Zdravotně handicapovaní na VŠE

9. 4. 2002 | | Studentský život

Zdravotně handicapovaných studentů na VŠE v současné době není mnoho. Jejich život na naší škole je však pro ně v současnosti mnohem snesitelnější než před několika lety. Při rekonstrukcích učeben a plánovaných výstavbách jsou jejich potřeby zohledňovány již zcela automaticky.

Zdravotně handicapovaných studentů na VŠE v současné době není mnoho. Jejich život na naší škole je však pro ně v současnosti mnohem snesitelnější než před několika lety. V hlavní budově VŠE je vybudována bezbariérová trasa a přístupy do učeben včetně výtahů. Při rekonstrukcích učeben a plánovaných výstavbách jsou jejich potřeby zohledňovány již zcela automaticky. Tato opatření jsou směřována především k řešení problémů postižených s omezenou možností pohybovat se.

Speciální studijní programy pro jinak zdravotně handicapované studenty, se kterými je možné se setkat na některých českých univerzitách, VŠE zatím nemá a ani o nich neuvažuje. Studium hluchých nebo slepých uchazečů je tak v současnosti velmi obtížné, není však zcela vyloučené. Škola k takovýmto adeptům přistupuje individuálně v závislosti na druhu a míře postižení: „Při letošních přijímacích zkouškách jsme například zrakově postiženému uchazeči po vylosování variant zvětšovali zadání. S jiným uchazečem, který je slepý, ale uvažuje o studiu na naší škole, jsme řešili možnost, jak přečíst zadání písemky. To bychom oscannovali a uchazeč by si je pomocí svého zařízení přečetl hmatem na jeho vlastním zařízení připojeném k notebooku. Individuálně je řešena také případná úprava podmínek při zkoušení a účasti na výuce,“ vysvětluje prorektorka pro pedagogiku doc. Dana Zadražilová.

V současné době studuje na VŠE asi šest studentů s vážnějším postižením. Podle vedoucí pedagogického oddělení Anny Fryčové se jedná především o tělesná postižení spojená s omezenou mobilitou studentů. Sama vzpomíná na jednoho zcela nevidomého studenta: „Osobně jsem ho vyučovala, studium zde zvládl bez větších obtíží. Bylo to však dáno především jeho mimořádnými schopnostmi a pamětí.“ Obecně lze říci, že se škola snaží přinést postiženým studentům maximální množství úlev. Podle doc. Zadražilové umožňují fakulty studentům se zdravotními handicapy např. individuální sestavení rozvrhů. Ke zdravotním postižením se také přihlíží při vyřizování žádostí o ubytování na kolejích. Centrum tělesné výchovy a sportu nabízí handicapovaným účast ve výuce tělesné výchovy v  rámci specializovaných hodin podle míry zdravotního oslabení po celou dobu jejich studia. Letos jedou s těmito studenty i na hory – lyžování je umožněno pomocí speciálního vybavení.

Po stránce technického zabezpečení života postižených ve škole je věnována pozornost taktéž především tělesně imobilním studentům. Před několika lety došlo k výstavbě výtahu ve Staré budově a montáži několika plošin pro vozíčkáře. Realizace těchto akcí byla ztížena tím, že budova školy je chráněna jako funkcionalistická památka. Zdlouhavé spory s památkáři se však podařilo vyřešit a výstavba mohla být provedena. Celá tato investiční akce stála přibližně 5 300 000 Kč, z toho tři posuvné plošiny vyšly na 1 500 000 Kč. Jediný problém s mobilitou vozíčkářů zůstává při jejich přesunu z Nové budovy do menzy v Italské. Ta je sama o sobě také bezbariérová, ale schodiště v prostoru mezi oběma budovami není pro potřeby postižených nijak upraveno. Tělesně postižení studenti, kteří ji chtějí navštěvovat, jsou proto zatím odkázáni na pomoc kolemjdoucích: „Technické řešení tohoto schodiště bohužel neumožňuje montáž plošiny. Tento problém bude vyřešen až výstavbou Rajské budovy, která bude s menzou spojena zcela jiným způsobem a tedy bezbariérově,“ uvádí k problému vedoucí investičního oddělení Ing. Milena Petrasová.

K projektu Rajské budovy již bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době se čeká na stavební povolení. Škola by dále měla na výstavbu tento rok získat slibované finanční prostředky od ministerstva školství. Podle Ing. Jiřího Kříže, kvestora VŠE, budou i při realizaci tohoto nového objektu, stejně jako u všech nových investičních akcí nebo rekonstrukcí, již plně zohledněny potřeby imobilních osob.

Mezi další kroky usnadňující život postižených patří například bezbariérový nájezd do Nové budovy, vyhrazená parkovací stání v prostoru za Starou aulou a úprava některých toalet. Ty jsou přístupné pro vozíčkáře i v prostorách knihovny a Nové auly, která je v provozu od roku 1998. Také nedávno dokončená rekonstrukce Rooseveltovy koleje s sebou přinesla samostatný bezbariérový vchod a dva pokoje pro imobilní. Ani v tomto případě se škola nesetkala s pochopením památkářů, spory s nimi však naštěstí i zde byly úspěšně vyřešeny.

Mohlo by tě zajímat: