Recyklace studentů aneb: uzná nebo neuzná?

1. 5. 2001 | | Nezařazené

Mezi studenty, kteří doposud využívali VŠE jako svůj reinkarnační ústav (nebo se ke znovuobjevování této instituce teprve chystali), zavládlo před časem nemalé zděšení. Důvodem byla kuloární informace o tom, že se od tohoto kalendářního roku na naší škole nebudou uznávat prakticky žádné předměty a zkoušky zde již dříve absolvované. Skutečnost ale není zdaleka tak jednoznačná a jednoduchá.

Mezi studenty, kteří doposud využívali VŠE jako svůj reinkarnační ústav (nebo se ke znovuobjevování této instituce teprve chystali), zavládlo před časem nemalé zděšení. Důvodem byla kuloární informace o tom, že se od tohoto kalendářního roku na naší škole nebudou uznávat prakticky žádné předměty a zkoušky zde již dříve absolvované. Skutečnost ale není zdaleka tak jednoznačná a jednoduchá. Kolegium proděkanů pro pedagogiku se sice na jistém neoficiálním opatření znějícím v tomto duchu dohodlo, nicméně postoj jednotlivých fakult k dané problematice se značně liší a proto i nová pravidla uznávání předmětů mají na každé fakultě odlišnou podobu. Pokud i vy patříte k recyklovanému inventáři VŠE nebo se vám prostě příští semestr „nezadaří“, možná vás bude zajímat, jak bude vaše fakulta při uznávání postupovat.

1. fakulta

Stejně jako na všech ostatních fakultách, i na Fakultě financí a účetnictví i nadále samozřejmě platí postup uznávání daný Studijním a zkušebním řádem VŠE. Studentům tedy nebudou uznávány předměty a zkoušky (včetně souborných a bakalářských), které byly klasifikovány „dobře“, které již byly dříve uznány nebo které byly absolvovány před bezprostředně uplynulými třemi akademickými roky. Novinkou vyvolávající onu zmiňovanou paniku je fakt, že od 1. 1. 2001 nebudou uznávány ani předměty fakultně povinné a fakultně volitelné a předměty hlavní specializace. Dále nebudou uznávány bakalářské zkoušky skládající se z fakultně povinných předmětů a dvě státní zkoušky ze stanovených odborných předmětů příslušného studijního programu.

Podle doc. Míkové, proděkanky pro pedagogickou činnost, se fakulta k tomuto kroku odhodlala především z toho důvodu, že předměty na fakultě vyučované se obsahově vyvíjejí: „Studenti, kterým byly předměty uznány dříve, se dostávali do problémů při státních závěrečných zkouškách, neboť studovali starou literaturu a nové teoretické poznatky a jejich praktické aplikace se nedoučili.“ Další důvody, proč neuznávat některé předměty vyplývají přímo ze Studijního a zkouškového řádu. Např. studentům, kteří si nechají některé předměty uznat, jsou strženy nejen kredity za tyto kurzy, ale zároveň i jejich určitý násobek. Studentům se pak často stává, že se zanedlouho opět dostávají do křížku se Studijním řádem. Podobných „zádrhelů“ by se dalo najít více. Podle doc. Míkové tedy rozhodně nejde o opatření namířené proti studentům, ale právě naopak.

2. fakulta

Pohled proděkana pro pedagogiku Ing. Jiřího Zemana na tuto problematiku je poměrně odlišný. Podle něho by totiž studenti prvního ročníku měli mít stejné startovní podmínky a adept, který již na VŠE dříve studoval, by rozhodně neměl být zvýhodňován tím, že mu budou dříve absolvované předměty uznávány. Hodlá proto maximálně využít formulaci Studijního řádu, která říká, že „…předměty mohou být uznány…“, z čehož jasně vyplývá, že ale uznány být nemusí a vše je tedy plně v rukou proděkana. Důvodem je také zneužívání dosavadní benevolence při uznávání. Někteří studenti se totiž na VŠE neustále vracejí, přičemž jejich cílem není studium, nýbrž určité studijní výhody, jako je kolej, různé slevy (např. na daních) apod. Tomu by se mělo novým opatřením předejít. Zeman ale rozhodně hodlá i nadále postupovat individuálně a např. v sociálních případech, kdy by prodloužení studia znamenalo pro rodinu dotyčného značnou finanční zátěž, hodlá být určitě mírnější.

3. fakulta

Na Fakultě podnikohospodářské se nadále nebudou uznávat předměty oborové, tedy předměty všech kateder této fakulty, s výjimkou celoškolsky povinné mikroekonomie. Na druhou stranu např. (taktéž celoškolsky povinná) podniková ekonomika uznávána nebude. Důvody doc. Kubálka (rovněž proděkana pro pedagogiku) k tomuto kroku jsou v podstatě shodné s důvody zástupců prvních dvou fakult. Stejně jako všichni ostatní proděkani hodlá i on postupovat případ od případu: „Student dnes ví, co od nás může při žádosti o uznání čekat. Někdy se ale může stát, že bude příjemně překvapen…“

4. fakulta

Fakulta informatiky a statistiky oproti předchozím nehodlá v systému uznávání cokoliv měnit. Podle doc. Pelikána k tomu neexistují žádné závažné důvody, a proto hodlá formuli o „možnosti“ uznávání využívat spíše v pozitivním slova smyslu a žádostem chce v budoucnu vyhovovat. Uznávány nebudou pouze kurzy, které evidentně zastarávají.

5. fakulta

Názor Mgr. Pavla Neseta je oproti jeho kolegům proděkanům naprosto odlišný a na tuto problematiku se dívá čistě ekonomicky. Za studenta, který je vyloučen a následovně znovu přijat, totiž škola dostává částečně krácené dotace. Mgr. Neset proto nevidí problém v uznání předmětu jako takového (naopak nechápe, proč by absolvent předmětu měl danou látku studovat znovu; pokud jde o vývoj předmětů, např. za rok je skutečně jen minimální), ale v tom, že se student stává pro školu „dražším“. Navrhoval proto, aby takový student za uznávání jednotlivých kurzů platil poplatek, který by jednak kompenzoval administrativní náklady s tímto spojené a jednak právě fakt, že student už pro školu nepředstavuje tak vysoký zdroj příjmů. Částka za uznání jednoho předmětu se podle něho měla pohybovat až ve výši Kč 800 za uznaný „kus“. Takto vysoká suma měla zároveň odradit adepty, kteří nemají zájem a priori o studium, ale jen o studijní výhody. Tato částka však nebyla schválena a student v budoucnu zaplatí za tento úkon „jen“ Kč 100. Prostředky tímto způsobem získané budou použity (stejně jako na ostatních fakultách) pro potřeby „stipendijního fondu“.To ovšem nic nemění na tom, že na 5. fakultě budou i nadále předměty uznávány dle starých pravidel.

Podle informací doc. Dany Zadražilové, prorektorky pro pedagogiku, bylo loni do prvního ročníku pražských fakult VŠE přijato 550 studentů, kteří zde již v minulosti studovali – tedy téměř 20%. Toto relativně vysoké číslo říká, že i novinky v oblasti uznávání se týkají velkého počtu lidí, kteří si mohli být ještě loni při podávání své „recyklační“ žádosti mnohem jistější. Pokud bude kvantum znovupřijatých takto vysoké i letos, znamená to ale zároveň i další zátěž pro školu. Ta bude totiž muset těmto studentům poskytnout volné kapacity na cvičeních a přednáškách, což dříve, v případě uznání, samozřejmě nemusela. Jak si s tím poradí, uvidíme už příští semestr.

Mohlo by tě zajímat: