Zasedl celoškolský senát. Pravděpodobně dojde ke změnám u státních závěrečných zkoušek

22. 5. 2023 | | Zprávy ze školy AS VŠE, Akademický senát VŠE

V pondělí 22. května se sešel Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Zasedání proběhlo od 13:00 v místnosti NB 169 a vy jste měli možnost ho s iListem sledovat živě.

Program dnešního zasedání:

1. Změna Studijního a zkušebního řádu VŠE
2. Dodatek ke smlouvě o zřízení práva stavby mezi VŠE, Traxial a.s. a Traxial-lithium s.r.o.
3. Různé

14:00 Předseda Stříteský ukončuje zasedání, další je plánované na 19. června.

13:56 Senátor Váňa se také ptá na instalované rámy, jestli by je nešlo využívat během zkouškového, aby nedocházelo k uzavírání školy během zkouškového. Rektor se o tomto však s policí bavil a tvrdí, že by to účinné bylo pouze ve chvíli, kdy by ostraha kontrolovala každé zavazadlo, batoh a tak dále. Rektor nicméně přiznává, že vzhledem ke stále častěji hlášeným bombám se bude muset řešit lepší využití rámů. Nicméně jsou tu i pedagogové, kteří například přijíždí automobily, tedy problematika využívání rámů je složitá.

13:53 Přistupuje se k projednání bodu různé. Rektor vysvětluje okolnosti etického kodexu, kdy se sice připravuje jeho změna, nicméně ještě není finální, pouze na něm v současnosti pracuje etická komise. Vyjadřuje se také k mimořádným událostem, které byly na VŠE hlášené minulý týden ve středu, čtvrtek a dokonce i pátek opět hlášené. „To, že to nemusí být řešení ve všech dnech stejné, je dáno tím, že záleží na tom, jak je oznámení formulováno, a jak rozhodne velitel zásahu, který má hlavní slovo,“ vysvětluje rektor. Velitel zásahu také nese zodpovědnost za toto rozhodnutí. „Není to tak, že policie nekoná. Není to tak jednoduché. Kroky se činí,“ tvrdí rektor a vyzývá k respektování práce policie a ostrahy.

Rektor se také vyjádřil k projednání odvolání Ševčíka. „Požádal jsem etickou komisi o vyjádření ve věci děkana Ševčíka a mám v této chvíli připravené i návrhy, které předložím sem senátu i fakultnímu senátu Národohospodářské fakulty.

13:48 Senát i přes diskuzi vzal vznik dodatku ke smlouvě o zřízení práva stavby mezi VŠE, Traxial a Traxial-lithium.

13:45 Předseda pouze zdůrazňuje, že by měla být ve smlouvě vyjednána lepší pozice pro školu. Nicméně kvestor tvrdí, že to bude neflexibilní pro stavební firmu a bude to pro ni znamenat komplikace. Stříteský se totiž obává, že by během dalších třiceti let mohlo dojít k tomu, že bude budova zcela vybydlená.

13:38 Předseda Stříteský má doplňující dotazy k návrhu, zda nebude docházet k žádným dalším převodům (v tuto chvíli totiž přechází právo stavby na developerskou společnost). Kvestor však odpovídá, že k převodu práva by již přecházet nemělo. Předseda Stříteský upřesňuje, že návrh smlouvy podle něj umožňuje nekontrolovatelné převody, stejný dotaz znovu pokládá místopředseda Vondráček, zda zůstane usnesení v tomto návrhu. To kvestor potvrzuje a zdůrazňuje, že ve smlouvě existuje ručení za závazky ze strany stavebníka (mateřské společnosti) ve prospěch vlastníka, tedy by němělo k nekontrolovatelným exitům docházet, protože VŠE by s takovým převodem musela opět souhlasit.

13:37 Finanční i legislativní komise vzaly stanovisko na vědomí.

13:35 Kvestor představuje nutnost dodatku ke smlouvěo zřízení práva stavby mezi VŠE, Traxial a Traxial-lithium a to zejména proto, že je smlouva již roky stará a je třeba zpřesnit podmínky nakládání s budovou a také úpravy valorizační doložky.

13:31 Dochází k hlasování o změně studijního a zkušebního řádu ekonomky, pro návrh je dvacet senátorů a návrh byl tak schválen.

13:29 Místopředseda senátu Vondráček se také dotázá na to, zda je již etický kodex změněný a jak je možné, že nebyl projednán. Nicméně rektor specifikuje, že se na dnešním zasedání jedná pouze o zakotvení faktu, že je třeba etický kodex dodržovat a nejedná se o jeho změnu.

13:22 Pokud by student chtěl studovat vedlejší specializaci nad rámec, teoreticky by tak z volných kreditů podle rektora mohl, ale prostor na to spíše nebude. Nad možností, zda praxe nebo vedlejší specializace se neuvažovalo, protože praxe je povinně součástí profesních oborů.

13:21 Senátor Nikerle se rektora tázá, zda bude možné pro magisterské profesní programy stále vedlejší specializaci studovat, pokud budou mít stále zájem.

13:20 Legislativní komise nemá ke změně žádné připomínky.

13:18 Etická komise doporučila změnu senátu k přijetí.

13:11 Rektor představuje první bod programu. „Po poměrně delší době diskuzí jsme došli ke shodě určité úpravy zejména státních závěrečných zkoušek,“ říká rektor Petr Dvořák. „Dohodli jsme se, že zrušíme svobodné zkoušky vedlejších specializací. Byla to forma, která určitým způsobem přezkušovala to, co už bylo jednou v rámci dílčích předmětů zkoušené a nebyl to způsob, který by odpovídal aktuální představě, jak by měly vypadat studijní programy,“ popisuje rektor. Měnit se bude i podoba státní závěrečné zkoušky. „Budeme propajovat obhajobu se státní závěrečnou zkouškou, větší důraz bude dán na závěrečnou práci a budeme více státní zkoušku orientovat na to, co bude obsahem závěrečné práce,“ vysvětluje rektor. Podle něj je tato praxe běžná v zahraničí a je to krok, který povede k většímu důrazu na práci. Bude tak také mnohem snazší poznat, jestli autor skutečně práci vykonával sám.

Další změnou je to, že magisterské profesní programy nebudou muset absolvovat vedlejší specializaci, protože je tam povinnost absolvování části studia praxí a pokud by tam byla zanechána i vedlejší specializace, kreditově by již nezbýval žádný prostor. Stanovuje se také povinnost u všech hodnocení uvádět kromě známek i body, u naprosté většiny předmětů však vyučující již nyní body zadávají.

„Nastupující ročníky od nového akademického roku jeli podle nového znění studijního a zkušebního řádu,“ pro stávající studenty se i po změně studijního řádu nic nezmění.

13:07 Zasedání je usnášeníschopné, ihned se přistupuje ke schválení programu dnešního zasedání.

13:02 Přeseda AS VŠE Marek Stříteský zahajuje zasedání.

Mohlo by tě zajímat: