zároveň ve stejný den vzniklo členství v akademické obci v důsledku zápisu do doktorského studia. Další otázka zní, zda senátoru Mazouchovi ukončením řádného studia na magisterském programu zanikl mandát senátora AS VŠE v důsledku zániku členství v akademické obci FIS VŠE dne 20. 9. 2005 anebo zda mandát má i nadále platnost na základě výsledků původních voleb do AS VŠE z dubna roku 2003.

Podle Ing. Ševčíka zákon o VŠ neřeší přechod mandátu člena AS při ukončení různých typů studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský) – ze zákona lze však přesně dovodit, že mandát člena akademického senátu je vázán na členství v akademické obci, členem akademické obce je (také) student vysoké školy, tj. osoba, která byla zapsána ke studiu do doby ukončení studia (§55 ZOVŠ). Domnívá se tedy, že pokud kolega Mazouch studium ukončil, zanikl kolegovi Mazouchovi mandát bez ohledu na jakékoliv další skutečnosti – tj. jeho mandát je vázán na typ studijního programu, ve kterém byl zvolen coby zástupce. Podle zákona o vysokých školách (§ 44) se vysokoškolské vzdělání získává zásadně studiem v rámci studijních programů, přičemž studium ve studijním programu se řádně ukončuje dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její poslední část (§ 55 odst. 1). Podle Ing. M. Ševčíka ml. proto není mandát Ing. Petra Mazoucha v AS VŠE platný.

Předsedkyně LK dr. Poláková informovala senátory o tom, že položila předběžnou otázku JUDr. Hauptmannové z pedagogického odd. VŠE, která říká, že takovouto kontinuitu v mandátu AS VŠE, jaká nastala u Ing. Mazoucha, lze přijmout.

Senátor Fischer reagoval na dopis Ing. Ševčíka s tím, že konáním obhajoby senátora Mazoucha dne 20. 9. 2005 nebyl porušen harmonogram výuky a zkoušek, jak tvrdí M. Ševčík v dopise. Úvahy o neplatnosti obhajoby jsou tedy irelevantní. Katedrou byly vypsány 2 termíny pro obhajoby diplomových prací, a to 15. a 20. 9. 2005, v souladu s harmonogramem výuky a zkoušek pro ZS 2005/06, kdy je stanovení termínů konání SZZ výlučně v pravomoci jednotlivých děkanů fakult. Dne 15. 9. obhajovali čtyři studenti, dne 20. 9. dva. Dále informoval, že student, který skládá přijímačky na doktorské studium, má možnost se ve stejný den i zapsat do doktorského studia, čehož využila řada dalších čerstvých doktorandů FIS. Senátor Fischer dále uvedl, že si nechal zpracovat právní posudek od JUDr. Mgr. Jana Wintra z Právnické fakulty UK, kde je zdůvodněno, proč Ing. Mazouchovi členství v ak. obci nezaniklo.

M. Ševčík uvedl, že ohledně harmonogramu vycházel z informací umístěných na webu fakulty, jednalo se podle něj v případě Ing. Mazoucha o zcela účelovou výjimku v udělení termínu pro konání obhajoby. Ve Statutu VŠE je uvedeno, že zkouškové období je výlučně v kompetenci rektora, není zde řečeno nic o děkanech. Jediným vykladačem práva je soud, proto nemá cenu žádat žádné posudky apod. On by raději zvolil takové řešení, které nebude zpochybňovat volbu rektora, ať už jím bude zvolen kdokoli. Právnická fakulta vždy říká, že vysoké školy ani fakulty se neřídí OSŘ, vychází pouze ze zákona o VŠ. Proto je udiven, že v posudku Ing. Fischera z Právnické fakulty UK se hovoří o OSŘ.

Předsedkyně LK Poláková doporučila senátu, aby apeloval na fakultní AS, že je jejich zodpovědností kontrolovat, zda má fakulta své zástupce v univerzitním senátu. Předsednictvo AS VŠE by mělo oficiálně naformulovat stejné otázky, které formuloval Ing. Fischer pro účely právnického posudku a požádat o stanovisko právní oddělení VŠE.

Senátor Gažo uvedl, že se mu nelíbí tento přístup, abychom se ptali pouze právního oddělení VŠE – on sám bude mít během tohoto týdne stanovisko legislativní komise SK RVŠ, která je podle jeho telefonického rozhovoru s předsedou SK RVŠ Mgr. Nantlem jednoznačně názoru, že v tomto případě se uplatňuje zákon logické vteřiny. Právní názory na věc se různí a je zde možnost např. dodatečného napadnutí volby kandidáta na funkci rektora.

Senátor Fischer se obrátil telefonicky na paní dr. Koťátkovou z MŠMT, která mu řekla, že vše je stanoveno ve Statutu VŠE a VJŘ AS VŠE a že ministerstvo k tomuto problému nehodlá zaujímat stanovisko.

Senátorka Neumaierová uvedla, že není právník, ale z jejího pohledu jde principiálně o tutéž věc u všech tří senátorů (Ševčík, Dušková, Mazouch).

Senátorka Vančurová je názoru, že jediné čisté řešení má v současné době v rukou senátor Mazouch a jiné čisté řešení neexistuje.

Senátor JUDr. Spirit uvedl, že z právního hlediska počítání lhůt není podle něj možné, aby byl student ve stejném dni zároveň ještě studentem magisterského studijního programu a zároveň už i studentem doktorského programu. Pokud student končí studium, je mu toto ukončeno ve 24.00 hod. Pokud týž den, kdy dělal státníci a studium ukončil, dělá zároveň přijímací zkoušku na doktorské studium, je přijat nejdříve až ode dne následujícího.

Senátor Janhuba zdůraznil, že nás čekají rektorské volby a přimlouval by se za to, aby se všem měřilo stejně, mandát by se měl obnovit volbami nebo náhradníkem, aby nebyla volba rektora případně napadnutelná.

Senátor Mazouch uvedl, že chtěl studium ukončit již v červnu, nakonec to nestihl, takže složil pouze SZZ z hlavní specializace. Domníval se, že bude dále mít mandát i pokud bude mít proluku mezi ukončením magisterského studia a zápisem do studia doktorského. V tento okamžik se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí domnívá, že nepřestal být členem AS VŠE.

Senátoři dále v diskusi vystoupili k otázce platnosti mandátu senátorů, kteří během výkonu mandátu jeden den ukončili bakalářské studium a druhý den se zapsali ke studiu navazujícímu magisterskému. Mandát těchto senátorů nikdo z vystupujících nezpochybnil.

Předseda AS VŠE navrhl, že předsednictvo AS VŠE oficiálně vznese dotaz na paní dr. Hauptmannovou, aby požádala případně o názor MŠMT, a dále požádá o právní názor Mgr. Eislerovou z právního oddělení VŠE. Mandát senátoru Mazouchovi nemůže AS VŠE jako takový vzít, je třeba mít závazné stanovisko VŠE, případně MŠMT.

Senátorka Poláková se domnívá, že právní oddělení by mělo senátu poskytovat tyto služby automaticky. Myslí si, že kontinuita mandátu Ing. Mazoucha tu je, ale ptá se ho, zda by byl ochoten uvažovat o rezignaci z toho důvodu, že by mohla být napadnuta volba rektora.
Senátor Mazouch uvedl, že si ponechá lhůtu na rozmyšlenou.

Předseda AS VŠE navrhl usnesení AS VŠE:

„AS VŠE pověřuje předsedu senátu Pichaniče, aby požádal JUDr. Hauptmannovou z Pedagogického odd. VŠE a Mgr. Eislerovou z Právního odd. VŠE o závazná stanoviska k platnosti mandátu Ing.Petra Mazoucha v AS VŠE.“

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Ing. Rosický navrhl usnesení AS VŠE:

„Předseda volební komise Ing. Fischer prověří mandáty studentských i učitelských senátorů. Bude informovat o výsledcích v nejkratší možné době. Na základě toho předseda AS VŠE zjistí na MŠMT možnost posunu termínu volby kandidáta na funkci rektoraVŠE.“

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

Mohlo by tě zajímat: