Výtah ze zápisu z řádného zasedání Akademického senátu 31. října 2005

5. 11. 2005 | | Nezařazené

Ing. Fischer informoval o tom, že úkol prověřit platnost mandátů členů AS VŠE, který na minulém zasedání dostal, hned druhý den splnil. Napsal několik dopisů na osobní a na pedagogické oddělení VŠE. Učitelé byli prověřeni z hlediska nepřetržitého trvání jejich pracovního poměru v době členství v AS VŠE a všechny jejich mandáty jsou v pořádku. U studentských senátorů byl zjištěn jeden neplatný mandát, a to u Richarda Gaža z FNH.

25/1 Přivítání nových senátorů

Předseda AS VŠE Pichanič přivítal senátory na mimořádném zasedání a požádal dva nové zástupce v AS VŠE, aby se krátce představili.

Nově zvoleným senátorem v doplňovacích volbách za FNH v učitelské části se stal doc. Martin Kovář, který již třináct let působí na FNH VŠE a je zároveň vedoucím Ústavu světových dějin na FF UK.

Dalším novým senátorem je David Rác, student 5. ročníku FPH, hl. spec. management, vedl. spec. marketing. Senátorem se stal poté, co jako náhradník nastoupil do AS VŠE za Lucii Duškovou, která na svůj mandát v AS VŠE na minulém zasedání rezignovala.

5/3 Stav aktuálních mandátů zástupců v AS VŠE na fakultách – Ing. Fischer

Ing. Fischer informoval o tom, že úkol prověřit platnost mandátů členů AS VŠE, který na minulém zasedání dostal, hned druhý den splnil. Napsal několik dopisů na osobní a na pedagogické oddělení VŠE. Učitelé byli prověřeni z hlediska nepřetržitého trvání jejich pracovního poměru v době členství v AS VŠE a všechny jejich mandáty jsou v pořádku. U studentských senátorů byl zjištěn jeden neplatný mandát, a to u Richarda Gaža z FNH, který měl přerušené studium v době od 16. 1. 2004 do 8. 2. 2004. Ing. Fischer o tom informoval předsednictvo AS VŠE a s předsedou Pichaničem navštívil studijní oddělení FNH. Zde chtěli prověřit, zdali jsou stále ještě dva náhradníci do studentské části za FNH studenty FNH. Studijní oddělení FNH odmítlo na příkaz tajemnice FNH tuto informaci sdělit. Obrátili se proto na pedagogické oddělení, kde jim bylo sděleno, že oba náhradníci již úspěšně ukončili studium. Operativně se proto sešlo předsednictvo AS VŠE, které vyhlásilo doplňovací volby do AS VŠE za FNH ve studentské části. Jejich první dvě kola byla neplatná, jelikož nebylo dosaženo potřebného kvóra účasti. Třetí kolo se koná ve dnech 1. a 2. 11. 2005. Naprosto shodná časová situace je i na FFÚ, kde rovněž probíhají doplňovací volby do AS VŠE ve studentské části.

Předseda Pichanič dále informoval senátory, že rovněž on splnil úkol z minulého zasedání a písemně požádal o stanoviska k platnosti mandátu senátora Ing. Mazoucha. O stanovisko požádal zástupkyni vedoucí pedagogického oddělení JUDr. Hauptmanovou, v jejíž kompetenci jsou právní záležitosti související se studiem. Dále požádal o stanovisko vedoucí právního oddělení VŠE Mgr. Eislerovou, která po konzultaci na MŠMT shledala mandát Ing. Mazoucha rovněž platným. Stanoviska dr. Hauptmannové a Mgr. Eislerové obdržel doc. Pichanič písemně a budou přílohou tohoto zápisu.

25/7 Různé

AS VŠE ukládá senátorovu Eybergerovi úkol aktualizovat seznam členů AS VŠE na webových stránkách, včetně aktualizace hromadných rozesílacích e-mailových adres senátu.
Senátor Fischer důrazně požádal o povinnost senátorů nahlásit veškeré změny související s platností jejich mandátu předsedovi AS VŠE neprodleně po nastání takové skutečnosti. Dále navrhuje, aby tato povinnost byla předmětem projednávání změn VJŘ AS VŠE.

Senátor Fischer jako předseda Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora podal stručnou informaci o plánovaném průběhu příštího zasedání jehož jediným bodem je volba kandidáta na funkci rektora VŠE: Koná se veřejné zasedání AS VŠE. Přijdou všichni 4 kandidáti, vylosují si pořadí. Každý člen může položit každému kandidátovi max. 2 dotazy, na odpověď má každý max. 2 minuty. Hosté nemají možnost do diskuse zasáhnout. Po zodpovězení všech dotazů dojde k vyloučení veřejnosti. Vyloučeni budou všichni, kdo nejsou členy AS VŠE. Prostřednictvím svého senátora může položit dotaz i každý člen ak. obce – dotaz musí pokládat člen senátu.

AS VŠE ukládá Volební komisi zpracovat průběh příštího zasedání včetně postupu Volby kandidáta na funkci rektora podle VJŘ a poslat jej všem senátorům a všem kandidátům.

Mohlo by tě zajímat: