Odpověď na dopis Jany Zajícové

14. 4. 2003 | | Názory, Zprávy ze školy

Vážená slečno Zajícová, na konci svého dopisu mi děkujete za odpovědi, já Vám na úvod poděkuji za otázky. Mé odpovědi budou ovlivněny zejména následujícími faktory: 1. Omezený prostor pro odpověď. 2. Odpovědi by byly možná jiné, pokud by na ně odpovídal děkan Straka nebo vedoucí katedry makroekonomie či docent ekonomie. Budu odpovídat prioritně jako docent ekonomie Straka…

Vážená slečno Zajícová,

na konci svého dopisu mi děkujete za odpovědi, já Vám na úvod poděkuji za otázky. Mé odpovědi budou ovlivněny zejména následujícími faktory:

 1. Omezený prostor pro odpověď.
 2. Odpovědi by byly možná jiné, pokud by na ně odpovídal děkan Straka (viz oslovení) nebo vedoucí katedry makroekonomie či docent ekonomie. Budu odpovídat prioritně (tak, jak jste si přála) jako docent ekonomie Straka.
 3. Nebudu polemizovat s Vašimi konstrukcemi uvozujícími jednotlivé otázky, čtenáři si sami učiní názor na konsistenci položených otázek s předsazenými či s navazujícími texty.

Přejděme tedy k odpovědím:

 1. Píšete, že Váš spor s prof. Holmanem se v zásadě netýká toho, jak učit ekonomii (zejména v úvodních kurzech). Výslovně odmítáte redukci nesvárů na střet posunů a pochopení. Za skutečné jádro problému považujete odlišné odborné názory na to, co z vědní disciplíny ekonomie má být obsaženo v povinných kurzech. Souhlasíte s touto interpretací?

  Souhlasím.

 2. Považujete obsah standardů 4 celoškolsky povinných kurzů ekonomie za (alespoň převážně) vyhovující nebo jste s nimi spíše nespokojen, ale hájíte jejich dodržování, protože pořádek zkrátka musí být?

  Považuji je za převážně vyhovující a současně (ne jako doc. ekonomie, ale zejména jako děkan) trvám na dodržování z ryze formálních (ve smyslu právních) důvodů.

 3. Pokud jde o výběr pokrývaných témat, podávají standardy reprezentativní obrázek o soudobé ekonomii? Není náhodou inženýrská makroekonomie nejméně o 20 let pozadu a inženýrská mikroekonomie ještě mnohem více?

  Na VŠE není ekonomie vyučována pouze v předmětech „Ekonomie s příponami či předponami“. Navíc základní kurz nemá za cíl podat nejvyšší možné poznání. Nebudu polemizovat o počtu let (20 či více), ale současné kurzy jsou nepochybně modernější (minimálně makroekonomie) než učebnice prof. Holmana.

 4. Můžete uvést několik konkrétních příkladů toho, co by se studenti v povinných kurzech měli dozvědět a co není v dosud publikovaných učebnicích Roberta Holmana, případně co je tam z hlediska povinných kurzů navíc a co patří spíše do rozvíjejících, volitelných předmětů?

  Učební texty prof. Holmana postrádají veškeré poznatky nezapadající do jeho konceptu liberálně orientované neoklasické ekonomie. Současně v souladu s tím, jak je na VŠE výuka Ekonomie koncipována, tedy výuka vědně-metodologického a logicko-abstraktního základu a formalizace disciplín, učebnice prof. Holmana přesahuje mimo rámec takto vymezené (v rámci specializace na výuce a výzkumu na VŠE) „Ekonomie“.

 5. Co byste naopak vytkl učebním textům pocházejícím z KMIE a KMAE (opět nedostatky i nadbytečné části)?

  K textům z katedry makroekonomie z pohledu obsahu mám závažné výhrady pouze v tom smyslu, že představují pokus o přehnaně dokonalý soupis možných pohledů na zkoumané problémy bez jasně spojené niti jedné ekonomické koncepce (zřejmě nejbližší autorovi), která bude představovat srovnávací etalon pro ostatní koncepty.

 6. Jsou Holmanovy učebnice s ohledem na předchozí dvě odpovědi optimálnímu obsahu povinných kurzů vzdáleny více než stávající povinná literatura?

  Ano.

 7. …Můžete specifikovat nějaké další návaznosti, které by studenty nevybavené „standardními“ skripty mohly zaskočit? Ráda se o nich něco dozvím, sama totiž znám spíše opačné případy, kdy by bylo třeba navazovat na poznatky, které se bohužel ve studentských hlavách nevyskytovaly.

  Otázka nijak nesouvisí s Vašimi stanovisky která ji uvozují. Nemohu na ni odpovědět, neboť otázka obsahuje Vaše osobní stanovisko a to nebudu komentovat.

 8. … Nemyslíte, že – když už mají standardy existovat, o čemž mám ve shodě s prof. Holmanem vážné pochybnosti – by postup měl být přesně opačný, tj. od odborné diskuse ke standardům a od nich pak k učebnicím? Model pavučiny je ve standardech pro Mikroekonomii 1 jen proto, že byl z neznámých důvodů před rokem 1997 včleněn do skript – nebo se mýlím? Nechci naznačovat, že učebnice vznikly v naprostém vzduchoprázdnu. Mám pochybnosti o kvalitě zpětné vazby.

  Souhlasím s Vámi, cesta vede od standardů k učebnicím. Tak, jako vede od oborů k předmětům atd., od cíle (obsahu) k formě.

 9. Jak hodnotíte vliv faktoru „konzervativnost“ (myšleno pozitivně) a vliv faktoru „lenost“ na nepříliš se vyvíjející podobu standardů?

  Ve školství (míněno na úrovni společného základu) je konzervativnost nutnou podmínkou stability v čase a tím právní jistoty. „Lenost“ je problém nejen učitelů, ale i studentů. Standardy a učebnice se budou měnit tak, jak bude pružná (nelenivá) nabídka (učitelé) i poptávka (studenti). (To již ale popsal A. Marshall svými „nůžkami“, u kterých nelze říci, které ostří stříhá).

 10. …Znáte nějaké učebnice, které vznikly mimo KMIE a KMAE a které by obstály úplně?

  S. W. Hawking je profesorem matematiky na proslulém „Newtonově“ stolci a přesto by na VŠE nemohl (v rámci stávající akreditace používat výhradně své knihy). Bývalí mistři světa F1 občas píší knihy (učebnice) závodění, přesto zřejmě nebudou vhodnými učiteli v autoškole (základní kurz řízení motorového vozidla) a jejich učebnice nevyhoví požadavkům na takový kurz. Neznám učebnice (ani z MAE a MIE) které by vyhovovaly standardům dokonale (viz otázky a odpovědi č. 4, 5 a 8).

 11. Často také slyšíme, že je nezbytné, aby na studenty byly kladeny srovnatelné nároky – s implicitním obviněním, že studenti, kteří absolvovali základní kurzy na KET, vědí méně, jelikož nejsou schopni složit zkoušku na KMAE a KMIE. Profesor Holman podle tohoto postoje předkládá sice hezkou ekonomii, ale středoškolskou, což nelze připustit, protože tady jsme na vysoké škole a podle toho to musí vypadat. Je to skutečně tak? Určitě Vám neuniklo, že mnozí studenti, kteří absolvovali povinné kurzy ekonomie, leckdy nejsou schopni provést elementární ekonomické úvahy (neumím lépe česky opsat krásný anglický výraz thinking on the margin); třeba takové, jaké Robert Holman nabízí k úvaze po každé kapitole ve svých učebnicích. Podle mého názoru jde o naprosto symetrický problém, nikoli o nižší úroveň znalostí. Rozdíl spočívá pouze v tom, že jedna část studentů zná podstatně důležitější věci. Váš komentář?

  Nebudu komentovat Vaše názory, nechť si závěr učiní čtenáři sami.

 12. Je-li srovnatelnost nedosažitelným přeludem, není nekorektní používat ji jako argument proti prof. Holmanovi?

  Opět nechci komentovat Vaše fakty nepodložené názory, ale není pravda, že MAE má největší rozptyl hodnocení (každý semestr jako vedoucí katedry vyhodnocuji statistické výsledky a situaci pravidelně řeším). Proti prof. Holmanovi tento argument nepoužívám, pouze ho cituji či parafrázuji, především je to jeho názor (ale i můj). (Pozn. určitě máte na mysli rozptyl hodnocení a ne hodnotících kritérií).

 13. …Podepisujete diplomy absolventům národohospodářské fakulty, jejichž ponětí o ekonomii nepřesáhne rámec povinných učebních textů … Nedrásá to srdce děkanovi-ekonomovi?

  Kdyby byla situace přesně taková, jak popisujete, tak bych byl hospitalizován v některém kardiocentru s rozdrásaným srdcem. Já ale znám desítky absolventů (Tomšíků, Horských, Hamplů…), kterým jsem „podepsal diplomy“ a oni dnes a denně dělají čest FNH a VŠE, dělají „díry“ do světa, což je nejlepší lék na mé „bolavé“ srdce.

 14. Jakou máte představu o způsobu, jakým vyučují Vaši kolegové z katedry? Kauza Holman má zajisté mnoho dimenzí, ale při pohledu na výuku (nechci však házet všechny do jednoho pytle) je poměrně obtížné ubránit se dojmu, že rozlišení na posuny a porozumění nepostrádá jistou vypovídací hodnotu…

  Myslím, že mám velmi jasnou představu, jak učí mí kolegové. Na nevyřčenou otázku ukrytou v kontextu mohu odpovědět, že rozhodně nejsem spokojen. Na druhou stranu manager, který se utápí v iluzorních ideálních stavech (v mysli) nemá šanci v konkurenci realistů zvažujících alternativy možného mezi sebou a navzájem, ne v konfrontaci s ideály (nesplnitelnými, alespoň zatím). Při pohledu na studenty VŠE zjišťuji, že též všichni nepředstavují ideál universitně založeného studenta, přesto hledám cesty, jak všem umožnit, aby se jim dostalo „svátosti“ poznání.

Na závěr jednu poznámku, snad by bylo vhodné se zamyslet nad zásadou č. III (Marshall věděl, o čem píše). A ještě jednu otázku: „Rozumí naši čtenáři anglicky?“ (česky, ekonomicky, logicky, …)

Děkuji za upřímnou snahu pochopit a zprostředkovat tato poznání i jiným.

S pozdravem

Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Pozn. red.: Do odpovědi doc. Ivo Straky jsme pro větší přehlednost přidali redakčně krácené otázky z původního dopisu Jany Zajícové. V textu jsou vyznačeny kurzívou. Pro úplnost doporučujeme přečíst celý původní dopis.

Mohlo by tě zajímat: