Nejlepší studentské práce škola oceňuje

16. 3. 2005 | | Zprávy ze školy

Studentskou vědu podporuje VŠE celoškolní soutěží ESOP i dalšími motivačními soutěžemi na úrovni fakult. Centrum evropských studií navíc umožňuje odevzdávat práce v jiném než českém jazyce. Celoškolní soutěž ESOP (Excelentní studentské odborné práce) vyhlašuje každý rok prorektor pro vědu a výzkum doc. Jiří Patočka.

Studentskou vědu podporuje VŠE celoškolní soutěží ESOP i dalšími motivačními soutěžemi na úrovni fakult. Centrum evropských studií navíc umožňuje odevzdávat práce v jiném než českém jazyce.

Celoškolní soutěž ESOP (Excelentní studentské odborné práce) vyhlašuje každý rok prorektor pro vědu a výzkum doc. Jiří Patočka. V prvním kole navrhují fakulty k ocenění své nejlepší studenty. „Kritéria si stanovují jednotlivé fakulty samy. Fakulta informatiky musí mít jiná kritéria než například humanitně zaměřená Fakulta mezinárodních vztahů. Jedině tak můžeme zajistit srovnatelnost,“ říká prorektor Patočka.

Vybrané práce posuzuje pak celoškolní komise odborníků, některých proděkanů a zástupců z praxe. Každá z fakult vybírá maximálně tři bakalářské, pět seminárních a tři až sedm diplomových prací. Výsledný počet oceněných prací závisí na rozhodnutí komise. „Důraz je kladen především na kvalitu. Lze připustit i případ, že bude oceněna jen jedna práce,“ vysvětlil Patočka. Oceněné seminární práce jsou nakonec ještě publikovány ve zvláštním čísle časopisu Acta Oeconomica Pragensia.

Vedle celoškolního kola ESOP probíhají i soutěže na jednotlivých fakultách. Fakulta podnikohospodářská (FPH) organizuje tzv. fakultní kolo této soutěže. Se svou diplomovou prací se ale mohou přihlásit pouze studenti, kteří již ukončili studium. Nejlepší práce vybírá tříčlenná komise schválená kolegiem děkana fakulty. Tři nejkvalitnější diplomové a pět seminárních prací postupují do celoškolního kola soutěže ESOP. Další tři nejlepší diplomové i prezentované seminární práce odměňuje děkan FPH částkou tisíc korun. Postupující seminární práce jsou navíc oceněny částkou pěti set korun, podmínkou pro získání odměny je však jejich ústní prezentování.

Fakulty mají také vlastní soutěže

Soutěž Garyho S. Beckera o nejlepší bakalářské, seminární a jiné práce obdobného rozsahu vypisuje děkan Fakulty národohospodářské od roku 1996. Do soutěže se může přihlásit každý, kdo obhájil bakalářskou práci na výbornou, v ostatních případech s doporučením školitele. Do závěrečného kola vybírá komise maximálně deset prací. Odměny mají formu mimořádného stipendia nebo cen, které věnuje Liberální institut.

Na aktuální otázky Evropské unie je zaměřena soutěž, kterou každoročně vypisuje Centrum evropských studií. Zvláštní kategorii tvoří práce napsané v některém z evropských jazyků. Částky pro první tři vítězné práce jsou odstupňovány, první cena se pohybuje mezi 2500 až 5000 korunami.

Informatici sázejí na studijní výsledky

Jiný způsob motivace studentů zvolili na katedře informačních technologií. Týká se studentů oboru Informatika a hlavní specializace Informační technologie. Na základě studijních výsledků je vyhodnoceno z každého ročníku pět nejlepších studentů, kteří jsou oceněni na slavnostním shromáždění. Tito studenti jsou pak zváni na schůzky s vedením a učiteli katedry, mohou být vybráni na místa pomocných vědeckých sil nebo se zúčastnit odborných stáží.

Názor, že při vyhlašování fakultních a zároveň jedné celoškolní soutěže dochází ke zbytečné duplicitě, prorektor pro vědu Patočka odmítá. „Každá fakulta má svůj vlastní profil a svou vlastní metodologii vědecké práce. Je schopna ocenit v užším rámci to, co považuje za vhodné,“ vysvětluje Patočka.

Podmínky soutěží a termíny odevzdávání najdete na http://www.vse.cz/veda/esop.php a na internetových stránkách jednotlivých fakult a kateder.

Mohlo by vás zajímat: