Hlasuje se tajně a v jeden den

9. 10. 2009 | | Nezařazené

Už v pondelok sa bude voliť nový rektor. Čo všetko je
súčasťou tohto procesu?

O najvyšší post bude bojovať súčasný rektor, profesor Richard Hindls,
a jeho protivníkom bude doc. Jiří Schwarz.

Rektor vystupuje ako samosprávny orgán vysokej školy, ktorú zastupuje a
v jej mene taktiež jedná. Do funkcie ho menuje prezident republiky na návrh
akademického senátu, ktorý ho volí v tajných voľbách. Rektor je volený
na štyri roky a to maximálne na dve za sebou nasledujúce funkčné
obdobia.

Pred samotným konaním volieb musia uchádzači o túto pozíciu odovzdať
písomnou formou prihlášky v zalepenej obálke na sekretariáte VŠE alebo
niektorému z členov predsedníctva AS, najneskôr dvadsaťjedna dní pred
uskotočnením voľby. Súčasťou prihlášky je životopis, osvedčenie podľa
zvláštneho predpisu, doklady o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o praxi a
zoznam publikačnej činnosti. V prihláške nesmie chýbať ani stručná
charakteristika programových cieľov pre funkčné obdobie.

Programové ciele majú potom kandidáti možnosť predniesť verejne,
najmenej týždeň pred konaním volieb. Uchádzači si poradie vystúpení
losujú, pričom ich vystúpenie musí mať menej ako pätnásť minút. Po
týchto pätnástich minútach následuje maximálne šesťdesiat minútová
diskusia.

Každý úchadzač o funkciu rektora sa musí zúčastniť na zasadaní
akedemického senátu, počas ktorého má voľba prebehnúť. Na tomto
zasadaní má každý člen právo na dve otázky na každého uchádzača.

Samotná voľba je tajná a prebieha maximálne v troch kolách, pričom
všetky musia prebehnúť počas toho istého zasadania v ten istý deň. Na
funkciu rektora je zvolený ten uchádzač, ktorý v danom kole získa
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov AS. Ak sa tak nestane
v prvom kole, potom do druhého kola postupujú dvaja uchádzači
s najvyšším počtom hlasov. Pri zhodnom počte hlasov u viacerých
uchádzačov, postupujú do druhého kola všetci uchádzači s takýmto
počtom hlasov. Ak ani jeden uchádzač nezíska nadpolovičnú väčšinu
hlasov ani v druhom kole, postupujú do tretieho kola dvaja uchádzači
s najvyšším počtom hlasov. Ak sa nepodarí rektora zvoliť ani v treťom
kole, AS VŠE do siedmych dní vyhlási novú voľbu.

V prípade odstúpenia niektorého z kandidátov počas voľby, sa
z hľadiska priebehu a výsledkov jednotlivých kôl nič nemení. Výsledky
volieb sa zverejní predsedníctvom AS VŠE na internetových stránkach
najneskôr do 48 hodín po skončení volieb.

Mohlo by tě zajímat: