Prohlášení rektorky VŠE Jaroslavy Durčákové k vývoji situace na FNH

9. 2. 2004 | | Názory, Zprávy ze školy

Jako rektorka Vysoké školy ekonomické, společně s vedením školy, podnikám veškeré možné kroky k řešení napětí na Fakultě národohospodářské, a to při respektování zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a pravomocí fakulty tímto zákonem jednoznačně vymezených. Vedení fakulty nedokázalo napětí odstranit; naopak dochází k prohlubování napětí. Toto prohlášení by mělo přispět k informování akademické obce před mimořádným zasedáním Akademického senátu Vysoké školy ekonomické.

Jako rektorka Vysoké školy ekonomické, společně s vedením školy, podnikám veškeré možné kroky k řešení napětí na Fakultě národohospodářské, a to při respektování zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a pravomocí fakulty tímto zákonem jednoznačně vymezených. Vedení fakulty nedokázalo napětí odstranit; naopak dochází k prohlubování napětí. Toto prohlášení by mělo přispět k informování akademické obce před mimořádným zasedáním Akademického senátu Vysoké školy ekonomické.

Se souhlasem všech členů vedení VŠE jsem se rozhodla využít svého práva, které mi dává zákon, a obrátila jsem se na předsedu Akademického senátu VŠE se žádostí svolat mimořádné zasedání senátu, neboť řešit situaci nad rámec pravomocí orgánů fakulty má pouze senát veřejné vysoké školy.

Vzhledem k tomu, že se situace medializuje a objevují se iluzorní představy o možnostech rektorky zasáhnout do kompetencí fakult, informuji tímto prohlášením akademickou obec o dosavadních nejdůležitějších krocích, které jsem spolu s vedením VŠE v rámci pravomocí vymezených zákonem učinila.

V průběhu minulých měsíců jsem ze své pozice soustavně vedla opakovaná jednání, v ústní i písemné formě, a to ve snaze eliminovat napětí na Fakultě národohospodářské. Děkana této fakulty doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc., jsem s plnou vážností rovněž upozorňovala, že situace přerůstá rámec samotné fakulty.

1) Jeden z vážných zdrojů napětí na Fakultě národohospodářské po nástupu nového vedení fakulty vznikl v říjnu 2003 v souvislosti s přijímacím řízením na akademický rok 2004/2005. Na jednání Rady rektorky dne 29. září 2003 jsem děkana Schwarze upozornila, že nelze přijímat studenty ke studiu na neakreditované obory. V publikaci o přijímacím řízení na VŠE na akademický rok 2004/2005 bylo přesto uvedeno, že fakulta bude přijímat studenty do zastřešujícího studijního programu „Hospodářská politika a správa“ s tím, že po absolvování 1. ročníku si studenti mohou zvolit obor Národní hospodářství (Ekonomie) nebo Veřejná správa a regionální ekonomika (Veřejná správa). Názvy v závorkách přitom nejsou součástí akreditace udělené pro obory Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální ekonomika. Na nesrovnalosti v přijímacím řízení Fakulty národohospodářské reagovala následně rovněž děkanka Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., která ve svém dopise ze dne 29. října 2003 vyjádřila obavy, že vyhlášené podmínky přijímacího řízení na Fakultě národohospodářské mohou mít právní dopady i pro přijímací řízení na Fakultě financí a účetnictví. Uvedené informace o přijímacím řízení na fakultě měly tyto následky:

  1. názvy oborů v závorkách byly jak ze strany studentů, tak ze strany dotčených pedagogů vnímány jako snaha o takovou transformaci původních oborů, která by vedla k jejich faktickému zániku a nahrazení obory novými, uvedenými v závorkách;
  2. v souvislosti s informacemi o přijímacím řízení na FNH VŠE se na mne dopisem ze dne 12. listopadu 2003 obrátil předseda Akreditační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., s tím, že jde o změnu, která je veřejně deklarovaná na internetových stránkách Vysoké školy ekonomické, a proto jde do jisté míry o zavádějící informace pro veřejnost. Opakovaně jsem žádala děkana Schwarze o neprodlené zajištění opravy jak na příslušných internetových stránkách, tak v informační publikaci Vysoké školy ekonomické. Děkan mne dopisem ze dne 24. listopadu 2003 informoval, že zajistil opravu všech informací o přijímacím řízení na fakultě tak, aby byly v souladu s akreditací příslušných oborů. Podotýkám, že návrh na akreditaci nových oborů Ekonomie a Veřejná správa mi nebyl dosud předložen.

2) S ohledem na zájem studentů a renomé oborů Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální ekonomika jsem požádala děkana doc. Schwarze, aby zvážil možnost pokračování stávajících oborů. Dopisem ze dne 24. listopadu 2003 mne děkan ujistil, že: „… akreditované obory děleného studia budou existovat vedle případně nově akreditovaných oborů“. O tom jsem informovala ve svém vystoupení na akademickém plénu Fakulty národohospodářské dne 2. prosince 2003.

3) K aktuální situaci na Fakultě národohospodářské vydalo vedení VŠE své stanovisko, které bylo jako příloha zápisu ze zasedání vedení dne 7. listopadu 2003 zasláno děkanu doc. Schwarzovi i děkanům všech ostatních fakult dne 10. listopadu 2003. Ze stanoviska cituji:

„Situace na fakultě přerůstá rámec samotné fakulty. O tom svědčí výzva prof. Milana Žáka, na kterou reagují nejen akademičtí pracovníci fakulty, ale i pracovníci z vnějšího prostředí Vysoké školy ekonomické. Komunikace na webových stránkách Vysoké školy ekonomické svědčí o tom, že situace na Fakultě národohospodářské znepokojuje i studenty, kteří poukazují např. na nepříznivou situaci v souvislosti se změnami vedoucích diplomových prací. Návrh děkana fakulty na inovaci oboru Regionalistika a veřejná správa, který byl příslušné oborové katedře předložen k připomínkám, se setkává s negativním vyjádřením naprosté většiny katedry a je považován za proces vedoucí k samotné likvidaci oboru.

Vedení Vysoké školy ekonomické v žádném případě nehodlá vstupovat do kompetencí děkana fakulty, které mu příslušejí ze zákona .“

Vzhledem k tomu, že děkan Fakulty národohospodářské do 31. října 2003 nepředložil aktualizovaný Dlouhodobý záměr fakulty na rok 2004, což dříve písemně přislíbil, požádalo vedení VŠE, aby tak neprodleně učinil. Vedení upozornilo děkana fakulty současně na to, že:

„… považuje dosavadní postup nového vedení Fakulty národohospodářské za postup, který může vést ke změnám, které nejsou náležitě komunikovány s vedením kateder a ve vedení školy nemohou mít oporu.“

Dále vedení požádalo děkana fakulty, aby „jasně formuloval cíle a časový harmonogram připravovaných změn a věnoval maximální pozornost zlepšení komunikace na fakultě. Napětí na Fakultě národohospodářské neslouží efektivní pedagogické ani vědecké práce a musí být nahrazeno pozitivním akademickým prostředím“.

Aktualizovaný Dlouhodobý záměr děkan Fakulty národohospodářské předložil po projednání ve Vědecké radě fakulty a Akademického senátu fakulty dne 1. prosince 2003.

4) Na výše uváděné stanovisko vedení VŠE reagoval předseda Akademického senátu Fakulty národohospodářské Ing. Miroslav Ševčík, CSc., a to svým dopisem ze dne 4. prosince 2003kde kromě jiného uvedl, že „… vedení VŠE ve svém stanovisku z 10. 11. 2003 neadekvátním způsobem zasahuje do samosprávné kompetence fakulty dané zákonem o vysokých školách, který podle § 24 odst. 1a deleguje tvorbu a uskutečňování studijních programů (oborů) fakultám“. Reakci Ing. Ševčíka nemohu přijmout. Protože partnerem vedení školy je Akademický senát Vysoké školy ekonomické, byl na dalším jednání vedení školy předseda tohoto senátu doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc., seznámen jednak s postupem Akademického senátu Fakulty národohospodářské, a jednak se stanoviskem vedení k aktuálním otázkám na Fakultě národohospodářské. Děkan Fakulty národohospodářské reagoval na stanovisko vedení svým dopisem z 11. prosince 2003 a upozornil mj. na obtíže, se kterými se při řízení fakulty setkává, zejména v souvislosti s předáním dokumentace při převzetí funkce děkana, nicméně neuvedl časový harmonogram připravovaných změn.

5) Několikrát jsem děkana Fakulty národohospodářské upozornila na narůstající počet akademických pracovníků, kteří jsou ve výpovědi, ať ze strany zaměstnavatele či zaměstnance, a také na možnost odebrání akreditace existujících oborů a neudělení akreditace nových oborů, pokud děkan fakulty nebude mít tyto obory zajištěné dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků, tj. profesorů a docentů.

6) Na akademickém plénu Fakulty národohospodářské dne 2. prosince 2003 jsem informovala o tom, čeho se mi v dosavadním vývoji v jednání s děkanem Schwarzem podařilo dosáhnout. Informovala jsem rovněž o petici studentů oboru Regionalistika a veřejná správa, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s redukcí oboru Regionalistika a veřejná správa pouze na obor Veřejná správa. Uvedla jsem současně, že s velkým znepokojením sleduji napětí, které na Fakultě národohospodářské existuje v souvislosti se změnami, které chce nové vedení fakulty uskutečnit a současně jsem uvedla , že „… v případě, že se naskytne alternativa řešení nejistoty studentů a pedagogů, která bude v souladu se zákonnými předpisy a bude v zájmu školy, jsem připravena ji podpořit“.

7) Následnou informaci, která mi byla dne 9. prosince 2003 předložena o tom, že „… k výzvě o založení nového institutu mimo Fakultu národohospodářskou se k dnešnímu dni (rozuměj k 9. prosinci 2003) přihlásilo 34 stávajících učitelů na Fakultě národohospodářské a 39 doktorandů …“ nemohu bez předložení konkrétního návrhu, který by obsahoval celkovou koncepci a zejména obsahové zaměření takového institutu, považovat za alternativu řešení situace na Fakultě národohospodářské. O své vůli nemohu ani podpořit jiné návrhy, například na přechod oboru z jedné fakulty na jinou, pokud nejsou tyto návrhy projednány příslušnými orgány. Jiný můj postup by nebyl v souladu se zákonem.

8) V souvislosti se zrušením katedry makroekonomie a podáváním výpovědí na Fakultě národohospodářské jak ze strany zaměstnavatele, tj. děkana fakulty, tak ze strany zaměstnanců, a s obavami o zajištění kvalitní úrovně výuky jsem na počátku ledna 2004 svolala Radu rektorky a požádala děkana doc. Schwarze, aby ostatní děkany fakult informoval, jak konkrétně je výuka v letním semestru zajištěna. Dne 8. ledna 2004 děkan předložil jmenovitý přehled zabezpečení této výuky v letním semestru.

9) U výpovědí tří pracovníků Fakulty národohospodářské může dojít ke zpochybnění platnosti a pro Vysokou školu ekonomickou tedy i k riziku případného budoucího právního sporu. V této souvislosti jsem požádala o právní výklad.

10) O současných i potenciálních důsledcích situace na Fakultě národohospodářské pro ostatní fakulty VŠE jednalo vedení školy dne 29. ledna, 30. ledna a 2. února t.r. s děkany jednotlivých fakult. Předmětem jednání byly i konzultace o možných řešeních situace na Fakultě národohospodářské. Děkan této fakulty doc. Schwarz popsal, jak se situace vyvíjela, ale uspokojivě nevysvětlil, proč výpovědi na fakultě narůstají ani neuvedl jakékoli kroky, které by mohly zabránit dalším výpovědím. V této souvislosti upozorňuji, že k 31. lednu 2004 odešlo z důvodu neprodloužení pracovní smlouvy či je ve výpovědi na Fakultě národohospodářské – včetně pracovníků, kterým na základě výpovědi již skončil pracovní poměr – celkem 24 akademických pracovníků. Výpovědi rovněž podávají administrativní pracovnice. V souladu s dopisem rektorce ze dne 29. ledna 2004 děkan Schwarz ubezpečil vedení, že z organizačních změn na fakultě nedojde ke snížení kvality výuky předmětů dosud vyučovaných učiteli z katedry makroekonomie a katedry ekonomických teorií. Současně přislíbil, že za odcházející pracovníky katedry hospodářské politiky zajistí náhradu stejné kvality. Konkrétní jména zatím neuvedl.

11) Zdůrazňuji, že ve všech svých krocích plně respektuji pravomoc orgánů fakulty, která jim ze zákona přísluší. Práva fakulty vymezuje zcela jednoznačně zákon č. 111/1998 Sb., § 24 takto:

(1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy v těchto věcech týkajících se fakulty:

a) tvorba a uskutečňování studijních programů

b) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

c) pracovněprávní vztahy

d) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem

e) zahraniční styky a aktivity

f) ustanovení samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakult, pokud tento zákon nestanoví jinak

g) nakládání s přidělenými prostředky

h) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti

Rozhodovací pravomoc rektora vymezuje § 10, čl. (1) zákona 111Sb/1998 takto: „V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak.“ V této souvislosti uvádím, že rektor může (§ 9) podat návrh Akademickému senátu vysoké školy na „zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí vysoké školy.“ O návrhu rektora rozhoduje akademický senát.

Upozorňuji, že jsem rovněž respektovala, že nově zvolený děkan a vedení fakulty musejí mít určitý časový prostor pro naplňování vlastní vize dalšího rozvoje fakulty, a také to, že se děkan setkává při výkonu své funkce s řadou překážek. Přístupy vedení Fakulty národohospodářské k řešení problémů, však prozatím vedly k růstu napětí i k narůstajícímu počtu výpovědí akademických a administrativních pracovníků fakulty a k ohrožení akreditace oboru Národní hospodářství ve studijním programu Hospodářská politika a správa. V této souvislosti je rovněž poškozováno dobré jméno Vysoké školy ekonomické.

Protože jsem při respektování zákonných pravomocí orgánů fakulty vyčerpala všechny své možnosti zasáhnout do vývoje situace na Fakultě národohospodářské, rozhodla jsem se dne 29. ledna 2004 požádat předsedu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické o svolání mimořádného zasedání.

V Praze, dne 3. února 2004 

Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

rektorka Vysoké školy ekonomické

Prohlášení převzato z oficiálních stránek Vysoké školy ekonomické (http://www.vse.cz/zpravy.php?ID=792).

Mohlo by tě zajímat: