Konference Objekty na Suchdole již pošesté.

26. 11. 2001 | | Nezařazené

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2001 se v aule ČZU konal již šestý ročník celostátní odborné konference Objekty.

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2001 se v aule ČZU konal již šestý ročník celostátní odborné konference Objekty.

Konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky a slouží jako odborná platforma pro výměnu zkušeností a poznatků z oblasti objektově orientovaného přístupu, který se stále více prosazuje jako velmi důležitá oblast počítačových věd. Cílem konference je získání informací o nejnovějších trendech v problematice a dále pak zprostředkování výměny zkušeností, prezentaci výsledků vědy a výzkumu a také zkušeností z praxe.

V uplynulých šesti letech prošly objektové technologie zajímavým vývojem. Konference vznikla v polovině 90. let, kdy přišly objektové technologie do tradičních softwarových prostředí malých počítačů. Za dobu její existence vykrystalizovalo jádro stálých účastníků, kteří spolupracují v nejrůznějších oblastech, mimo publikačních aktivit a výzkumu například také i při tvorbě české objektové terminologie.

Za významný přínos letošního ročníku lze považovat informace o metodikách analýzy a návrhu systémů a praktických aplikacích objektových technologií. Zaujaly například příspěvky o využívání objektového přístupu v implementaci rozsáhlých systémů pro elektronický obchod nebo při modelování podnikových procesů, organizačních struktur a dokonce i právních norem. To je po teoretické i praktické stránce velmi zajímavé a dokazuje, že možnosti uplatnění objektového paradigmatu jako systémového přístupu jsou mnohem širší, než je samotná oblast tvorby počítačového softwaru. Na konferenci jsme se také zabývali problematikou bezpečnosti počítačových systémů, novými programovacími standardy a jazyky, programováním mobilních zařízení a také výukou informatiky.

Konferenci pořádá již tradičně Katedra informačního inženýrství PEF ve spolupráci s Českou zemědělskou společností při ČZU, Katedrou počítačů a Katedrou elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze, Katedrou informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, Ústavem informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT Brno, Katedrou softwarového inženýrství Matematicko – fyzikální fakulty UK Praha, Katedrou matematické informatiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a Katedrou informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Konferenci spolupořádaly firmy SW-PRO s.r.o., Deloitte&Touche a mediálním partnerem konference byl IDG a.s. s časopisem Computerworld.

V letošním roce se spolupořadatelem konference stala také Jednota českých matematiků a fyziků, čímž se naše konference po šesti letech svého trvání zařadila mezi akce podporované Radou českých vědeckých společností. V příštím ročníku, jehož příprava již probíhá, se spolupořadatelem konference také stanou české sekce profesních mezinárodních sdružení ACM – Advanced Computing Machinery a IEEE – Computer.

Jednání konference slavnostně zahájil Doc. Štefan Zajac, CSc., který je místopředsedou Rady českých vědeckých společností a místopředsedou Jednoty českých matematiků a fyziků a Doc. RNDr. Pavel Drbal, CSc. z KIT Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha. Konference měla asi 100 účastníků z praxe a vysokoškolských pedagogů a pracovníků výzkumu spolupořádajících pracovišť. Na konferenci byli i studenti různých pražských vysokých škol.

Účastníci měli v době konání konference k dispozici tištěný sborník referátů. Již před konáním konference byla aktivní internetová stránka http://www.pef.czu.cz/aktivity/KonferenceObjekty. Mediální partner zajistil pro všechny účastníky zdarma čtyři poslední čísla Computerworldu (časopis pro profesionály v IT) a pro ty účastníky, kteří projevili zájem, ještě bude zdarma posílat poštou následující tři čísla tohoto časopisu. Značná část účastníků navštěvuje konferenci pravidelně a i letos projevila spokojenost s průběhem jednání a zájem o další ročník. Během dvou dnů byly předneseny a diskutovány čtyři rozsáhlejší referáty (minikurzy v délce cca 90 minut) zabývající se komplexnější tématikou a 14 příspěvků kratších. VŠE byla na konferenci zastoupena dvěma příspěvky. Součástí programu byla také hodinová panelová diskuse k probírané problematice a společenský večer s recepcí v prostorách menzy. Podrobnější informace o průběhu jednání včetně příspěvků v elektronické podobě a fotografie z jednání najdete také na internetové adrese http://www.pef.czu.cz/aktivity/KonferenceObjekty/. Konference měla také pozitivní ohlas v odborném tisku.

Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
Katedra informačního inženýrství PEF ČZU v Praze
tel. 2272, e-mail merunka@pef.czu.cz

doc. RNDr. Pavel Drbal, Csc.
KIT VŠE Praha
e-mail drbal@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: