AS FMV: Rezignace tří studentských senátorů a volba tajemníka

26. 11. 2015 | | Zprávy ze školy Obhajoba

Po online zasedáních z Akademického senátu (AS) VŠE, pro vás zprostředkováváme i zasedání z AS Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Na minulém zasedání senátu druhé fakulty byl zvolen nový děkan Josef Taušer poměrem 14 hlasů proti dvěma. Dva senátoři se hlasování zdrželi.

Dnešní zasedání začíná ve 13:00 v místnosti NB244. Jednání jsou přístupná veřejnosti. Fakultní senát se zabývá rozdělením rozpočtu a stížností od neúspěšného kandidáta do studentské kurie Aldara Tsybytkarova.

Student nebyl na jaře zvolen do studentské části senátu, skončil sedmý se 102 hlasy (zástupců z řad studetů je šest, jako poslední byl zvolený Jan Švec se 109 hlasy). Stal se tak prvním náhradníkem. Veronika Kadlecová, jedna ze studentských senátorek, ovšem ke konci června na svou funkci rezignovala. Nicméně se tak stalo v době, kdy Aldar Tsybytkarov již ukočil své bakalářské studium a do magisterského nebyl ještě zapsán. Do senátu tedy nastoupila Jana Stehlíková, druhá náhradnice.

Dnešní body programu zasedání AS FMV:

1. Projednání čerpání rozpočtu FMV k 31.10.2015

2. Stížnost studenta Bc. Aldara Tsybytkarova

3. Vytvoření pracovních skupin AS FMV

4. Různé

 

13:07 Zasedání začíná. Omluvení jsou Jana Poláková a Jindřich Henzl, který zároveň podává rezignaci k 31.12.2015.

13:10 Probírá se termín dalšího zasedání. Navrhuje se první týden v únoru na žádost nového děkana Taušera, jehož funkční období začíná prvního února.

13:12 Příští zasedání se bude konat 4. února 2016.

13:14 Termín zasedání se bude nejspíše měnit, čtyři ze senátorů se nemohou účastnit. Datum bude upřesněno později.

13:16 V bodu různé se očkává rezignace tří studentských senátorů.

13:17 Program dnešního zasedání byl odsouhlasen, přechází se k prvnímu bodu. Mluví proděkan Petr Štěpánek.

13:25 Proděkan mluví o čerpání prostředů a institucionální podpoře vědy.

13:29 Do konce roku se institucionální prostředky vyčerpají, pravděpodobně dojde i k jejich přečerpání.

Přechází se k projednání hlavního rozpočtu.

13:30 Některé katedry disponují rezervami, proděkan Štěpánek polemizuje, zda je stihnou do konce roku vyčerpat.

13:35 Ve sdílených prostředcích je nejmenší zůstatek ve fondu děkana, jehož součástí je i rezerva. Štěpánek to vysvětluje čerpáním odstupného pro zaměstnance, kteří tento rok fakultu opustili.

13:38 Štěpánek vidí problém fakulty v nerovnoměrném čerpání prostředků. Náklady by nakonec ale mohly být vyšší, než původně avizováno.

Z rozpočtu se například hradí výdaje za testování z matematiky, náklady ze zkoušek, kde se započítávají odměny pracovníkům z přijímacího řízení a propagační náklady.

13:43 Studentský senátor Vokálek se ptá, proč katedra anglického jazyka má vyšší náklady na zkoušení než ty ostatní.

13:44 Proděkan to vysvětluje zvýšenou prací při přípravě různých variant testů při příjimacích řízeních.

13:46 Předsedkyně Češková doplňuje, že jsou náklady ovlivněné odhadem za cenu testů, které by studenti skládali jinde.

13:47 Docent Kubálek má technickou poznámku, že počet variant na fakultě je nevyhodnotitelný.

13:47 Výdaje plynou i z toho, že každá z variant se může použít jen jednou a pak musí být zveřejněna.

13:52 Debatuje se o odměňování publikační činnosti.

13:55 Češková přesouvá debatu k hodnocení čerpání rozpočtu. Nikdo se nehlásí, hlasuje se tedy  o schválení materiálu hodnocení čerpání rozpočtu k 31.10.2015. Odhlasováno, všichni přítomní byli pro.

Přechází se k bodu dva – stížnosti studenta Aldara Tsybytkarova.

13:57 Češková přednáší jeho stížnosti. První je, že nebyl povolán do senátu jako první náhradník po rezignaci jedné ze studentek. Také se ohrazuje na nespravedlivé volby – především programy společných kandidátek – kvůli kterým se cítil během voleb znevýhodněn. Druhá stížnost byla ale promlčena.

13:59 Předsedkyně připomíná, že stejná situace se odehrála v celoškolském senátu, kdy mandát nezískal ani přímo zvolený student, ne jen náhradník.

Tsybytkarov nebyl v době rezignace senátorky studentem, nemohl se tedy stát senátorem a funkce byla postoupena na druhou náhradnici.

14:03 Češková čte z posudků a e-mailů od Tsybytkarova. Podle názorů AS VŠE Tsybytkarov nemá nárok stát se senátorem z původu náhradníka. V době zvolení byl studentem bakalářského studia, nyní studuje magisterské.

14:04 Právo působit v senátu předpisy neznají, pouze právo na členství. Češková připomíná, že právo být zvolen studentovi nezaniklo. Podle ní je to s náhradníky jasné.

14:05 Mluví studentský senátor Švec. Připomíná mezidobí, kdy Aldar nebyl studentem (mezi 25.6., kdy rezignovala Kadlecová a 4.7. kdy byl Tsybytkarov přijat do magisterského studia). Je názoru, že žádný mandát nevznikl a proto mu nemělo zaniknout ani náhradnictví.

14:07 Proděkan Hnát si myslí, že by se na náhradníky mělo nahlížet jako na členy, ale zákon to neumožňuje. Z logiky věci říká, že student, který dokončil studia, přestal být členem akademické obce. Zákon na to nepamatuje, podle něj by pak mohli být náhradníky „do smrti“.

Švec připomíná, že „student, který dostudoval, už se logicky senátorem stát nemůže“.

14:12 Mluví proděkan Štěpánek z katedry podnikového a evropského práva. Poznamenává, že se ale necítí podobně chytrý, jako jeho kolegové z páté fakulty. Rozlišuje situaci, kdy je někdo náhradníkem, ale zároveň není studentem v době, kdy se náhradnictví neřeší, jelikož není potřeba.

Student byl povolán a vyčerpal tak svůj nárok. Senátorem se ale nemohl se stát, jelikož nebyl studentem, přešlo se tedy k druhému náhradníkovi.

14:13 Čajka potvrzuje, že student byl osloven, ale nemohl nastoupit (nebyl studentem), a proto se přešlo k dalšímu náhradníkovi. Proděkan Hnát souhlasí.

14:15 Studentská senátorka Listová navrhuje napsat toto do budoucna do senátního řádu, aby se předešlo zbytečným dohadům.

14:20 Senátoři probírají své prohlášení: AS projednal stížnost Aldara Tsybytkarova a považuje ji za neopodstatněnou. V souladu s vnitřními předpisy školy se nemohl stát senátorem v době, kdy nebyl členem akademické obce (tedy dne 25.6.2015). V odůvodnění se řeší každé slovo.

„Každá věta navíc generuje další věty, ale nic neřeší“, říká Štěpánek. Podle něj se tak jen ucpávají díry v právu.

14:25 Hlasuje se. Pro jsou všichni přítomní. Dále se bude řešit Tsybytkarovo náhradnictví.

14:26 Odchází senátorka Nováková, musí na hodinu. Chvíli po ní opouští zasedání i Jan Kotík.

14:27 Mluví Hnát. Uznává, že nebyl oficiálně povolán, ale tím, že nebyl studentem, ani být nemohl. Mělo by se tedy postoupit ke třetímu náhradníkovi. S tím nesouhlasí senátor Švec.

14:29 Hledá se analogie v jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Češková vyjadřuje pochybnosti, jestli se dá toto srovnávat.

14:30 Zmiňuje se účelová rezignace senátorky Kadlecové. Pokud by neodstoupila, stal by se pravděpodobně senátorem. O tomto Tsybytkarov ostatně polemizoval i ve svých e-mailech.

14:31 Řeší se i jeho momentální působení v zahraničí. Pokud jede student do zahaničí, není jeho povinností rezignovat. Bývá to ale zavedená praxe.

14:35 Rozhodutí se nebude týkat osatních náhradníků, kteří přešli ve stejném období z bakalářského na magisterské studium, jelikož nebyli vyzváni k účasti v senátu.

14:39 Hnát je za to, aby byl stále náhradníkem, dokud nebude povolán. Navrhuje, aby se přidala věta, ve které by byla lhůta do kdy se musí náhradník vyjádřit, zda nastoupit chce. Nejspíše to bude v den skončení mandátu.

14:40 Češková vysvětluje, že při uznání jeho náhradnictví nedojde ke křívdám a dalším stížnostem.

14:41 Aldar Tsybytkarov od ledna na univerzitě stále nebude, odjede znovu na studijní pobyt do zahraničí (tam se nachází i nyní).

14:46 AS sepisuje prohlášení: „V případě zániku členství senátora osloví neprodleně předsednictvo AS FMV toho náhradníka, který získal nejvyšší počet hlasů a je členem akademické obce FMV VŠE.“ Hlasuje se. Všichni přítomní jsou pro.

14:47 Řeší se také rezignace tří studentských senátořů – Jindřicha Henzla (k 31.12.2015), Jana Švece (k 30.11.2015) a Jana Kotíka. Všichni jedou v příštím semestru na studijní pobyt do zahraničí.

14:51 Přechází se k třetímu bodu – Vytvoření pracovních skupin AS FMV. Do legislativní komise (úprava vnitřních předpisů) se hlásí jen Češková.

14:54 Češková připomíná volbu tajemníka (současným je Jan Švec, který rezignuje). Obrací se na senátorku Stehlíkovou, aby kandidaturu zvážila. Souhlasí.

14:56 Švec navrhuje, že se vzdá funkce tajemníka, aby se mohlo o nové kandidátce hlasovat nyní. Hlasuje se tedy o přechodu k volbě.

14:59 Senátor Kubálek zmiňuje problémy s intranetem fakulty. Studentským zástupcům prý nechodila pošta tam, kam má.

15:01 Nyní se bude volit tajemník. Pan proděkan připravil hlasovací lístky. Urna není k dispozici, lístky se hází do skleničky, se kterou obchází členy senátu Jan Švec. Jana Stehlíková je jednohlasně zvolena do funkce tajemnice senátu.

15:07 Senát AS FMV dnes projednal vše, předsedkyně Češková se loučí s přítomnými. Loučí se i senátor Švec, který se po rezignaci už zasedání účastnit nebude.

Děkujeme, že jste sledovali dnešní zasedání AS FMV.

Aktualizovat

Mohlo by tě zajímat: