Fakulta podnikohospodářská je na ECTS připravena

24. 5. 2005 | | Názory, Zprávy ze školy

Fakulta podnikohospodářská chce od akademického roku 2005/06 přejít na systém evropských kreditů. Přechod na ECTS je na fakultě připraven, přesto je však v poslední době zpochybňován, proto jsem přijal výzvu redaktorů Studentského listu, abych se k otázkám zavedení ECTS na Fakultě podnikohospodářské vyjádřil.

Fakulta podnikohospodářská chce od akademického roku 2005/06 přejít na systém evropských kreditů (ECTS). Přechod na ECTS je na fakultě připraven, přesto je však v poslední době zpochybňován, proto jsem přijal výzvu redaktorů Studentského listu, abych se k otázkám zavedení ECTS na Fakultě podnikohospodářské (FPH) vyjádřil.

Fakulta podnikohospodářská měla a má specifika, která jí umožňují realizovat změny ECTS již v první etapě od září 2005: FPH si jasně vytyčila přechod na ECTS jako prioritu, má jediný studijní obor Podniková ekonomika a management, provedla četné změny směřující k evropským kreditům již dříve (například velké oborově povinné předměty v plánu D), disponuje týmem učitelů, který již dříve realizoval rozsáhlé projekty (FPH je například první fakultou v ČR s akreditovaným programem v distanční formě a více než polovina jejich učitelů má osvědčení ECDL) a disponuje také organizačním týmem přípravy ECTS.

V prvním čtvrtletí 2005 probíhaly na FPH intenzivní kroky přípravy přechodu na ECTS (mimořádné porady kateder, setkání učitelů, setkání studentů, reakreditace všech předmětů fakulty, upřesnění dokončení studia či přechodu stávajících studentů). Fakulta musela řešit v průběhu přípravy řadu problémů, vytyčila řadu metodických zásad (např. konstrukce kreditů předmětů v ECTS), které projednávala s pedagogickými proděkany ostatních fakult. Teprve 22. 2. 2005, v situaci, kdy již všechny fakultní předměty a některé předměty jiných fakult byly akreditovány, děkani fakult upřesnili počet evropských kreditů pro předměty celoškolního základu.

Dalším problémem se stala akceptace předmětů celoškolního základu. Fakulta posílila některé své předměty pro své studenty (Marketing a podniková politika, Management, Finance podniku) bez redukce ostatních předmětů celoškolního základu (mj. vzhledem k snížení rozsahu výuky Managementu v celoškolním základu ze 4 na 2 hodiny za 4 EC). Fakulta dle dohody s paní rektorkou prováděla akceptaci dodávaných předmětů (předměty celoškolního základu, oborově povinné předměty FPH dodávané jinými fakultami, vedlejší specializace, celoškolně volitelné předměty). Neshody se nepodařilo vyřešit v předmětu Ekonomická propedeutika, který se překrývá s výukou Ekonomie 1. (FNH odmítá provést úpravy v předmětu Ekonomická propedeutika, neboť jej dle dohody děkanů garantuje.) Fakulta proto musela přistoupit k modifikaci předmětu Ekonomika propedeutika na Hospodářské dějiny (s redukcí počtu hodin na 2 týdně při zachování 4 EC).

Velmi mne mrzí, že FPH je kritizována za nedodržení dohody děkanů z  22. 2. 2005 o struktuře celoškolního základu. Fakultě nelze dle zákona o vysokých školách upřít právo akceptace zejména povinných předmětů vyučovaných pro její studenty, neboť fakulta (přesněji děkan) je odpovědná za její studijní programy. FPH proto po mnohých jednáních z FNH (probíhajících několik let) přistoupila na to, že výuku Ekonomie 1, Ekonomie 2 a Hospodářských dějin si zajistí sama.

Studijní a zkušební řád, schválený v prosinci 2004, byl předán k registraci na ministerstvo školství. MŠMT vyjádřilo v únoru 2005 připomínky, které, dle mého názoru, nebyly k duchu Studijní a zkušebního řádu (SZŘ), ale k jeho formální stránce. Přesto akademický senát se na svém dubnovém zasedání vyjádřil názor, že je nutné znovu hlasovat o novém řádu či o jeho článku 32 (platnost řádu). Další průtahy schvalování SZŘ by však znemožnily realizaci ECTS na FPH od září 2005. Proto Akademický senát FPH schválil 13. 4. 2005 tento řád jako fakultní. Tím provedl změnu ve statutu fakulty, kterou podle zákona o vysokých školách opět schvaluje akademický senát školy. O možnosti realizace ECTS na FPH tak rozhodne AS VŠE na nejbližším zasedání 2. 5. 2005.

Dle mého názoru zavedení evropských kreditů na FPH od září 2005 již odložit nelze. Řada studentů FPH se již strukturou zapsaných předmětů připravila na přechod na ECTS, fakulta již přechod na ECTS očekává. Navíc zkušenosti se zavedení ECTS na FPH mohou pomoci i dalším fakultám. Pro zájemce o průběh přípravy a především o informace o nových studijních programech FPH uvádím odkaz na webové stránky FPH o ECTS http://ects.fph.vse.cz s aktuálními informacemi.

Tomáš Kubálek
proděkan pro pedagogiku a informatizaci FPH

Mohlo by tě zajímat: